ekonomia

EKONOMIA STUDIA 3 – LETNIE (LICENCJACKIE), NIESTACJONARNE

Celem kształcenia jest przygotowanie wykwalifikowanych, zarówno w zakresie teoretycznym jak i praktycznym ekonomistów, którzy będą wyposażeni w kompetencje i wiedzę, niezbędne do diagnozowania, analizowania i wskazywania kierunków zmian stanu gospodarki i jej podmiotów – przedsiębiorstw i instytucji.

EKONOMIŚCI O EKONOMII.. ZOBACZ FILM

Efekty kształcenia na kierunku Ekonomia

W zakresie wiedzy

Absolwenci uzyskują wiedzę z zakresu ekonomii, gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi oraz specjalistyczne umiejętności uzyskane między innymi dzięki profilowaniu sylwetki absolwenta w ramach wybieranych specjalności.

W zakresie umiejętności

Absolwent posiada umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu ekonomisty. Potrafi trafnie formułować problemy ekonomiczne i przeprowadzić analizę ekonomiczną dostępnych informacji wspierającą podejmowanie racjonalnych wyborów gospodarczych. Poza przygotowaniem teoretycznym o charakterze ekonomicznym, potrafi posługiwać się narzędziami matematyczno-informatycznymi, niezbędnymi w pracy ekonomisty.

W zakresie kompetencji społecznych

Absolwent cechuje się etyczną i społeczną odpowiedzialnością zawodową. Jest przygotowany do elastycznego dostosowywania się do zmian otoczenia gospodarczego. W przypadku zmian sytuacji na rynku pracy, jest gotów do uzupełniania nabytej wiedzy i umiejętności oraz zmiany specjalności zawodowej umożliwiającej mu uzyskanie zatrudnienia oraz reprezentuje postawę odpowiedzialności, przedsiębiorczości i partnerstwa w sferze zawodowej. Jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia, szczególnie na kierunku Ekonomia.

 

Rachunkowość i audyt w przedsiębiorstwie

Rachunkowość i finanse przedsiębiorstwa

Własna firma

Kadry i płace