Ekonomia MGR

EKONOMIA  STUDIA MAGISTERSKIE

Proponowany program studiów dla kierunku Ekonomia, studia magisterskie bazuje na wiedzy i umiejętnościach w zakresie ekonomii uzyskanych w ramach pierwszego poziomu kształcenia. W ramach studiów magisterskich treści te zostały pogłębione i poszerzone o wysoko specjalistyczną, nowoczesną, teoretyczną i praktyczną wiedzę ekonomiczną oraz menedżerską. Wiedza ta stanowi solidny fundament dla twórczego rozwoju absolwenta i w powiązaniu z właściwymi umiejętnościami przygotowuje do naukowego rozwiązywania różnych problemów ekonomicznych.

EKONOMIA - ZOBACZ FILM

Sylwetkę absolwenta dla kierunku Ekonomia budują ogólne efekty kształcenia, które zakładają, że absolwent w zakresie:

Wiedzy

 • ma zaawansowaną, pogłębioną – w stosunku do studiów I stopnia – wiedzę dotyczącą głównych teorii i metod badawczych z zakresu nauk ekonomicznych i nauk pokrewnych;
 • zna historię ekonomii;
 • ma zaawansowaną wiedzę z zakresu statystycznych i ekonometrycznych metod i narzędzi analizy ekonomicznej;
 • zna makroekonomię i mikroekonomię na poziomie zaawansowanym;
 • ma rozszerzoną wiedzę na temat działów gospodarki;
 • ma pogłębioną wiedzę na temat instytucji ekonomicznych;
 • ma pogłębioną wiedzę na temat rozwoju społeczno – gospodarczego;
 • wykazuje rozeznanie w najnowszych publikacjach w zakresie ekonomii, poszerzając tym samym wiedzę na temat najnowszych osiągnięć z zakresu teorii ekonomii oraz w zakresie wybranych działów ekonomii stosowanej.

Umiejętności

 • krytycznie analizuje, ocenia i interpretuje zjawiska gospodarcze i społeczne;
 • integruje wiedzę z różnych działów ekonomii, różnych przedmiotów i kierunków myśli ekonomiczno – społecznej;
 • tworzy modele mikro – i makroekonomiczne, modele ekonometryczne i statystyczne;
 • potrafi formułować i rozwiązywać problemy ekonomiczne zarówno w pracy naukowej, eksperckiej jak i w zastosowaniach biznesowych przede wszystkim związanych z funkcjonowaniem w otoczeniu międzynarodowym;
 • potrafi zaplanować i zrealizować zadanie badawcze lub ekspertyzę;
 • stosuje właściwy aparat badawczy w przeprowadzanych analizach ekonomicznych;
 • komunikuje się ze specjalistami w swojej dziedzinie oraz z przedstawicielami różnych środowisk społeczno – zawodowych;
 • stosuje zdobytą wiedzę w pracy zawodowej;
 • potrafi podejmować decyzje kierownicze;
 • swobodnie posługuje się terminologią ekonomiczną w zakresie co najmniej jednego języka obcego.

Postaw

 • potrafi pracować w grupie jak również koordynować pracę innych osób w zespołach badawczych
 • cechuje się otwartością intelektualną, kreatywnością, zdolnością do samokształcenia się i podnoszenia zdobytych kwalifikacji
 • wykazuje się przedsiębiorczością
 • daje przykład etycznych zachowań zawodowych
 • ma świadomość pełnionej roli zawodowej i społecznej
 • ma poczucie pełnej odpowiedzialności za decyzje własne i współpracowników

Opis programu studiów

Proponowany program studiów dla kierunku Ekonomia, studia magisterskie bazuje na wiedzy i umiejętnościach w zakresie ekonomii uzyskanych w ramach pierwszego poziomu kształcenia. W ramach studiów magisterskich treści te zostały pogłębione i poszerzone o wysoko specjalistyczną, nowoczesną, teoretyczną i praktyczną wiedzę ekonomiczną oraz menedżerską. Wiedza ta stanowi solidny fundament dla twórczego rozwoju absolwenta i w powiązaniu z właściwymi umiejętnościami przygotowuje do naukowego rozwiązywania różnych problemów ekonomicznych.
Podstawą programu studiów jest opis procesu kształcenia prowadzącego do realizacji założonych efektów kształcenia, którego głównym celem jest wyposażenie absolwenta w umiejętności wykorzystania wiedzy teoretycznej w praktyce społeczno – gospodarczej. Dlatego program studiów tworzy harmonijne połączenie nauki i praktyki zawartej w teoretyczno – praktycznych treściach merytorycznych przedmiotów realizowanych w toku studiów. W programie proponuje się przedmioty teoretyczne rozwijające „myślenie ekonomiczne”, takie jak rozwój systemów ekonomicznych, makroekonomia, ekonomia menedżerska oraz przedmioty dyscyplin pokrewnych takie jak rynki finansowe i kapitałowe, prawo gospodarcze i kapitał intelektualny, których treści uszczegóławiane są w ramach wąskich ścieżek tematycznych związanych różnymi dyscyplinami praktycznymi, takimi jak finanse i ekonomia przedsiębiorstwa, towaroznawstwo i ekonomika jakości, czy procesy organizacji i zarządzania. Ponadto, program obejmuje treści w zakresie szeroko rozumianych procesów ekonomicznych analizowanych z zastosowaniem metod matematycznych, ekonometrycznych i statystycznych, takich jak ekonomia matematyczna, sprawozdawczość finansowa, ubezpieczenia, decyzje menedżerskie, seminarium magisterskie i inne.

 

Opis podstawowych elementów tworzących program studiów: moduły/przedmioty, plan studiów

Program studiów na kierunku Ekonomia, studia II stopnia składa się z czterech modułów:
− modułu przedmiotów podstawowych,
− modułu przedmiotów kierunkowych,
− obieralnego modułu: ścieżka tematyczna,
Warianty A, B, C opisują podobne efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych i odnoszą się do pogłębionej wiedzy w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, problematyki finansów, bankowości i ubezpieczeń oraz problematyki związanej z zarządzaniem produktem
− obieralnego modułu profilu dyplomowania wraz z seminarium dyplomowym: Ekonomia przedsiębiorstwa, Finanse przedsiębiorstw, Transport i logistyka, Gospodarka kapitałem ludzkim.

Specjalności:

W ramach proponowanych studiów magisterskich, oferuje się studentom, w trybie obieralności, cztery profile dyplomowania:

 • Ekonomię przedsiębiorstwa
 • Transport i logistyka
 • Finanse przedsiębiorstwa
 • Gospodarka kapitałem ludzkim

Każdy profil obejmuje zajęcia, rozłożone na trzy semestry, które prowadzą do przygotowania pracy dyplomowej, w tym seminarium dyplomowe oraz zajęcia wspólne dla wszystkich profili dyplomowania z zakresu analizy i wnioskowania statystycznego, ukierunkowane na kształcenie umiejętności przeprowadzenia badań empirycznych w projektach badawczych realizowanych prac magisterskich.

Ekonomia przedsiębiorstwa

Ekonomia przedsiębiorstwa

 Finanse przedsiębiorstw

Finanse  przedsiębiorstw

Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie

Transport i logistyka

 Ekonomia międzynarodowa

Gospodarka kapitałem ludzkim