Mechatronika

MECHATRONIKA STUDIA INŻYNIERSKIE, 3,5-LETNIE, NIESTACJONARNE

Przygotowanie profesjonalnej kadry inżynierskiej gotowej do podjęcia pracy we wszystkich gałęziach przemysłu o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym cyklu produkcyjnym. Cel ten zostanie osiągnięty w wyniku przekazania wiedzy i wykształcenia umiejętności, zarówno podstawowych jak i specjalistycznych z zakresu współczesnej mechatroniki, na którą składają się takie dziedziny techniki jak elektrotechnika, mechanika, elektronika, automatyka i robotyka, informatyka.

MECHATRONIKA - ZOBACZ FILM

Cele kształcenia

Przekazanie wiedzy z dziedziny przedsiębiorczości, prawa inżynierskiego, ochrony dóbr intelektualnych, ergonomii i bezpieczeństwa pracy i z zakresu organizacji pracy, w szczególności przydatnej do pracy zespołowej. Wykształcenie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Przekazanie wiadomości i wykształcenie umiejętności nadających się do bezpośredniego wykorzystania w działalności inżynierskiej przydatnej na obecnym i przyszłym rynku pracy, a także umożliwiających podjęcie pracy na stanowiskach przygotowania i nadzoru produkcji oraz na stanowiskach pomocniczych w jednostkach badawczo-rozwojowych.

Efekty kształcenia na kierunku Mechatronika

W zakresie wiedzy

Absolwent posiada podstawową wiedzę z zakresu matematyki i fizyki niezbędną  do opisu zagadnień mechanicznych i procesów technologicznych oraz  wiedzę z zakresu mechaniki, budowy i eksploatacji maszyn, elektroniki, informatyki, automatyki i robotyki oraz sterowania. Zna zasady doboru materiałów inżynierskich do zastosowań technicznych. Absolwent rozumie istotę działania oraz budowę złożonych, zintegrowanych układów mechaniczno-elektroniczno-informatycznych i wdrażania innowacyjnych rozwiązań mechatronicznych. Absolwent zna zasady odwzorowania i wymiarowania elementów maszyn, projektowania i wykonywania obliczeń wytrzymałościowych niezłożonych układów mechanicznych z zastosowaniem komputerowego wspomagania projektowania maszyn, planowania i nadzorowania czynności zapewniających niezawodną eksploatację maszyn i urządzeń. Posiada niezbędną wiedzę w zakresie: posługiwania się przyrządami i systemami pomiarowymi, oceny poprawności pomiarów, prowadzenia pomiarów, właściwości cyfrowych metod pomiaru, konstrukcji systemów pomiarowych oraz oceny jakości przyrządów pomiarowych.

W zakresie umiejętności

Absolwent posiada umiejętność integracji i wykorzystania posiadanej wiedzy przy projektowaniu, wytwarzaniu i eksploatacji układów mechatronicznych. Umie analizować istniejące technologie i narzędzia pod kątem możliwości wprowadzenia rozwiązań mechatronicznych i wynikających z tego faktu konsekwencji. Absolwent posługuje się praktycznie narzędziami informatycznymi oraz technikami programowania. Potrafi samodzielnie przygotowywać, realizować i weryfikować projekty systemów mechatronicznych oraz projektować i programować komponenty systemów mechatronicznych zgodnie z ich specyfikacją. Diagnozuje znane urządzenia mechatroniczne za pomocą szerokiej gamy metod i narzędzi diagnostycznych. Absolwent rozwiązuje samodzielnie problemy z zakresu mechatroniki dzięki samodzielnemu uzupełnianiu wiedzy i nadążaniu za dynamicznym rozwojem technologii i narzędzi mechatronicznych.

 

W zakresie kompetencji społecznych

Absolwenta cechuje postępowanie zgodnie z zasadami etyki inżynierskiej w wykonywaniu zawodu inżyniera, czyli pełna odpowiedzialność za przeprowadzane działania inżynierskie z zakresu badań i eksploatacji, odpowiedzialność za rzetelność podczas realizowanych prac, w tym także badawczo-rozwojowych i eksploatacyjnych oraz wysoka, szeroko rozumiana kulturą techniczna. Absolwent posiada świadomość swojej wiedzy i umiejętności oraz potrzebę doskonalenia zawodowego i samokształcenia wynikającą ze zmieniającej się struktury technicznej i technologicznej gospodarki. Absolwent jest przygotowany do uczestniczenia w interdyscyplinarnych zespołach rozwiązujących problemy związane z konstrukcją, wytwarzaniem, sprzedażą, eksploatacją, serwisowaniem i diagnozowaniem układów mechatronicznych oraz maszyn i urządzeń, w których one występują. Jest przygotowany do zarządzania podstawowymi systemami mechatronicznymi i ich wdrażaniem w różnych dziedzinach gospodarki, kierowania zespołami pracowników  przy eksploatacji układów mechatroniki, prowadzenia prac badawczych  systemów mechatronik.

W ramach studiów na kierunku Mechatronika, student ma możliwość skorzystania z dodatkowych zajęć wyrównawczych z przedmiotów: matematyka i fizyka.

Mechatronika Przemysłowa

Mechatronika przemysłowa

Mechatronika samochodowa

Mechatronika samochodowa