Rachunkowość i Administracja Kadrowo-Płacowa

 

Studia 3-letnie (licencjackie)

 Efekty uczenia się na kierunku: Rachunkowość i administracja kadrowo-płacowa

W ZAKRESIE WIEDZY

Absolwent kierunku posiada podstawową wiedzę w zakresie ekonomii i finansów pozwalającą stosować w praktyce finansowo – księgowej właściwe metody i narzędzia niezbędne dla działalności podmiotu gospodarczego. Absolwent posiada podstawową, teoretyczną i praktyczną wiedzę w zakresie nauk o zarządzaniu i jakości, podstawowych funkcji zarządzania organizacją oraz wiedzę na temat funkcjonowania przedsiębiorstw i instytucji publicznych.

Absolwent zna i rozumie rolę i znaczenie zasobów ludzkich w organizacji. Posiada specjalistyczną wiedzę na temat procesów kadrowo – płacowych zachodzących w organizacji, a w szczególności w zakresie prawa pracy, wynagrodzeń, realizacji świadczeń pracowniczych oraz ewidencjonowania i dokumentacji kadrowej. Zna i rozumie potrzebę stosowania operacyjnych i strategicznych wskaźników diagnostycznych, które umożliwiają ocenę efektywności funkcji personalnej. Zna reguły optymalnej efektywności zarządzania zasobami ludzkimi.

Absolwent posiada wiedzę na temat systemów informatycznych stosowanych w rachunkowości i procesach kadrowych procesach. Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej.

Absolwent zna zagadnienia i zasady związane ze skuteczną komunikacją interpersonalną w organizacji i negocjacjami. Zna zasady postępowania z ludźmi i niwelowania barier w efektywnej komunikacji interpersonalnej. Zna różne techniki poprawy skuteczności komunikowania, negocjowania i uczenia się.

university-students-studying-with-teacher-DVBPU45.jpg

W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI

Absolwent posiada umiejętności
identyfikowania problemów menedżerskich, a także tworzenia, interpretacji i weryfikacji informacji ekonomicznych niezbędnych do podejmowania krótko- i długookresowych decyzji gospodarczych.
Potrafi stosować metody i narzędzia analizy ekonomiczno – finansowej w ocenie wiarygodności podmiotów gospodarczych oraz rozwiązywać problemy ograniczające ryzyko ich działalności. Potrafi dokonać pomiaru ryzyka i zarządzać nim.

Absolwent posiada umiejętności praktyczne obejmujące zestaw działań związanych z realizacją funkcji  zarządzania (planowania, organizowania, motywowania i kontroli), skierowanych na zasoby organizacji rozumianych jako zasoby ludzkie, finansowe, rzeczowe, informacyjne, wykorzystywanych z zamiarem osiągnięcia celów organizacji.

Absolwent potrafi księgować operacje gospodarcze, sporządzać i interpretować sprawozdania finansowe i formułować użyteczne wnioski. Umie ocenić aktualną oraz przyszła kondycję finansową i pozycję rynkową podmiotów gospodarczych. Potrafi interpretować przepisy prawa i ich odniesienia do praktyki gospodarczej.
Stosuje się do norm zawodowych i etycznych przy rozwiązywaniu problemówz zakresu finansów i rachunkowości oraz do zasad i standardów rachunkowości, zarówno krajowych i międzynarodowych.

Absolwent potrafi kreować optymalne formy i warunki zatrudnienia, naliczać wynagrodzenia, przeprowadzać rozliczenia z ZUS oraz Urzędem Skarbowym, przygotować harmonogram czasu pracy zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, nadzorować harmonogram
czasu pracy i urlopów pracowniczych, prowadzić dokumentację pracowniczą.

Absolwent potrafi też praktycznie wykorzystać systemy informacyjne i informatyczne wspomagające zarządzanie, rachunkowość oraz obsługę procesów kadrowo – płacowych.

W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH

Absolwent posiada ważne kompetencje społeczne.  Krytycznie podchodzi do poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju osobistego, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia.  Ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań w zakresie rachunkowości i administracji procesów kadrowo – płacowych. Zachowuje się w sposób profesjonalny, przestrzega zasad etyki zawodowej.

Absolwent jest przygotowany do aktywnej działalności zawodowej w zakresie rachunkowości i procesów kadrowo – płacowych. Posiada umiejętność porozumiewania się z osobami będącymi i niebędącymi specjalistami w tej dziedzinie. Proces kształcenia jest ukierunkowany na kształtowanie u absolwenta uczciwości, rzetelności, systematyczności w pracy, dokładności i cierpliwości.

Oczekujemy, że absolwent posiądzie wysoki poziom kultury osobistej, że będzie podmiotowo traktował innych ludzi, niezależnie od pozycji społecznej, a sam będzie człowiekiem honoru, godnym, lojalnym i odpowiedzialnym, że będzie prawidłowo identyfikował i rozstrzygał dylematy związane z wykonywaniem zawodu.

W pracy zawodowej absolwentów cechować będzie profesjonalizm, życzliwość, otwartość i wrażliwość na problemy innych, umiejętność twórczego rozwiązywania problemów, umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność za wykonywane zadania. Wrażliwość estetyczno-kulturalna rozwijana w procesie kształcenia, pozwoli przyszłym absolwentom przestrzegać zasad współżycia społecznego i etyki zawodowej, będzie sprzyjać zachowaniu wysokich standardów kultury bycia i kultury pracy.