STUDIA PODYPLOMOWE

Oferta studiów podyplomowych wspierających rozwój i podnoszących kwalifikacje z zakresu nauk ekonomiczno-społecznych i nowych technologii. Interaktywne formy zajęć, gry biznesowe i warsztaty wyposażą absolwenta w umiejętności, przede wszystkim praktyczne. Brak opłaty wpisowej,  dwa lub trzy semestry nauki, zajęcia w weekendy.

 

 

Trwa rejestracja na studia podyplomowe rozpoczynające się w roku akademickim 2018/2019. INTERNETOWA REJESTRACJA KANDYDATÓW NA STUDIA PODYPLOMOWE kliknij  

Ostatnie wolne miejsca czekają  w utworzonych grupach na studiach podyplomowych.

Zapisy trwają do daty pierwszego zjazdu na następujących specjalnościach:

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy - 17-18.11.2018 r.

Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna - 17-18.11.2018 r.

Rachunkowość budżetowa i finanse publiczne - 17-18.11.2018 r.

Rachunkowość i controlling zarządczy - 17-18.11.2018 r.

Oligofrenopedagogika – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - 17-18.11.2018 r.

Informatyka dla nauczycieli - 17-18.11.2018 r.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych - 17-18.11.2018 r.

Doradztwo zawodowe z elementami coachingu kariery- 24-25.11.2018 r.

Doradztwo edukacyjno-zawodowe z elementami coachingu kariery - 24-25.11.2018 r.

Kadry i płace w praktyce organizacji - 24-25.11.2018 r.

Studia podyplomowe nadające kwalifikacje nauczycielskie – przygotowanie pedagogiczne - 24-25.11.2018 r.

Zarządzanie i administracja - 24-25.11.2018 r.

Menedżer ochrony zdrowia – 24-25.11.2018 r.

Zarządzanie zasobami ludzkimi z elementami coachingu menedżerskiego – 01-02.12.2018 r.

 

Nie zwlekaj. Zapraszamy

Olsztyn

Nowe technologie

Nauki ekonomiczno-społeczne

Studia kwalifikacyjne dla nauczycieli

Zasady rekrutacji, dokumenty   obowiązuje INTERNETOWA REJESTRACJA KANDYDATÓW

ZASADY REKRUTACJI

  1. O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia lub jednolite magisterskie i posiadają tytuł zawodowy licencjata, inżyniera, magistra lub inny równoważny.
  2. Przyjęcie na studia podyplomowe następuje na podstawie wymaganych dokumentów oraz kolejności zgłoszeń. Należy skorzystać z Internetowej Rejestracji Kandydatów.
  3. W przypadku finansowania lub dofinansowania studiów podyplomowych przez instytucje zewnętrzne (ze środków pozauczelnianych), w tym także ze środków pomocowych UE, kryteria przyjęcia na studia podyplomowe są ustalane z uwzględnieniem zasad kwalifikacyjnych zawartych w odrębnych umowach i regulaminach.
  4. Planowany termin rozpoczęcia zajęć następuje po skompletowaniu grupy.
  5. Decyzję w sprawie przyjęcia na studia podyplomowe podejmuje Dziekan Wydziału. Od decyzji Dziekana przysługuje kandydatowi odwołanie do Rektora w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Dziekana Wydziału. Decyzja Rektora jest ostateczna.

DOKUMENTY:

  1. Wygenerowane z systemu IRK podanie o przyjęcie na studia podyplomowe.
  2. Kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych.
  3. Kserokopię dowodu osobistego.
  4. Kserokopię dokumentu potwierdzającego posiadanie przygotowania pedagogicznego – dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia podyplomowe nadające uprawnienia do nauczania kolejnego przedmiotu, realizowane w oparciu o Rozporządzenie MNiSW z dnia 17.01.2012 r.
  5. 1 aktualną fotografię,

KONTAKT:

Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń

10-165 Olsztyn, ul. Artyleryjska 3f, pok. 404/4, (III piętro)
w godzinach 8:00 – 15:00
tel.: 89 651 06 40 / 89 651 06 55
kom.: 667 737 817

e-mail: podyplomowe[at]owsiiz.edu[dot]plrekrutacja[at]owsiiz.edu[dot]pl

KURSY I SZKOLENIA