Menedżer ochrony zdrowia

Studia skierowane są do  menedżerów służby zdrowia kierujących publicznymi i niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej, pracowników wydziałów zdrowia, organów administracji rządowej oraz jednostek samorządu terytorialnego, pracowników działów administracji zakładów opieki zdrowotnej, pracowników instytucji ubezpieczeń zdrowotnych, a także do osób, dla których ważnym elementem pracy zawodowej jest kompetencja w zakresie organizacji i zarządzania służbą zdrowia. Adresowane są również do osób kończących uczelnie, przygotowując do zajęcia w przyszłości stanowisk kierowniczych w zakładach opieki zdrowotnej.

STUDIA PODYPLOMOWE „Menedżer Ochrony Zdrowia” – Dofinansowanie do 80%!

Kotarbiński, jako podmiot uprawniony przez PARP do świadczenia usług rozwojowych, zaprasza na studia podyplomowe z możliwością refundacji! Co musisz zrobić?
1. Wybierz ofertę z Bazy Usług Rozwojowych (BUR) TUTAJ i zgłoś się do jednego z Operatorów, który prowadzi rekrutację i podpisze z Tobą umowę na refundację usługi:  TECHPAL lub Warmińsko – Mazurski Związek Pracodawców Prywatnych  Lewiatan
2. Operatorowi wskaż ofertę naszego kursu z BUR :POBIERZ
3. Podaj numer usługi: 2020/07/15/8833/598611
oferta obowiązuje w roku ak. 2021/2022

Adresaci studiów

Słuchaczami studiów są między innymi menedżerowie służby zdrowia kierujący publicznymi i niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej, pracownicy wydziałów zdrowia, organów administracji rządowej oraz jednostek samorządu terytorialnego, pracownicy działów administracji zakładów opieki zdrowotnej, pracownicy instytucji ubezpieczeń zdrowotnych, a także te osoby, dla których ważnym elementem pracy zawodowej jest kompetencja w zakresie organizacji i zarządzania służbą zdrowia. Studia skierowane są do osób kończących uczelnie, przygotowując do zajęcia w przyszłości stanowisk kierowniczych w zakładach opieki zdrowotnej.

Słuchacz po ukończeniu studiów

 • Ma podstawową wiedzę dotyczącą finansowego aspektu działalności jednostek ochrony zdrowia
 • Ma podstawową wiedzę z zakresu przekształceń zakładów opieki zdrowotnej w spółki prawa handlowego
 • Ma podstawową wiedzę o istocie, cechach i narzędziach marketingu oraz metodach wykorzystywanych w badaniach rynkowych przez jednostki ochrony zdrowia
 • Ma podstawową wiedzę na temat organizacji systemu zdrowia oraz rynku usług zdrowotnych
 • Potrafi prawidłowo interpretować zjawiska ekonomiczne w zakresie zarządzania jednostki ochrony zdrowia
 • Potrafi prawidłowo interpretować zjawiska prawne w zakresie prawa w ochronie zdrowia, prawa zamówień publicznych oraz odpowiedzialności cywilnej i pracowniczej w przypadku szkody wyrządzonej pacjentowi
 • Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu zarządzania do analizy konkretnych procesów i zjawisk dotyczących działalności jednostek ochrony zdrowia
 • Wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozwiązywania konkretnych problemów związanych z komercjalizacją jednostek ochrony zdrowia

Odpłatność za studia

 1. Opłata jednorazowa –  2900 zł.
 2. Opłata ratalna – 2 x 1550  zł.

10 % zniżki w opłacie czesnego dla absolwentów WSIiZ z I i II stopnia studiów oraz studiów podyplomowych!

Program studiów

Program studiów zgodny jest z: Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r.  w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. 2011 nr 253, poz. 1520).

 1. Rynek ochrony zdrowia i zarządzanie w jednostkach ochrony zdrowia
 2. Rachunkowość finansowa i zarządcza jednostek ochrony zdrowia
 3. Trening menedżerski  – przywództwo i zarządzanie ludźmi
 4. Finansowanie świadczeń w podmiocie medycznym przez NFZ
 5. Audyt wewnętrzny i kontrola w jednostkach ochrony zdrowia
 6. Prawo w ochronie zdrowia
 7. Prawo pracy
 8. Zarządzanie jakością w ochronie zdrowia
 9. Zamówienia publiczne

 

Organizacja studiów

Studia nie wymagają złożenia pracy końcowej. Warunkiem ukończenia jest ocena pozytywna z egzaminu końcowego oraz zdobycie zaliczenia na ocenę ze wszystkich prowadzonych przedmiotów. Sposób zaliczenia na ocenę ustalany jest indywidualnie przez wykładowców.

Studia trwają 2 semestry i obejmują 160 godzin zajęć prowadzonych głownie metodą warsztatową. Zajęcia prowadzone są w weekendy (sobota – niedziela) po 8 godzin dziennie – zjazdy planowane są średnio co dwa tygodnie.

Dokumenty 

 1. Wygenerowane z systemu eRekrutacja podanie o przyjęcie na studia podyplomowe.
 2. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 3. 1 aktualna fotografia.
Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content