Studia Podyplomowe

STUDIA PODYPLOMOWE Olsztyn

ORGANIZACJA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

 1. Studia podyplomowe przeznaczone są dla osób posiadających wykształcenie wyższe na poziomie co najmniej zawodowym (licencjat i wyższe).
 2. Studia prowadzone są w systemie niestacjonarnym i trwają: dwa lub trzy semestry.
 3. Zajęcia rozpoczynają się po skompletowaniu grupy na danej specjalności.
 4. Zajęcia odbywają się w formie cyklicznych zjazdów, które organizowane są zgodnie z harmonogramem studiów co dwa tygodnie w soboty i niedziele (8 godz. lekcyjnych dziennie), w siedzibie WSIiZ w Olsztynie.
 5. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez pracowników WSIiZ, specjalistów z innych ośrodków naukowo-badawczych oraz praktyków dysponujących dużym doświadczeniem i wiedzą z poszczególnych dziedzin.
 6. Za funkcjonowanie studiów odpowiedzialni są: Dyrektor Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń oraz kierownicy naukowi poszczególnych specjalności.

* Proces dydaktyczny rozpoczyna się po zebraniu minimalnej wymaganej liczby studentów, określonej przez władze uczelni dla każdej specjalności.

NABÓR

 1. Nabór na poszczególne specjalności trwa do 15 października w semestrze zimowym.
 2. Nabór na studia odbywa się  na podstawie złożenia wymaganych dokumentów i kolejności zgłoszeń.
 3. Rejestracja na studia odbywa się poprzez Iternetową Rejestrację Kandydatów (eRekrutacja).

ODPŁATNOŚĆ

 1. Kwestie odpłatności reguluje umowa pomiędzy studentem a Kanclerzem uczelni dotycząca zasad finansowania studiów podyplomowych, zgodnie z tabelą opłat.
 2. Opłata może być wnoszona:
  • jednorazowo w całości,
  • w 2 (lub 3 ratach) semestralnych
  • w trybie określonym przez Kanclerza Uczelni, na podstawie pisemnego podania słuchacza.
 3. Opłaty wnoszone są na indywidualne konta słuchaczy określone w umowie.

* W przypadku ewentualnej rezygnacji z kontynuowania studiów, student zobowiązany jest do natychmiastowego pisemnego zgłoszenia tego faktu kierownictwu Uczelni. W tym przypadku student zobowiązany jest do uregulowania wszelkich należnych opłat, włącznie z opłatą czesnego za miesiąc, w którym nastąpiła rezygnacja z kontynuowania studiów. Data rezygnacji równoznaczna jest z datą złożenia pisemnego oświadczenia do sekretariatu Uczelni.

UKOŃCZENIE STUDIÓW

 • Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie przedmiotów przewidzianych programem studiów w trybie przewidzianym przez poszczególnych wykładowców.
 • Uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego.
 • Absolwenci studiów podyplomowych otrzymują świadectwa ukończenia studiów podyplomowych zgodnie z rozporządzeniami stosownych resortów oraz dodatkowe świadectwa i certyfikaty uzyskane w ramach programów zajęć.

* Warunkiem niezbędnym do przystąpienia do egzaminu jest uregulowanie wszystkich zobowiązań finansowych wobec Uczelni.