Studia Podyplomowe

ADMINISTROWANIE SIECIAMI KOMPUTEROWYMI – CISCO

Przygotowanie słuchaczy do uzyskania certyfikatu CISCO CCNA. Studia realizowane są zgodnie z programem ustanowionym przez CISCO. Studia kończą się uzyskaniem dyplomu ukończenia studiów podyplomowych oraz świadectwem ukończenia kursu zgodnie z programem CISCO. Absolwent studiów może przystąpić do egzaminów celem uzyskania certyfikatu CCNA w dowolnym centrum egzaminacyjnym CISCO. Egzamin ten nie jest elementem studiów.

 

Adresaci studiów

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów posiadających podstawową wiedzę na temat sieci komputerowych, zamierzających rozwijać swoje kwalifikacje i uzyskać międzynarodowy certyfikat profesjonalnego administratora sieci komputerowych CISCO CCNA.

Organizacja studiów

Studia nie wymagają złożenia pracy końcowej. Warunkiem ukończenia jest ocena pozytywna z egzaminu końcowego oraz zdobycie zaliczenia na ocenę ze wszystkich prowadzonych przedmiotów. Sposób zaliczenia na ocenę ustalany jest indywidualnie przez wykładowców.

Poza kilkoma godzinami wykładów wprowadzających, wszystkie pozostałe zajęcia mają charakter praktyczny i odbywają się w laboratoriach wyposażonych w specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie: routery i przełączniki CISCO oraz Cisco Packet Tracer

Studia trwają 2 semestry i obejmują 180 godzin zajęć prowadzonych głownie metodą warsztatową. Zajęcia prowadzone są w weekendy (sobota – niedziela) po 8 godzin dziennie – zjazdy planowane są średnio co dwa tygodnie.

Odpłatność za studia

Opłata jednorazowa – 3 200 zł

Opłata ratalna - 2 x 1 700 zł

10 % zniżki w opłacie czesnego dla wszystkich absolwentów WSIiZ z I i II stopnia studiów oraz absolwentów studiów podyplomowych.

Ceny dla absolwentów

Opłata jednorazowa: 2 880 zł

Opłata ratalna: 2 x 1530 zł

 

Program studiów

Studia realizowane są zgodnie z programem zalecanym przez CISCO zakładającym realizację następujących zagadnień, których opanowanie jest konieczne do zdania egzaminu i uzyskania certyfikatu CCNA.

Program studiów zgodny jest z: Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r.  w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. 2011 nr 253, poz. 1520).

  1. Podstawowe pojęcia i technologie w dziedzinie sieci komputerowych: modele ISO/OSI i TCP/IP, protokoły Ethernet i adresacja IP, wprowadzenie do IOS i CLI, konfiguracja routerów i przełączników, konfiguracja i testowanie sieci IP.
  2. Protokoły i koncepcje routingu: routing statyczny, protokoły wektora odległości: RIP v1 oraz RIP v2, projektowanie sieci, maski o stałej lub zmiennej długości (VLSM), routing bezklasowy (CIDR), protokoły stanu łącza OSPF, protokoły hybrydowe EIGRP.
  3. Przełączanie w sieciach LAN i sieci bezprzewodowe: wirtualne sieci lokalne (VLAN), protokół VTP i STP, routing pomiędzy VLAN-ami, zabezpieczania bezprzewodowej komunikacji sieciowej.
  4. Sieci WAN: technologie sieci rozległych (WAN), protokoły PPP, Frame Relay, bezpieczeństwo sieci, listy dostępu (ACL), DHCP i NAT, diagnostyka błędów w sieciach WAN.

Dokumenty

  1. Wygenerowane z systemu eRekrutacja podanie o przyjęcie na studia podyplomowe.
  2. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.
  3. 1 aktualna fotografia.