ASYSTENT RODZINY I KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

Wyposażenie słuchaczy w kompetencje niezbędne do organizowania i prowadzenia asystentury z rodzinami przeżywającymi trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, zagrożonymi niedostosowaniem społecznym, z uzależnieniami i z osobami z tzw. „grup ryzyka społecznego”. Udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej.

Adresaci studiów

Studia skierowane są do:

 1. Kandydatów na specjalistów w zakresie asystenta rodziny i  koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.
 2. Nauczycieli, psychologów i pedagogów szkolnych  zmieniających kierunek kompetencji zawodowych.
 3. Wychowawców.
 4. Psychologów i pedagogów z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych.
 5. Pracowników gminnych, miejskich i powiatowych ośrodków pomocy rodzinie.


Słuchacz po ukończeniu studiów

 • Posiada wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki, prawa, pracy socjalnej, nauk o rodzinie i o zdrowiu, praktycznych podejść do pracy z rodziną, metod i technik aktywizujących członków rodziny do działania.
 • Posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na diagnozowanie środowiska rodzinnego i stosowanie odpowiednich form wsparcia dla rodzin.
 • Dysponuje wiedzą i kompetencjami umożliwiającymi podejmowanie działań interwencyjnych wobec zagrożeń związanych ze zjawiskami dysfunkcyjnymi, patologicznymi jakie mogą dotykać rodziny.


Odpłatność za studia

Opłata jednorazowa - 3000 zł.

Opłata ratalna - 2 x  1600 zł.

10 % zniżki w opłacie czesnego dla wszystkich absolwentów WSIiZ z I i II stopnia studiów!

 

Program studiów

Program studiów odpowiada wymogom wynikającym z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9.12.2011r. w sprawie szkolenia na asystenta rodziny (Dz.U. nr 272 poz. 1608 z 2011r.) oraz wychodzi naprzeciw Ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. nr 149 poz.887 z 2011r. z późn. zm.), która z dniem 1 stycznia 2012 roku wprowadza stanowiska asystentów rodziny i stwarza system instytucjonalny wspierania rodzin i pieczy zastępczej.

 1. Wybrane zagadnienia z prawa rodzinnego, administracyjnego, karnego, cywilnego, zabezpieczenia społecznego oraz prawa pracy.
 2. Regulacje prawne w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
 3. Elementy pedagogiki, psychologii rozwojowej i wychowawczej z uwzględnieniem problemów dot. rozwoju dziecka, wpływu sytuacji kryzysowych w rodzinie na zachowanie i rozwój dziecka.
 4. Zadania i uprawnienia asystenta rodziny.
 5. Metodyka pracy asystenta rodziny.
 6. Analiza własnych możliwości i ograniczeń w wykonywaniu zadań asystenta rodziny
 7. Etyka pracy asystenta rodziny.
 8. Komunikacja interpersonalna.
 9. Definicja rodziny, jej struktura, funkcja, potrzeby i problemy.
 10. Charakterystyka problemów rodziny, w tym: problemów destrukcyjnych zachowań dziecka i rodziców, nieprawidłowych postaw rodzicielskich, problemów wychowawczych, problemów w pełnieniu ról społecznych, bezrobocia, uzależnienia, choroby psychicznej.
 11. Analiza potrzeb i problemów rodziny.
 12. Sporządzanie planu pracy z rodziną.
 13. Doskonalenie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny, umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stwarzających trudności wychowawcze oraz w wypełnianiu ról społecznych.
 14. Organizowanie wspomagania rozwoju dziecka z problemami emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania.
 15. Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży.
 16. Mediacja w rodzinie.
 17. Pomoc w funkcjonowaniu rodziny w środowisku lokalnym.
 18. Współpraca asystenta z rodzinami oraz służbami wspierającymi rodzinę.
 19. Interwencja kryzysowa w rodzinie.
 20. Problemy wynikające z opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem.
 21. Zagadnienia dotyczące uprawnień w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych.
 22. Elementy ekonomii i organizacji gospodarstwa domowego.
 23. Edukacja zdrowotna.
 24. Pielęgnacja niemowląt i dzieci.
 25. Funkcjonowanie instytucji prowadzącej pracę z rodziną – praktyki.


Organizacja studiów

Studia nie wymagają złożenia pracy końcowej. Warunkiem ukończenia jest ocena pozytywna z egzaminu końcowego oraz zdobycie zaliczenia na ocenę ze wszystkich prowadzonych przedmiotów. Sposób zaliczenia na ocenę ustalany jest indywidualnie przez wykładowców.

Studia trwają 2 semestry i obejmują 230 godzin  dydaktycznych w tym 30 godzin praktyk. Zajęcia w większości mają charakter praktyczny, prowadzone są głównie metodą warsztatową. Zjazdy odbywają się  w weekendy (sobota – niedziela) po 8 godzin dziennie i są  planowane są średnio co dwa tygodnie.


Dokumenty

 

 1. Podanie wraz z kwestionariuszem o przyjęcie na studia podyplomowe.
 2. Poświadczoną przez Uczelnię kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 3. Poświadczoną przez Uczelnię kserokopię dowodu osobistego.
 4. 1 aktualną fotografię.

 

Kontakt

Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń

ul. Artyleryjska 3f, 10-165 Olsztyn
pokój 404/4 (III piętro)

tel. 89 651 06 40 / 89 651 06 55 / 89 651 06 57
kom. 667 737 817
fax 89 534 33 20
e-mail: podyplomowe[at]owsiiz.edu[dot]pl