Studia Podyplomowe

DORADZTWO EDUKACYJNO-ZAWODOWE Z ELEMENTAMI COACHINGU KARIERY

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pełnienia roli doradcy edukacyjno-zawodowego dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

Nadają kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela doradcy zawodowego zgodnie z Rozporządzeniem MEM z dnia 01.08.2017 r.

Adresaci studiów 

Studia adresowane są do absolwentów studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, posiadających przygotowanie pedagogiczne, osób, które chcą uzyskać kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela-doradcy zawodowego w:

 1. szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach branżowych, szkołach policealnych,
 2. poradniach psychologiczno-pedagogicznych,
 3. placówkach doskonalenia nauczycieli,

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01.08.2017 r w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli.

Studia adresowane są także do osób, które chcą pełnić rolę doradcy edukacyjno-zawodowego dzieci, młodzieży i osób dorosłych, w szczególności w takich miejscach, jak:

 • szkoły i placówki oświatowe (wychowawcy, pedagodzy, psycholodzy, pedagodzy szkolni),
 • placówki opiekuńczo-wychowawcze, socjoterapeutyczne, resocjalizacyjne, profilaktyczno -wychowawcze, domy dziecka,
 • młodzieżowe ośrodki adaptacji społecznej, ośrodki readaptacji społecznej, ośrodki kuratorskie,
 • świetlice środowiskowe.

Studia skierowane są również do innych osób, które ze względu na charakter pracy lub plany zawodowe zainteresowane są problematyką doradztwa edukacyjno-zawodowego i coachingu kariery.

Słuchacz po ukończeniu studiów

 • zna i rozumie istotę doradztwa edukacyjno-zawodowego i coachingu kariery,
 • analizuje rynek pracy oraz zachodzące na nim procesy i kierunki zmian,
 • ma umiejętności praktyczne w zakresie prowadzenia indywidualnego oraz grupowego procesu doradczego i coachingowego,
 • potrafi przygotować indywidualne ścieżki kariery zawodowej,
 • zna i wykorzystuje w praktyce metody i techniki zarządzania rozwojem kapitału ludzkiego.

 

Program studiów realizowany jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Organizacja studiów

Studia nie wymagają złożenia pracy końcowej. Warunkiem ukończenia jest ocena pozytywna z egzaminu końcowego oraz zdobycie zaliczenia na ocenę ze wszystkich prowadzonych przedmiotów. Sposób zaliczenia na ocenę ustalany jest indywidualnie przez wykładowców.

Studia trwają 3 semestry i obejmują 220 godzin zajęć dydaktycznych oraz 60 godzin praktyki. Zajęcia w większości mają charakter praktyczny, prowadzone są głównie metodą warsztatową. Zajęcia prowadzone są w weekendy (sobota - niedziela) po 8 godzin dziennie – zjazdy planowane są średnio co dwa tygodnie.

Odpłatność za studia

Opłata jednorazowa - 3000 zł

Opłata ratalna - 3x1100 zł

10 % zniżki w opłacie czesnego dla wszystkich absolwentów WSIiZ z I i II stopnia studiów!

Program studiów

Program obejmuje zagadnienia teoretyczne i praktyczne z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego i coachingu kariery, psychologii rozwojowej, osobowości i motywacji, diagnozy, zawodoznawstwa, metodyki poradnictwa zawodowego i coachingu kariery, rynku pracy, prawa pracy, przedsiębiorczości, zarządzania zasobami ludzkimi.

Dokumenty

 

 

 1. Wygenerowane z systemu eRekrutacja podanie o przyjęcie na studia.
 2. Kserokopia dyplomu lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 3. Poświadczoną przez Uczelnię kserokopię dowodu osobistego.
 4. Poświadczoną przez Uczelnię kserokopię dokumentu potwierdzającego posiadanie przygotowania pedagogicznego – dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia podyplomowe nadające uprawnienia do nauczania kolejnego przedmiotu, realizowane w oparciu o Rozporządzenie MNiSW z dnia 17.01.2012 r.
 5. 1 aktualną fotografię,

 

Nowe technologie

Nauki ekonomiczno-społeczne