Inspektor Ochrony Danych
 

Z certyfikatem potwierdzającym kompetencje Auditora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO/IEC 27001 (uwaga: cetryfikat płatny dodatkowo)

Studia przygotowują słuchaczy do wykonywania funkcji Inspektora Ochrony Danych na podstawie obowiązującego od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Adresaci studiów

Wszystkie osoby zainteresowane  problematyką dotyczącą ochrony informacji niejawnych, ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji

 

Słuchacz po ukończeniu studiów dysponował będzie wiedzą i umiejętnościami z zakresu:

 1. Obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych z uwzględnieniem rozwiązań prawnych wprowadzanych reformą Unii Europejskiej.
 2. Sposobów zabezpieczenia danych osobowych.
 3. Przygotowania się do kontroli UODO.
 4. Praktycznego tworzenia dokumentów w kontekście RODO.
 5. Przeprowadzenia podstawowej analizy bezpieczeństwa systemu informacyjnego.
 6. Odpowiedzialności prawnej z tytułu niewłaściwego przetwarzania danych osobowych.

 

Organizacja studiów

Studia nie wymagają złożenia pracy końcowej. Warunkiem ukończenia jest ocena pozytywna z egzaminu końcowego oraz zdobycie zaliczenia na ocenę ze wszystkich prowadzonych przedmiotów. Sposób zaliczenia na ocenę ustalany jest indywidualnie przez wykładowców.

Studia trwają 2 semestry i obejmują 160 godzin zajęć prowadzonych głownie metodą warsztatową. Zajęcia prowadzone są w weekendy (sobota – niedziela) po 8 godzin dziennie – zjazdy planowane są średnio co dwa tygodnie.

Program studiów

Bloki tematyczne:

 1. Prawo do prywatności i ochrona danych osobowych a dostęp do informacji.
 2. Dostęp do informacji publicznej a autonomia informacyjna jednostki.
 3. Warunki przetwarzania danych osobowych przez podmioty gospodarcze (pracodawcę).
 4. Rola UODO w zakresie ochrony danych osobowych.
 5. Przepisy karne w zakresie ochrony danych osobowych.
 6. Zmiany obowiązujące w RODO od 25 maja 2018.
 7. Nowoczesne techniki technologii i ochrony informacji.
 8. Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO/IEC 27001:2013.

 

Odpłatność za studia

Opłata jednorazowa – 3 200 zł

Opłata ratalna - 2 x 1 700 zł

Certyfikat potwierdzający kompetencje Auditora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO/IEC 27001 - cetryfikat płatny dodatkowo (ok. 250 zł – koszt dla zaineresowanych)  na konto instytucji certyfikującej)

10 % zniżki w opłacie czesnego dla wszystkich absolwentów WSIiZ z I i II stopnia studiów oraz absolwentów studiów podyplomowych.

Ceny dla absolwentów

Opłata jednorazowa:  2 880 zł

Opłata ratalna: 2 x 1 530 zł

 

 

Dokumenty

 

 1. Wygenerowane z systemu eRekrutacja podanie o przyjęcie na studia podyplomowe.
 2. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 3. 1 aktualna fotografia.