Studia Podyplomowe

MENEDŻER OCHRONY ZDROWIA

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w praktyczną wiedzę i nowoczesne rozwiązania w obszarze zarządzania jednostkami służby zdrowia. Rozwój kompetencji menadżerskich, efektywnego gospodarowania finansami oraz kierowania ludźmi dotyczy instytucji takich jak: szpitale, kliniki, uzdrowiska, centra odnowy biologicznej oraz wszystkich przedsiębiorstw zajmujących się leczeniem oraz pielęgnacją zdrowia.

STUDIA PODYPLOMOWE „Menedżer Ochrony Zdrowia” - Dofinansowanie do 80%!
Kotarbiński, jako podmiot uprawniony przez PARP do świadczenia usług rozwojowych, zaprasza na studia podyplomowe z możliwością refundacji! Co musisz zrobić?
1. Wybierz ofertę z Bazy Usług Rozwojowych (BUR) TUTAJ i zgłoś się do jednego z Operatorów, który prowadzi rekrutację i podpisze z Tobą umowę na refundację usługi:  TECHPAL lub Warmińsko – Mazurski Związek Pracodawców Prywatnych  Lewiatan
2. Operatorowi wskaż ofertę naszego kursu z BUR :POBIERZ
3. Podaj numer usługi: 2019/06/03/8833/410193.

do zobaczenia na studiach...

Adresaci studiów

Słuchaczami studiów są między innymi menedżerowie służby zdrowia kierujący publicznymi i niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej, pracownicy wydziałów zdrowia, organów administracji rządowej oraz jednostek samorządu terytorialnego, pracownicy działów administracji zakładów opieki zdrowotnej, pracownicy instytucji ubezpieczeń zdrowotnych, a także te osoby, dla których ważnym elementem pracy zawodowej jest kompetencja w zakresie organizacji i zarządzania służbą zdrowia. Studia skierowane są do osób kończących uczelnie, przygotowując do zajęcia w przyszłości stanowisk kierowniczych w zakładach opieki zdrowotnej.

Słuchacz po ukończeniu studiów

 • Ma podstawową wiedzę dotyczącą finansowego aspektu działalności jednostek ochrony zdrowia
 • Ma podstawową wiedzę z zakresu przekształceń zakładów opieki zdrowotnej w spółki prawa handlowego
 • Ma podstawową wiedzę o istocie, cechach i narzędziach marketingu oraz metodach wykorzystywanych w badaniach rynkowych przez jednostki ochrony zdrowia
 • Ma podstawową wiedzę na temat organizacji systemu zdrowia oraz rynku usług zdrowotnych
 • Potrafi prawidłowo interpretować zjawiska ekonomiczne w zakresie zarządzania jednostki ochrony zdrowia
 • Potrafi prawidłowo interpretować zjawiska prawne w zakresie prawa w ochronie zdrowia, prawa zamówień publicznych oraz odpowiedzialności cywilnej i pracowniczej w przypadku szkody wyrządzonej pacjentowi
 • Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu zarządzania do analizy konkretnych procesów i zjawisk dotyczących działalności jednostek ochrony zdrowia
 • Wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozwiązywania konkretnych problemów związanych z komercjalizacją jednostek ochrony zdrowia

Odpłatność za studia

Opłata jednorazowa -  2200 zł.

Opłata ratalna - 2 x 1200  zł.

10 % zniżki w opłacie czesnego dla wszystkich absolwentów WSIiZ z I i II stopnia studiów!

Program studiów

Program studiów zgodny jest z: Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r.  w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. 2011 nr 253, poz. 1520).

 1. Organizacja systemu i rynek ochrony zdrowia
 2. Zarządzanie i marketing w jednostkach ochrony zdrowia
 3. Zarządzanie zespołem
 4. Przekształcanie zakładów opieki zdrowotnej w spółki prawa  handlowego
 5. Prawo zamówień publicznych
 6. Odpowiedzialność cywilna i pracownicza w przypadku szkody wyrządzonej pacjentowi
 7. Ekonomika ochrony zdrowia
 8. Rachunkowość w podmiotach ochrony zdrowia
 9. Negocjacje i komunikacja interpersonalna
 10. Prawo w ochronie zdrowia (w tym ustawa z 18 marca 2011 o działalności leczniczej)

Organizacja studiów

Studia nie wymagają złożenia pracy końcowej. Warunkiem ukończenia jest ocena pozytywna z egzaminu końcowego oraz zdobycie zaliczenia na ocenę ze wszystkich prowadzonych przedmiotów. Sposób zaliczenia na ocenę ustalany jest indywidualnie przez wykładowców.

Studia trwają 2 semestry i obejmują 160 godzin zajęć prowadzonych głownie metodą warsztatową. Zajęcia prowadzone są w weekendy (sobota – niedziela) po 8 godzin dziennie – zjazdy planowane są średnio co dwa tygodnie.

Dokumenty 

 1. Dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 2. Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe z kwestionariuszem osobowym
 3. Kserokopia dowodu osobistego.
 4. 1 zdjęcie.