Studia Podyplomowe

MENEDŻER OŚWIATY

Celem studiów podyplomowych Menedżer oświaty jest podniesienie lub wyposażenie słuchaczy w kompetencje w zakresie zarządzania w oświacie.

Adresaci

Studia skierowane są do  nauczycieli i pracowników dydaktycznych szkół lub osób które pragną nabyć lub podwyższyć kompetencje niezbędne w zarządzaniu w oświacie. Absolwent spełnia wymagania określone Rozporządzeniem MEN z 27 X 2009 r.  (Dz. U. Nr 184 poz. 1436 ) w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach placówek publicznych.

Organizacja studiów

Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez pracowników Olsztyńskiej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego,  specjalistów z innych ośrodków naukowych oraz praktyków dysponujących dużym doświadczeniem i wiedzą z poszczególnych dziedzin.

Studia nie wymagają złożenia pracy końcowej. Warunkiem ukończenia jest ocena pozytywna z egzaminu końcowego oraz zdobycie zaliczenia na ocenę ze wszystkich prowadzonych przedmiotów. Sposób zaliczenia na ocenę ustalany jest indywidualnie przez wykładowców.

Studia trwają 2 semestry i obejmują 160 godzin zajęć prowadzonych głownie metodą warsztatową. Zajęcia prowadzone są w weekendy (sobota – niedziela) po 8 godzin dziennie – zjazdy planowane są średnio co dwa tygodnie.

Odpłatność za studia

Opłata jednorazowa -  2200 zł.

Opłata ratalna - 2 x 1200  zł.

10 % zniżki w opłacie czesnego dla wszystkich absolwentów WSIiZ z I i II stopnia studiów!

Program studiów

 1. Podstawy organizacji i zarządzania
 2. Zarządzanie strategiczne
 3. Podejmowanie decyzji
 4. Zarządzanie projektami
 5. Zarządzanie personelem w placówce oświatowej
 6. Mediacje-rozwiązywanie konfliktów
 7. Zarządzanie finansami: budżetowanie i elementy controllingu
 8. Prawo oświatowe w praktyce dyrektora szkoły
 9. Nadzór pedagogiczny w pracy dyrektora szkoły
 10. Zarządzanie jakością pracy szkoły
 11. Źródła finansowania rozwoju placówki
 12. Kontrola zarządcza
 13. Wspieranie rozwoju zawodowego nauczyciela, organizowanie współpracy ze środowiskiem lokalnym
 14. Planowanie rozwoju placówki w aspekcie celów strategicznych
 15. Rozwój osobisty – radzenie sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym
 16. Społeczne uwarunkowania procesów edukacyjnych

Słuchacz po ukończeniu studiów

 • zna koncepcje zarządzania strategicznego oraz zarządzania personelem, finansami i projektami;
 • zna prawo oświatowe i jego praktyczne zastosowanie;
 • posługuje się nowoczesnymi metodami i technikami zarządzania ;
 • potrafi diagnozować, analizować i wskazywać kierunki rozwoju placówki oświatowej;
 • umie przewidywać i oceniać skutki podejmowanych decyzji i działań w zakresie zarządzania placówką oświatową;

Dokumenty

 1. Dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 2. Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe z kwestionariuszem osobowym
 3. Kserokopia dowodu osobistego.
 4. 1 zdjęcie.

Nowe technologie

Nauki ekonomiczno-społeczne

Studia kwalifikacyjne dla nauczycieli