Studia Podyplomowe

OLIGOFRENOPEDAGOGIKA  EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

Adresaci studiów

Studia adresowane są do absolwentów studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich kierunku pedagogika, ze specjalnością nauczycielską lub innych legitymujących się kwalifikacjami nauczycielskimi, którzy chcą pracować z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, szczególnie w takich miejscach jak:

 • przedszkola i szkoły specjalne
 • przedszkola i szkoły z oddziałami integracyjnymi
 • placówki opiekuńcze, wychowawcze, terapeutyczne realizujące działania na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną. 

Organizacja studiów

Studia trwają 3 semestry i obejmują 370  godzin dydaktycznych (w tym 120 godzin praktyki). Zajęcia w większości mają charakter praktyczny, prowadzone są w weekendy (sobota – niedziela) po 8 godzin dziennie – zjazdy planowane są średnio co dwa tygodnie.

Warunkiem ukończenia jest ocena pozytywna z egzaminu końcowego oraz zdobycie zaliczenia na ocenę ze wszystkich prowadzonych przedmiotów. Sposób zaliczenia na ocenę ustalany jest indywidualnie przez wykładowców. Studia nie wymagają złożenia pracy końcowej.

Odpłatność za studia

Jednorazowa płatność: 3000 zł

Płatność w ratach: I rata 300 zł, II rata 1500 zł, III rata 1500 zł

10 % zniżki w opłacie czesnego dla wszystkich absolwentów WSIiZ z I i II stopnia studiów!

Program studiów

Zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela i obejmuje:

 • przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne specjalne
 • przygotowanie w zakresie dydaktyki specjalnej w odniesieniu do niepełnosprawności intelektualnej
 • praktykę związaną z pracą opiekuńczo-wychowawczą, dydaktyczną i terapeutyczną z osobami z niepełnosprawnością intelektualną
 1.  Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii
 2.  Wybrane zagadnienia psychologii rozwojowej
 3. Pedagogika specjalna
 4. Podstawy prawne funkcjonowania osób z niepełnosprawnością
 5. Rodzina i formy pracy z rodziną z dzieckiem z niepełnosprawnością
 6. Diagnostyka psychopedagogiczna
 7. Psychologia osób z niepełnosprawnością intelektualną
 8. Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej z osobami z niepełnosprawnością intelektualną
 9. Dydaktyka specjalna
 10. Metodyka nauczania i wychowania z uwzględnieniem stopnia niepełnosprawności
 11. Metodyka wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z niepełnosprawnością
 12. Rewalidacja indywidualna
 13. Praca rehabilitacyjna z osobami z niepełnosprawnością intelektualną
 14. Metody terapii osób z niepełnosprawnością intelektualną
 15. Praktyka

Dokumenty

 1. Dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji nauczycielskich.
 2. Dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 3. Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe z kwestionariuszem osobowym
 4. Kserokopia dowodu osobistego.
 5. 1 zdjęcie.

 

Nowe technologie

Nauki ekonomiczno-społeczne

Studia kwalifikacyjne dla nauczycieli