Studia Podyplomowe

PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE

Celem studiów jest przekazanie wiedzy psychologicznej i pedagogicznej pozwalającej na rozumienie procesów rozwoju, socjalizacji, wychowania i nauczania – uczenia się; przekazanie wiedzy z zakresu dydaktyki i szczegółowej metodyki działalności pedagogicznej; przygotowanie do samodzielnej, kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły, w tym do samodzielnego przygotowania i dostosowania programu nauczania do potrzeb i możliwości uczniów; przygotowanie do realizowania zadań zawodowych wynikających z roli nauczyciela.

Studia kwalifikacyjne, nadające kwalifikacje do pracy w szkołach i w placówkach oświatowych i oświatowo-wychowawczych, podległych Ministerstwu Edukacji Narodowej, na stanowisku nauczyciela, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE - ZOBACZ FILM

 

Absolwent będzie miał uprawnienia do: 

 • zajmowania stanowiska nauczyciela i prowadzenia zajęć merytorycznych w polskim systemie edukacyjnym, względnie zajęć o charakterze opiekuńczo-wychowawczym (świetlica szkolna, internat itp.),
 • realizacji treści programowych w różnych formach dydaktycznych, dostosowanych do potrzeb dzieci i młodzieży w wieku szkolnym,
 • podejmowania i organizowania działań edukacyjnych, wykraczających poza ramy zajęć szkolnych (współpraca ze środowiskiem rodzinnym, lokalnym, rówieśniczym, jako czynnik wspomagający proces edukacyjny),
 • samodzielnego tworzenia i weryfikowania projektów własnych działań w obszarze rozwiązywania problemów dzieci i młodzieży związanych z ich funkcjonowaniem w sytuacjach zadaniowych o charakterze edukacyjnym i interpersonalnym.

Uprawnienia są zgodne z: 

 • Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01.08.2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli;
 • Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01.08.2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określania szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli;
 • Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela

Odpłatność za studia

Opłata jednorazowa -  3100 zł.

Opłata ratalna - 3 x 1150 zł.

10 % zniżki w opłacie czesnego dla wszystkich absolwentów WSIiZ z I i II stopnia studiów!

Program studiów

 1. Podstawy psychologii ogólnej i społecznej
 2. Psychologia rozwojowa i wychowawcza
 3. Pedagogika ogólna i podstawy teorii wychowania
 4. Diagnoza pedagogiczna z profilaktyką
 5. Zasady bhp i udzielanie pierwszej pomocy
 6. Komunikacja interpersonalna
 7. Metodyka pracy wychowawczej i opiekuńczej nauczyciela
 8. Podstawy poradnictwa edukacyjno-zawodowego
 9. Wybrane zagadnienia z pedeutologii
 10. Emisja głosu
 11. Dydaktyka ogólna
 12. Prawo oświatowe i organizacja oświaty
 13. Dydaktyka przedmiotowa- zastosowanie technologii informacyjnych w pracy nauczyciela
 14. Praktyka psychologiczno-pedagogiczna
 15. Dydaktyka przedmiotowa
 16. Dydaktyka przedmiotowa-metody aktywizujące rozwój i uczenie sią
 17. Praktyka dydaktyczna

Organizacja studiów

Studia nie wymagają złożenia pracy końcowej. Warunkiem ukończenia jest ocena pozytywna z egzaminu końcowego oraz zdobycie zaliczenia na ocenę ze wszystkich prowadzonych przedmiotów. Sposób zaliczenia na ocenę ustalany jest indywidualnie przez wykładowców.

Studia trwają 3 semestry i obejmują 420  godzin dydaktycznych (w tym 150 godzin praktyki). Zajęcia w większości mają charakter praktyczny.
Zajęcia prowadzone są w weekendy (sobota – niedziela) po 8 godzin dziennie – zjazdy planowane są średnio co dwa tygodnie.

Dokumenty

 1. Wygenerowane z systemu eRekrutacja podanie o przyjęcie na studia podyplomowe.
 2. Kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 3. Kserokopię dowodu osobistego.
 4. 1 aktualną fotografię,

 

Nowe technologie

Nauki ekonomiczno-społeczne

Studia kwalifikacyjne dla nauczycieli