Studia Podyplomowe

RESOCJALIZACJA I SOCJOTERAPIA

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do organizowania i prowadzenia pracy resocjalizacyjnej i socjoterapeutycznej zarówno w instytucjach o charakterze zamkniętym, jak i w środowisku otwartym z jednostkami i grupami niedostosowanymi społecznie oraz działań profilaktyczno-wychowawczych z osobami przejawiającymi symptomy niedostosowania społecznego, z osobami wykazującymi trudności wychowawcze oraz wykluczonymi społecznie, a także projektowania i ewaluacji działań z zakresu profilaktyki społecznej.

Adresaci studiów

Studia adresowane są do absolwentów studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, posiadających przygotowanie pedagogiczne, osób, które chcą uzyskać kwalifikacje do zajmowania stanowiska:

 1. nauczyciela w szkołach wchodzących w skład młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii,
 2. wychowawcy w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii,
 3. nauczyciela w szkołach w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich,
 4. wychowawcy w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich,

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01.08.2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli.

Studia adresowane są także do osób, które pracują lub chcą pracować z osobami niedostosowanymi społecznie lub zagrożonymi niedostosowaniem społecznym, w szczególności w takich miejscach, jak:

 • szkoły i placówki oświatowe (wychowawcy, pedagodzy, psycholodzy, pedagodzy szkolni),
 • poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
 • pogotowia opiekuńcze i policyjne izby dziecka,
 • placówki opiekuńczo-wychowawcze, terapeutyczne, socjoterapeutyczne, resocjalizacyjne, profilaktyczno-wychowawcze,
 • ośrodki readaptacji społecznej,
 • młodzieżowe ośrodki adaptacji społecznej,
 • domy dziecka,
 • świetlice socjoterapeutyczne, środowiskowe,
 • ośrodki kuratorskie,
 • ośrodki interwencji kryzysowej,
 • zakłady karne i areszty śledcze,
 • policja i straż miejska.

Studia skierowane są również do:

 • kuratorów sądowych i kandydatów na kuratorów sądowych, mediatorów sądowych,
 • pracowników socjalnych, pracowników ośrodków pomocy społecznej i centrów pomocy rodzinie,
 • działaczy organizacji pozarządowych zajmujących się profilaktyką i resocjalizacją dzieci, młodzieży i dorosłych oraz pomocą byłym skazanym,
 • innych osób, które ze względu na charakter pracy lub plany zawodowe zainteresowane są problematyką resocjalizacji i socjoterapii.

Słuchacz po ukończeniu studiów

 • zna i rozumie istotę pracy resocjalizacyjnej i socjoterapeutycznej oraz profilaktyki społecznej,
 • posiada umiejętności diagnostyczne w obszarze problemów związanych
 • z niedostosowaniem społecznym,
 • zna i wykorzystuje w praktyce metody pracy z jednostkami grupami zagrożonymi niedostosowaniem społecznym i niedostosowanymi społecznie,
 • potrafi tworzyć optymalne programy profilaktyczne dostosowane do odpowiednich jednostek i grup.

Odpłatność za studia

Opłata jednorazowa -  3000 zł.

Opłata ratalna - 3 x 1100  zł.

10 % zniżki w opłacie czesnego dla wszystkich absolwentów WSIiZ z I i II stopnia studiów!

Program studiów

Program obejmuje zagadnienia teoretyczne i praktyczne z zakresu pedagogiki oraz psychologii specjalnej i resocjalizacyjnej oraz socjoterapii, profilaktyki społecznej, niedostosowania społecznego, diagnozy, patologii społecznych, podstaw prawnych resocjalizacji, dydaktyki specjalnej, metodyki pracy resocjalizacyjnej i socjoterapeutycznej, poradnictwa zawodowego w resocjalizacji, przygotowania programów profilaktycznych.

Program studiów realizowany jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

 

Organizacja studiów

Studia nie wymagają złożenia pracy końcowej. Warunkiem ukończenia jest ocena pozytywna z egzaminu końcowego oraz zdobycie zaliczenia na ocenę ze wszystkich prowadzonych przedmiotów. Sposób zaliczenia na ocenę ustalany jest indywidualnie przez wykładowców.

Studia trwają 3 semestry i obejmują 244 godzin zajęć dydaktycznych oraz 120 godzin praktyki. Zajęcia w większości mają charakter praktyczny, prowadzone są głównie metodą warsztatową. Zajęcia prowadzone są w weekendy (sobota - niedziela) po 8 godzin dziennie – zjazdy planowane są średnio co dwa tygodnie.


Dokumenty

 

 1. Wygenerowane z systemu eRekrutacja podanie o przyjęcie na studia podyplomowe.
 2. Kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 3. Kserokopię dowodu osobistego.
 4. 1 aktualną fotografię.

Kontakt

Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń

ul. Artyleryjska 3f, 10-165 Olsztyn
pokój 404/4 (III piętro)

tel. 89 651 06 40 / 89 651 06 55 / 89 651 06 57
kom. 667 737 817
fax 89 534 33 20
e-mail: podyplomowe[at]owsiiz.edu[dot]pl