Studia Podyplomowe

STUDIA PODYPLOMOWE

Oferta studiów podyplomowych wspierających rozwój i podnoszących kwalifikacje z zakresu nauk ekonomiczno-społecznych i nowych technologii. Interaktywne formy zajęć, gry biznesowe i warsztaty wyposażą absolwenta w umiejętności, przede wszystkim praktyczne. Brak opłaty wpisowej,  dwa lub trzy semestry nauki, zajęcia w weekendy.
 

Istnieje możliwość refundacji studiów podyplomowych ze środków Powiatowych Urzędów Pracy właściwych dla miejsca zamieszkania kandydata  lub poprzez Operatorów Bazy Usług Rozwojowych.

 

 

INTERNETOWA REJESTRACJA KANDYDATÓW NA STUDIA PODYPLOMOWE kliknij

Przedłużona rekrutacja do 30.10.2019 r. na kierunki: Transport i logistyka (start 30.11./01.12.2019 r.) Zarządzanie sprzedażą (start 30.11./01.12.2019 r.

Studia podyplomowe uruchomione Jest możliwość dołączenia do grupy - zarejestruj się już teraz!

 1. Oligofrenopedagogika – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną  - data rozpoczęcia zajęć 28.09.2019 r.

 2. Studia nadające kwalifikacje nauczycielskie – przygotowanie pedagogiczne  - data rozpoczęcia zajęć 28.09.2019 r.

 3. Zarządzanie projektem - data rozpoczęcia zajęć 18.10.2019 r.

 4. Menedżer oświaty - data rozpoczęcia zajęć 16.11.2019 r.

 5. Rachunkowość budżetowa i finanse publiczne  - data rozpoczęcia zajęć 23.11.2019 r.

 6. Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy - data rozpoczęcia zajęć 23.11.2019 r.

 7. Kadry i płace w praktyce organizacji - data rozpoczęcia zajęć 23.11.2019 r.

 8. Zarządzanie i administracja - data rozpoczęcia zajęć 23.11.2019 r.

 9. Inspektor ochrony danych -  data rozpoczęcia zajęć 23.11.2019 r.

Olsztyn

Nowe technologie

Nauki ekonomiczno-społeczne

Studia kwalifikacyjne dla nauczycieli

Zasady rekrutacji, dokumenty   obowiązuje INTERNETOWA REJESTRACJA KANDYDATÓW

ZASADY REKRUTACJI

 1. O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia lub jednolite magisterskie i posiadają tytuł zawodowy licencjata, inżyniera, magistra lub inny równoważny.
 2. Przyjęcie na studia podyplomowe następuje na podstawie wymaganych dokumentów oraz kolejności zgłoszeń. Należy skorzystać z Internetowej Rejestracji Kandydatów.
 3. W przypadku finansowania lub dofinansowania studiów podyplomowych przez instytucje zewnętrzne (ze środków pozauczelnianych), w tym także ze środków pomocowych UE, kryteria przyjęcia na studia podyplomowe są ustalane z uwzględnieniem zasad kwalifikacyjnych zawartych w odrębnych umowach i regulaminach.
 4. Rekrutacja na studia podyplomowe prowadzona jest w sposób ciągły. Planowany termin rozpoczęcia zajęć następuje po skompletowaniu grupy.
 5. Decyzję w sprawie przyjęcia na studia podyplomowe podejmuje Dziekan Wydziału. Od decyzji Dziekana przysługuje kandydatowi odwołanie do Rektora w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Dziekana Wydziału. Decyzja Rektora jest ostateczna.

DOKUMENTY:

 1. Wygenerowane z systemu IRK podanie o przyjęcie na studia podyplomowe.
 2. Kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 3. Kserokopię dowodu osobistego.
 4. Kserokopię dokumentu potwierdzającego posiadanie przygotowania pedagogicznego – dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia podyplomowe nadające uprawnienia do nauczania kolejnego przedmiotu, realizowane w oparciu o Rozporządzenie MNiSW z dnia 17.01.2012 r.
 5. 1 aktualną fotografię,
Pliki do pobrania: 

KONTAKT:

Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń

10-165 Olsztyn, ul. Artyleryjska 3f, pok. 404/4, (III piętro)
w godzinach 8:00 – 15:00
tel.: 89 651 06 40 / 89 651 06 55
kom.: 667 737 817

e-mail: podyplomowe[at]owsiiz.edu[dot]plrekrutacja[at]owsiiz.edu[dot]pl

KURSY I SZKOLENIA