Studia Podyplomowe

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE I EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Celem studiów podyplomowych w zakresie wychowanie przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej jest teoretyczne dopełnienie wiedzy i praktyczne przygotowanie słuchaczy do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej. Akcent merytoryczny studiów ma przygotować słuchaczy do racjonalnego wspomagania i ukierunkowania rozwoju dziecka, kształtowania umiejętności metodycznych, nowoczesnego organizowania pracy wychowawczej i profesjonalnego radzenia sobie z problemami socjalizacyjnymi i komunikacyjnymi we współpracy z rodziną i otoczeniem społecznym dziecka.

Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna - ZOBACZ FILM

Adresaci studiów

Studia adresowane są do absolwentów studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich kierunku pedagogika z specjalnością nauczycielską lub innych legitymujących się kwalifikacjami nauczycielskim.

 

 

Słuchacz po ukończeniu studiów

 • posiada wiedzę na temat rozwoju dziecka w aspekcie psychologicznym i społecznym
 • projektuje i prowadzi badania diagnostyczne w praktyce pedagogicznej
 • potrafi stymulować i wspierać rozwój dziecka oraz dokonać  diagnozy zaburzeń rozwojowych
 • zna i wykorzystuje w praktyce zasady, metody i formy pracy opiekuńczo-wychowawczej z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
 • ma umiejętności projektowania i prowadzenia zintegrowanych zajęć dydaktycznych

Organizacja studiów

Studia nie wymagają złożenia pracy końcowej. Warunkiem ukończenia jest ocena pozytywną z egzaminu końcowego oraz zdobycie zaliczenia na ocenę ze wszystkich prowadzonych przedmiotów. Sposób zaliczenia na ocenę ustalany jest indywidualnie przez wykładowców.

Studia trwają 3 semestry i obejmują 280 godzin zajęć (w tym 60 godzin praktyki) prowadzonych głownie metoda warsztatową. Zajęcia prowadzone są w weekendy (sobota – niedziela) po 8 godzin dziennie – zjazdy planowane są średnio co dwa tygodnie.

Odpłatność za studia

Jednorazowa płatność: 2700  zł

Płatność semestralna: 3 x 1000 zł

10 % zniżki w opłacie czesnego dla wszystkich absolwentów WSIiZ z I i II stopnia studiów!

Program studiów

Program studiów zgodny jest z wymogami zawartymi w : Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

 1. Psychologia rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
 2. Teoretyczne podstawy pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 3. Metodyka pracy wychowawczej i opiekuńczej w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej
 4. Diagnoza pedagogiczna dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym z profilaktyką
 5. Metodyka wychowania przedszkolnego
 6. Metodyka edukacji wczesnoszkolnej
 7. Podstawy i metodyka edukacji polonistycznej
 8. Podstawy i metodyka edukacji przyrodniczej
 9. Metodyka edukacji muzycznej
 10. Metodyka edukacji plastycznej
 11. Metodyka wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej
 12. Podstawy i metodyka edukacji matematycznej
 13. Metodyka prowadzenia zajęć technicznych i komputerowych
 14. Rozpoznawanie i kształcenie zdolności dzieci
 15. Praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 16. Warsztat komunikacji interpersonalnej
 17. Metody aktywizujące w edukacji wczesnoszkolnej
 18. Praktyki

Dokumenty

 1. Podanie wraz z kwestionariuszem o przyjęcie na studia podyplomowe.
 2. Poświadczoną przez Uczelnię kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 3. Poświadczoną przez Uczelnię kserokopię dowodu osobistego.
 4. Poświadczoną przez Uczelnię kserokopię dokumentu potwierdzającego posiadanie przygotowania pedagogicznego – dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia podyplomowe nadające uprawnienia do nauczania kolejnego przedmiotu, realizowane w oparciu o Rozporządzenie MNiSW z dnia 17.01.2012 r.
 5. 1 aktualną fotografię,

 

 

Nowe technologie

Nauki ekonomiczno-społeczne

Studia kwalifikacyjne dla nauczycieli