Studia Podyplomowe

ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Podstawowym celem kształcenia jest przygotowanie absolwenta do twórczego i aktywnego uczestnictwa w życiu społeczno-gospodarczym w dobie społeczeństwa wiedzy i przygotowanie go do wykonywania zawodu menedżera w przedsiębiorstwach. Studenci przygotowani są do pracy we wszystkich przedsiębiorstwach, m. in. transportowych, spedycyjnych, logistycznych, komórkach innych przedsiębiorstw i instytucji odpowiedzialnych za sprawy logistyki, zaopatrzenia, zbytu, spedycji i transportu oraz obrotu towarowego w krajowej i międzynarodowej skali, ze szczególnym uwzględnieniem rynków UE oraz odpowiedzialnych za funkcjonowanie transportu własnego przedsiębiorstw.

 

STUDIA PODYPLOMOWE „ Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie” - Dofinansowanie do 80%!
"Kotarbiński", jako podmiot uprawniony przez PARP do świadczenia usług rozwojowych, zaprasza na studia podyplomowe z możliwością refundacji!. Co musisz zrobić?

1. Wybierz ofertę z Bazy Usług Rozwojowych (BUR): KLIKNIJ TUTAJ, i zgłoś się do jednego z Operatorów, który prowadzi rekrutację i podpisze z Tobą umowę na refundację usługi: TECHPAL lub Warmińsko – Mazurski Związek Pracodawców Prywatnych  Lewiatan.

2. Operatorowi wskaż ofertę naszego kursu z BUR : POBIERZ

3. Podaj numer usługi: 2019/06/03/8833/411694.

do zobaczenia na studiach...

Adresaci studiów

 • kadra zarządzająca/kierownicza przedsiębiorstw,
 • pracownicy odpowiedzialni za logistykę w przedsiębiorstwie
 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą

Słuchacz po ukończeniu studiów

 • posiada wiedzę z podstaw zarządzania strategicznego
 • posiada pogłębioną wiedzę z logistyki produkcji, dystrybucji i zaopatrzenia oraz towaroznawstwa, opakowalnictwa i przechowalnictwa
 • potrafi prawidłowo interpretować zjawiska ekonomiczne w zakresie zarządzania logistyką
 • potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg procesów gospodarczych w zakresie logistyki  w przedsiębiorstwach
 • wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozwiązywania konkretnych problemów z zakresu logistyki w pracy zawodowej

Organizacja studiów

Studia nie wymagają złożenia pracy końcowej. Warunkiem ukończenia jest ocena pozytywna z egzaminu końcowego oraz zdobycie zaliczenia na ocenę ze wszystkich prowadzonych przedmiotów. Sposób zaliczenia na ocenę ustalany jest indywidualnie przez wykładowców.

Studia trwają 2 semestry i obejmują 160 godzin zajęć prowadzonych głownie metodą warsztatową. Zajęcia prowadzone są w weekendy (sobota – niedziela) po 8 godzin dziennie – zjazdy planowane są średnio co dwa tygodnie.

Odpłatność za studia

Opłata jednorazowa -  2200 zł.

Opłata ratalna - 2 x 1200  zł.

10 % zniżki w opłacie czesnego dla wszystkich absolwentów WSIiZ z I i II stopnia studiów!

Program studiów

Program studiów zgodny jest z: Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r.  w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. 2011 nr 253, poz. 1520)

 1. Gospodarka magazynowa
 2. Logistyka dystrybucji
 3. Logistyka produkcji
 4. Logistyka zaopatrzenia
 5. Ładunkoznawstwo
 6. Podstawy logistyki
 7. Podstawy zarządzania strategicznego
 8. Systemy IT w logistyce
 9. Towaroznawstwo, opakowalnictwo, przechowalnictwo
 10. Transport i spedycja
 11. Zarządzanie jakością
 12. Zarządzanie procesami
 13. Zarządzanie produkcją i usługami

Dokumenty

 1. Dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 2. Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe z kwestionariuszem osobowym
 3. Kserokopia dowodu osobistego.
 4. 1 zdjęcie.

Nowe technologie

Nauki ekonomiczno-społeczne

Studia kwalifikacyjne dla nauczycieli