Studia Podyplomowe

STUDIA PODYPLOMOWE

Oferta studiów podyplomowych wspierających rozwój i podnoszących kwalifikacje z zakresu nauk ekonomiczno-społecznych i nowych technologii. Interaktywne formy zajęć, gry biznesowe i warsztaty wyposażą absolwenta w umiejętności, przede wszystkim praktyczne. Brak opłaty wpisowej,  dwa lub trzy semestry nauki, zajęcia w weekendy.

 

 

INTERNETOWA REJESTRACJA KANDYDATÓW NA STUDIA PODYPLOMOWE kliknij


 

OGŁOSZENIA:

19-25 marca 2018 r. organizowane są w ramach obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego DNI OTWARTE ECDL - Darmowe egzaminy ECDL - zapisz się już dziś. Na stronie www.ecdl.pl znajdziesz listę partnerów biorących udział w wydarzeniu.

Pliki do pobrania: 

Zasady rekrutacji, dokumenty   obowiązuje INTERNETOWA REJESTRACJA KANDYDATÓW

ZASADY REKRUTACJI

  1. O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia lub jednolite magisterskie i posiadają tytuł zawodowy licencjata, inżyniera, magistra lub inny równoważny.
  2. Przyjęcie na studia podyplomowe następuje na podstawie wymaganych dokumentów oraz kolejności zgłoszeń.
  3. W przypadku finansowania lub dofinansowania studiów podyplomowych przez instytucje zewnętrzne (ze środków pozauczelnianych), w tym także ze środków pomocowych UE, kryteria przyjęcia na studia podyplomowe są ustalane z uwzględnieniem zasad kwalifikacyjnych zawartych w odrębnych umowach i regulaminach.
  4. Rekrutacja na studia podyplomowe jest ciągła. Planowany termin rozpoczęcia zajęć następuje po skompletowaniu grupy.
  5. Decyzję w sprawie przyjęcia na studia podyplomowe podejmuje Dziekan Wydziału. Od decyzji Dziekana przysługuje kandydatowi odwołanie do Rektora w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Dziekana Wydziału. Decyzja Rektora jest ostateczna.

DOKUMENTY:

  1. Wygenerowane z systemu podanie o przyjęcie na studia podyplomowe.
  2. Poświadczoną przez Uczelnię kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych.
  3. Poświadczoną przez Uczelnię kserokopię dowodu osobistego.
  4. Poświadczoną przez Uczelnię kserokopię dokumentu potwierdzającego posiadanie przygotowania pedagogicznego – dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia podyplomowe nadające uprawnienia do nauczania kolejnego przedmiotu, realizowane w oparciu o Rozporządzenie MNiSW z dnia 17.01.2012 r.
  5. 1 aktualną fotografię,

KURSY I SZKOLENIA

Kontakt  Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń

ul. Artyleryjska 3f, 10-165 Olsztyn
pokój 404/4 (III piętro)

tel. 89 651 06 40 / 89 651 06 55 / 89 651 06 57
kom. 667 737 817
fax 89 534 33 20
e-mail: podyplomowe[at]owsiiz.edu[dot]pl