Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Studia przygotowują kadrę dla zakładów pracy realizujących nowoczesne procedury zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, ośrodków szkoleniowych realizujących problematykę bezpiecznych zachowań człowieka, oraz różnych szczebli zarządzania i kontroli w Państwowej Inspekcji Pracy. Absolwenci studiów uzyskują uprawnienia do zajmowania kierowniczych stanowisk w służbach bhp oraz kwalifikacje specjalisty do spraw bhp.

Za dodatkową opłatą, słuchacze studiów podyplomowych mogą uzyskać Certyfikat audytora wewnętrznego BHP.

 

STUDIA PODYPLOMOWE „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy” – Dofinansowanie do 80%!

Kotarbiński, jako podmiot uprawniony przez PARP do świadczenia usług rozwojowych, zaprasza na studia podyplomowe z możliwością refundacji! Co musisz zrobić?
1. Wybierz ofertę z Bazy Usług Rozwojowych (BUR) TUTAJ i zgłoś się do jednego z Operatorów, który prowadzi rekrutację i podpisze z Tobą umowę na refundację usługi:  TECHPAL lub Warmińsko – Mazurski Związek Pracodawców Prywatnych  Lewiatan
2. Operatorowi wskaż ofertę naszego kursu z BUR :POBIERZ
3. Podaj numer usługi: 2020/07/15/8833/598383
oferta obowiązuje w roku ak. 2021/2022

Cel studiów:

Studia adresowane są do kadry zarządzającej przedsiębiorstwami, pracowników wykonujących w zakładach pracy zadania służb BHP, osób samodzielnie prowadzących oraz zamierzających podjąć działalność gospodarczą. Przygotowują kadrę dla: zakładów pracy realizujących nowoczesne procedury zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, ośrodków szkoleniowych realizujących problematykę bezpiecznych zachowań człowieka, różnych szczebli zarządzania i kontroli w Państwowej Inspekcji Pracy.

Absolwenci studiów uzyskują uprawnienia do zajmowania kierowniczych stanowisk w służbach bhp oraz kwalifikacje specjalisty do spraw bhp.

Otrzymane świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych upoważnia absolwentów, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2.11.2004 r. „W sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy” (Dz. Nr 246, poz. 2468) do pełnienia funkcji inspektorów, starszych inspektorów oraz specjalistów i starszych specjalistów do spraw bhp w przedsiębiorstwach i innych jednostkach.

Organizacja studiów

Studia nie wymagają złożenia pracy końcowej. Warunkiem ukończenia jest ocena pozytywna z egzaminu końcowego oraz zdobycie zaliczenia na ocenę ze wszystkich prowadzonych przedmiotów. Sposób zaliczenia na ocenę ustalany jest indywidualnie przez wykładowców.

Studia prowadzone są w systemie zaocznym, trwają dwa semestry i obejmują 160 godzin dydaktycznych.
Zajęcia prowadzone są w weekendy (sobota – niedziela), max. 8 godz. lekcyjnych dziennie. Zjazdy planowane są średnio co dwa tygodnie.

Odpłatność za studia

Opłata jednorazowa –  2900 zł.

Opłata ratalna – 2 x 1550  zł.

10 % zniżki w opłacie czesnego dla absolwentów WSIiZ z I i II stopnia studiów oraz studiów podyplomowych!

Finansowanie studiów podyplomowych ze środków Miejskiego Urzędu Pracy – sprawdź kryteria

Zagadnienia ujęte w programie studiów:

 1. Wprowadzenie do problematyki pracy
 2. Prawne aspekty bezpieczeństwa pracy
 3. Zarządzanie w warunkach ekstremalnych
 4.  Ekonomiczne aspekty bezpieczeństwa pracy
 5.  System zarządzania bhp wg ISO 45001:2018
 6. Audyt wewnętrzny SZBHP
 7. Ochrona przeciwpożarowa i przeciwwybuchowa
 8.  Zasady ratownictwa medycznego
 9.  Czynniki psychologiczne i społeczne w kształtowaniu warunków pracy
 10. Środowisko pracy jako źródło zagrożeń
 11.  Czynniki szkodliwe w środowisku pracy
 12. Prace i materiały szczególnie niebezpieczne
 13.  Analiza i ocena ryzyka zawodowego
 14. Czynniki antropometryczne i biomechaniczne w kształtowaniu bezpieczeństwa pracy
 15.  Ergonomiczna ocena stanowiska pracy
 16. Zasady i środki ochrony indywidualnej
 17. Analiza okoliczności wypadków przy pracy  i chorób zawodowych
 18. Wymagania minimalne w zakresie eksploatacji maszyn oraz ocena zgodności wyrobów
 19.  Zasady i metody szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

Dokumenty

 1. Wygenerowane z systemu eRekrutacja podanie o przyjęcie na studia podyplomowe.
 2. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 3. 1 aktualna fotografia
Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content