Zarządzanie

ZARZĄDZANIE STUDIA 3 – LETNIE (LICENCJACKIE), NIESTACJONARNE

Celem kształcenia jest przekazanie wiedzy oraz zdobycie umiejętności praktycznych obejmujących działania, w tym planowanie, organizowanie, motywowanie, kontrola, skierowane na zasoby organizacji rozumiane  jako zasoby ludzkie, finansowe, rzeczowe, informacyjne, wykorzystywanych dla realizacji celów organizacji.

NOWOCZESNY MENEDŻER - ZOBACZ FILM

Efekty kształcenia na kierunku Zarządzenie

W zakresie wiedzy

Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku zarządzanie uzyskuje wiedzę pozwalającą na rozwiązywanie problemów współczesnych przedsiębiorstw w aspektach organizacyjnym, prawnym, finansowym i społecznym. Jest przygotowany do kierowania pracami zespołów ludzkich, przewidywania przyszłych stanów i procesów oraz symulowania ich wpływu na efekty kierowanego zespołu. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 oraz posługuje się słownictwem specjalistycznym z zakresu zarządzania w tym języku.

W zakresie umiejętności

Absolwent potrafi tworzyć i realizować strategię rozwoju, przeprowadzać badania marketingowe, zarządzać czynnikami produkcji oraz dokonywać analiz finansowych. Posiada umiejętność prowadzenia negocjacji, rozwiązywania konfliktów i współpracy z partnerami przedsiębiorstwa. Jest przygotowany do podejmowania decyzji gospodarczych w sferze organizacji, marketingu, finansów i inwestycji. Potrafi stosować narzędzia i techniki pozwalające na szybkie zdobywanie potrzebnych informacji oraz ich przetwarzanie i wykorzystywanie w procesach zarządzania posługując się technologiami informatycznymi i telekomunikacyjnymi.

W zakresie kompetencji społecznych

Absolwent posiada wrażliwość etyczno-społeczną, jest  otwarty na racje drugiej strony, potrafi angażować się i ma poczucie odpowiedzialności w środowisku pracy i poza nim, jest świadomy potrzeby uczenia się przez całe życie oraz rozwoju osobistego. Jest przygotowany do pracy w charakterze specjalisty organizacji i zarządzania oraz menadżera/kierownika średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach, a także do prowadzenia własnej działalności.

 

Kadry i płace w praktyce organizacji

Kadry i płace w organizacji

Rachunkowość w przedsiębiorstwie

Rachunkowość i audyt przedsiębiorstwa

Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie

Zarządzanie logityską w przedsiębiorstwie

Zarządzanie sprzedażą

Zarządzanie sprzedażą

 Zarządzanie w turystyce i hotelarstwie

 Menedżersko-prawna

Bankowość i ubezpieczenia

Bankowość i ubezpieczenia