Zarządzanie

Studia 3-letnie (licencjackie)

OPIS

Celem kształcenia jest przekazanie wiedzy oraz zdobycie umiejętności praktycznych obejmujących działania, w tym planowanie, organizowanie, motywowanie, kontrola, skierowane na zasoby organizacji rozumiane  jako zasoby ludzkie, finansowe, rzeczowe, informacyjne, wykorzystywanych dla realizacji celów organizacji.


NOWOCZESNY MENEDŻER – ZOBACZ FILM

Efekty uczenia się na kierunku Zarządzanie

W zakresie wiedzy

Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku Zarządzanie zna i rozumie metodologię badań w zakresie zarządzania, charakter i miejsce zarządzania w systemie nauk społecznych. Posiada wiedzę pozwalającą na rozwiązywanie problemów współczesnych przedsiębiorstw w aspektach organizacyjnym, prawnym, finansowym i społecznym. Zna i rozumie rolę kapitału ludzkiego i badań marketingowych w podejmowaniu decyzji w organizacji funkcjonującej w warunkach gospodarki rynkowej. Zna zasady tworzenia i rozwoju różnych form indywidualnej przedsiębiorczości.

W zakresie umiejętności

Absolwent potrafi tworzyć i realizować strategię rozwoju przedsiębiorstwa, przeprowadzać badania marketingowe, zarządzać zasobami przedsiębiorstwa oraz dokonywać analiz finansowych. Potrafi podejmować decyzje w sferze organizacji, marketingu, finansów i inwestycji. Potrafi planować i organizować pracę indywidualną oraz zespołową, efektywnie zarządzać zasobami ludzkimi w warunkach gospodarki wolnorynkowej. Wykorzystuje technologie informacyjno-komunikacyjne oraz systemy informatyczne w realizacji zadań menedżerskich. Posługuje się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, w tym słownictwem specjalistycznym z zakresu zarządzania.

W zakresie kompetencji społecznych

Absolwent posiada wrażliwość etyczno-społeczną, ma świadomość potrzeby organizowania działalności na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu i interesu publicznego. Jest świadomy potrzeby uczenia się przez całe życie oraz rozwoju zawodowego i osobistego.

Studia trwają 6 semestrów. Zajęcia prowadzone są w weekendy (sobota, niedziela). Studia nie wymagają złożenia pracy dyplomowej. Warunkiem ukończenia studiów jest pozytywna ocena z egzaminu dyplomowego oraz zdobycia zaliczenia na ocenę ze wszystkich przedmiotów.