Zarządzanie

KADRY I PŁACE

Efekty kształcenia na specjalności: Kadry i płace

W zakresie wiedzy

Absolwent posiada wiedzę w zakresie prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i podatków związanych z zatrudnieniem. Zna ewidencję i dokumentację kadrową. Ma wiedzę z zakresu rozliczania płac oraz budżetowania i controllingu personalnego.

W zakresie umiejętności

Absolwent potrafi wykorzystać w praktyce przepisy prawa cywilnego, prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i prawa podatkowego, naliczać wynagrodzenie pracowników oraz posługiwać się narzędziami informatycznymi wspomagającymi procesy kadrowe w organizacji. Potrafi dokonywać doboru pracowników. Posiada umiejętność budżetowania i controllingu personalnego.

W zakresie kompetencji społecznych

Absolwent potrafi myśleć w sposób przedsiębiorczy podejmując decyzje i działania w obszarze realizacji funkcji kadrowo-płacowych, jest świadomy dynamiki zmian zachodzących w obszarze zarządzania kadrami.

Perspektywy zawodowe

Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w charakterze specjalisty do spraw kadr, specjalisty do spraw płac w jednostkach sektora prywatnego i państwowego: w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych, usługowych, administracji publicznej oraz na innych stanowiskach pracy z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi, a także w firmach zajmujących się doradztwem personalnym.

Kadry i płace w praktyce organizacji

Kadry i płace

Rachunkowość w przedsiębiorstwie

Rachunkowość i zarządzanie finansami

Własna firma

Zarządzanie w administracji publicznej

Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie

Zarządzanie logityską w przedsiębiorstwie

Zarządzanie sprzedażą

Zarządzanie sprzedażą