Zarządzanie

Zarządzanie w turystyce
i hotelarstwie

Efekty kształcenia na specjalności: Zarządzanie w turystyce i hotelarstwie

 

W zakresie wiedzy

Absolwent posiada wiedzę na temat zarządzania organizacjami świadczącymi usługi turystyczne i hotelarskie, geografii turystycznej, marketingu usług turystycznych i hotelarskich. Zna zasady organizacji pracy w hotelarstwie oraz zarządzania finansami w działalności turystycznej i hotelarskiej.

W zakresie umiejętności

Absolwent posiada umiejętność organizowania pracy oraz podejmowania przedsięwzięć
w sferze turystyki i hotelarstwa. Potrafi opracować i realizować strategie marketingowe usług turystycznych i hotelarskich. Posiada praktyczne umiejętności w zakresie zarządzania finansami w działalności turystycznej i hotelarskiej. Potrafi zaplanować i zorganizować imprezy w turystyce i rekreacji wykorzystując nowe trendy w żywieniu człowieka.

 

W zakresie kompetencji społecznych

Absolwent potrafi myśleć w sposób przedsiębiorczy podejmując decyzje i działania w obszarze turystyki i hotelarstwa, jest świadomy dynamiki zmian zachodzących w obszarze zarządzania turystyką i hotelarstwem.

Perspektywy zawodowe

Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w hotelach, pensjonatach, ośrodkach wypoczynkowych i rekreacyjnych, gospodarstwach agroturystycznych, informacji turystycznej, biurach podróży, organizacjach branżowych oraz w jednostkach gospodarczych i administracji samorządowej, w których wymagana jest wiedza, umiejętności i kompetencje z obszaru zarządzania turystyką i rekreacją. Studia umożliwiają pracę m.in. na stanowiskach: specjalista ds. turystyki, organizator obsługi turystycznej, kierownik/menedżer obiektu hotelarskiego, specjalista do spraw rezerwacji. Pozwalają na założenie własnej działalności gospodarczej w sektorze usług turystycznych i hotelarskich.

Kadry i płace w praktyce organizacji

Kadry i płace

Rachunkowość w przedsiębiorstwie

Rachunkowość i zarządzanie finansami

Własna firma

Zarządzanie w administracji publicznej

Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie

Zarządzanie logityską w przedsiębiorstwie

Zarządzanie sprzedażą

Zarządzanie sprzedażą