Rachunkowość i administracja kadrowo-płacowa

Efekty kształcenia na specjalności: rachunkowość i administracja kadrowo-płacowa

W zakresie wiedzy

Absolwent posiada podstawową wiedzę w zakresie ekonomii i finansów pozwalającą stosować w praktyce finansowo – księgowej właściwe metody i narzędzia niezbędne dla działalności podmiotu gospodarczego. Posiada podstawową, teoretyczną i praktyczną wiedzę w zakresie nauk o zarządzaniu i jakości, podstawowych funkcji zarządzania organizacją oraz wiedzę na temat funkcjonowania przedsiębiorstw i instytucji publicznych. Zna i rozumie rolę i znaczenie zasobów ludzkich w organizacji. Posiada specjalistyczną wiedzę na temat procesów kadrowo – płacowych zachodzących w organizacji, a w szczególności w zakresie prawa pracy, wynagrodzeń, realizacji świadczeń pracowniczych oraz ewidencjonowania i dokumentacji kadrowej. Zna zagadnienia i zasady związane ze skuteczną komunikacją interpersonalną w organizacji i negocjacjami. Zna zasady postępowania z ludźmi i niwelowania barier w efektywnej komunikacji interpersonalnej. Absolwent posiada wiedzę na temat systemów informatycznych stosowanych w rachunkowości i procesach kadrowych procesach. Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej.

W zakresie umiejętności

Absolwent posiada umiejętności identyfikowania problemów menedżerskich, a także tworzenia, interpretacji i weryfikacji informacji ekonomicznych niezbędnych do podejmowania krótko- i długookresowych decyzji gospodarczych.  Potrafi stosować metody i narzędzia analizy ekonomiczno – finansowej w ocenie wiarygodności podmiotów gospodarczych oraz rozwiązywać problemy ograniczające ryzyko ich działalności. Potrafi dokonać pomiaru ryzyka i zarządzać nim. Absolwent posiada umiejętności praktyczne obejmujące zestaw działań związanych z realizacją funkcji zarządzania (planowania, organizowania, motywowania i kontroli), skierowanych na zasoby organizacji rozumianych jako zasoby ludzkie, finansowe, rzeczowe, informacyjne, wykorzystywanych z zamiarem osiągnięcia celów organizacji. Absolwent potrafi kreować optymalne formy i warunki zatrudnienia, naliczać wynagrodzenia, przeprowadzać rozliczenia z ZUS oraz Urzędem Skarbowym, przygotować harmonogram czasu pracy zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, nadzorować harmonogram czasu pracy i urlopów pracowniczych, prowadzić dokumentację pracowniczą.

W zakresie kompetencji społecznych

Absolwent posiada ważne kompetencje społeczne.  Krytycznie podchodzi do poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju osobistego, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia.  Ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań W zakresie rachunkowości i administracji procesów kadrowo – płacowych. Zachowuje się w sposób profesjonalny, przestrzega zasad etyki zawodowej. Absolwent jest przygotowany do aktywnej działalności zawodowej w zakresie rachunkowości i procesów kadrowo – płacowych. Posiada umiejętność porozumiewania się z osobami będącymi i niebędącymi specjalistami w tej dziedzinie. Proces kształcenia jest ukierunkowany na kształtowanie u absolwenta uczciwości, rzetelności, systematyczności w pracy, dokładności i cierpliwości.

Perspektywy zawodowe

Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w charakterze specjalisty do spraw kadr, specjalisty do spraw płac w jednostkach sektora prywatnego i państwowego: w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych, usługowych, administracji publicznej oraz na innych stanowiskach pracy z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi, a także w firmach zajmujących się doradztwem personalnym.

Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content