Wychowanie Fizyczne – studia I i II stopnia

Rodzaj studiów:
I stopnia (licencjackie)  – 6 semestrów
II stopnia (magisterskie) – 4 semestry

Tryb studiów: stacjonarne i niestacjonarne
Język realizowanych studiów: polski
Profil praktyczny
Czesne i pozostałe opłaty
Warunki rekrutacji

Punkty rekrutacyjne

 

STUDIA I STOPNIA

Wychowanie fizyczne – studia nauczycielskie

Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku wychowanie fizyczne legitymuje się wiedzą, umiejętnościami z dziedzin nauk biologicznych i medycznych (biologia medyczna, anatomia, fizjologia, fizjologia wysiłku, antropologia), dziedziny nauk społecznych (pedagogika, psychologia, socjologia), dziedziny nauk o zdrowiu i kulturze fizycznej (edukacja zdrowotna, teoria wychowania fizycznego, podstawy dydaktyki wychowania fizycznego, historia kultury fizycznej, antropomotoryka, teoria sportu, zabawy i gry ruchowe, metodyka sportów indywidualnych, metodyka sportów zespołowych, biomechanika, ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne). Absolwenci posiadają przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu MEN z dnia 1 marca 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Uzyskane efekty uczenia się (wiedza, umiejętności oraz kompetencje społeczne) uprawniają do podjęcia pracy w instytucjach publicznych i niepublicznych o charakterze edukacyjnym lub w roli instruktora sportu w wybranej dyscyplinie sportu, animatora czasu wolnego dzieci
i młodzieży.

STUDIA II STOPNIA

Wychowanie fizyczne – studia nauczycielskie

Absolwent studiów na kierunku Wychowanie fizyczne drugiego stopnia legitymuje się zaawansowaną wiedzą, umiejętnościami z obszaru nauk społecznych, przyrodniczych, nauk o sporcie oraz specyficznymi kompetencjami psychomotorycznymi, personalnymi i społecznymi umożliwiającymi mu efektywne oddziaływanie na zachowania jednostek i grup społecznych w celu zaspokojenia ich potrzeb rekreacyjnych, zdrowotnych i przyjemnościowych związanych z uczestnictwem w sporcie (kulturze fizycznej). Absolwenci są przygotowani do kreatywnej pracy edukacyjnej w zakresie promowania zdrowia, aktywności fizycznej i prawidłowych zachowań w czasie wolnym w miejscu pracy i środowisku lokalnym, a także samodzielnego planowania, realizacji i ewaluacji aktywności fizycznej służącej zdrowiu oraz wypoczynkowi młodzieży i osób dorosłych aktywnymi zawodowo, osób w różnym wieku oraz osób ze specjalnymi potrzebami (osoby starsze, niepełnosprawne ruchowo i intelektualnie). Absolwenci posiadają przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu MEN z dnia 1 marca 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Uzyskane efekty uczenia się (wiedza, umiejętności oraz kompetencje społeczne) uprawniają do podjęcia pracy w instytucjach publicznych i niepublicznych o charakterze edukacyjnym lub do zajmowania stanowisk kierowniczych w organizacjach samorządowych, administracji państwowej i innych instytucjach zajmujących się realizacją polityki prozdrowotnej i doradztwem oraz upowszechnianiem wiedzy z zakresu aktywności fizycznej.

Kochasz sport?
To kierunek dla Ciebie!