Nowoczesne zarządzanie samorządem miejskim

Opis studiów. W ostatnich dekadach miasta przechodzą olbrzymią ewolucję. Procesy urbanizacyjne, które obserwujemy podwyższają jakość życia mieszkańców, są również akceleratorami rozwoju społecznego i technologicznego. Urbanizacja wiąże się jednocześnie z wieloma wyzwaniami. W ich obliczu kluczowym zadaniem staje się uczynienie współczesnych miast bardziej  odpornymi, bardziej zrównoważonymi i przyjaznymi mieszkańcom. Właściwe funkcjonowanie miast zależy od kształtowania właściwych polityk miejskich i projektowania efektywnych modeli zarządzania miastami.

 

Tworzenie przestrzeni rozwoju współczesnych miast oraz zaspokajanie potrzeb mieszkańców wymaga połączenia wiedzy dotyczącej tego, czym jest współczesne miasto, i jakie wyzwania przed nim stoją, z praktycznymi umiejętnościami zarządzania współczesnymi metropoliami.

Studia podyplomowe Nowoczesne zarządzanie samorządem miejskim mają na celu kształcenie specjalistów posiadających wiedzę i umiejętności niezbędne do zarządzania szybko rozwijającymi się obszarami miejskimi. Ich zadaniem jest kształcenie liderów miejskich, którzy będą wyposażeni w kompetencje niezbędne do diagnozowania oraz rozwiązywania problemów związanych z zarządzaniem miastami. Będą również w stanie projektować nowe, bardziej przyjazne dla obywateli i środowiska naturalnego, modele rozwoju miast i terenów zurbanizowanych

Kształcenie na studiach podyplomowych Nowoczesne zarządzanie samorządem miejskim będzie miało charakter interdyscyplinarny i będzie integrowało interdyscyplinarną wiedzę z praktyką.

Studia podyplomowe Nowoczesne zarządzanie samorządem miejskim skierowane są do przedstawicieli i pracowników jednostek samorządu terytorialnego, pracowników administracji samorządowej, liderów i menedżerów miejskich, analityków i konsultantów specjalizujących się w rozwoju regionalnym i miejskich, pracowników agencji konsultingowych i marketingowych oraz firm zajmujących się świadczeniem usług publicznych.

Informacje organizacyjne:

  • Czas trwania – 2 semestry.
  • Wysokość czesnego – 4400 zł.
  • Wysokość czesnego w systemie ratalnym – 2 x 2300 zł

Program zajęć (projekt).

OBSZARZAKRES PROBLEMOWYPRZEDMIOTY (przykładowe)
Zarządzanie nowoczesnym samorządem miejskimMiasta przyszłości – trendy rozwojowe

Zarządzanie przez dane

Współcześni liderzy miast

Marketing miast/miejsc

Zrównoważony rozwój

1.    Miasta przyszłości – trendy w rozwoju miast

2.    Smart city –wykorzystanie technologii w zarządzaniu miastem

3.    Współcześni liderzy samorządowi – archetyp dobrego gospodarza vs. Wizjonera i stratega

4.    Marketing miejsc

5.    Rozwój zrównoważony i zielone polityki

Edukacja
i
kultura
Polityka edukacyjna samorządowa i krajowa

Edukacja alternatywna

Finansowanie edukacji

Kulturalni mieszkańcy – miejska polityka kulturalna

6.    Zarządzanie edukacją w samorządzie- prawo, finanse, kompetencje i inkluzywność

7.    Kulturalni obywatele – polityka kulturalna jako inwestycja

Ochrona Zdrowia
i
Polityka Społeczna
Polityka profilaktyki zdrowia

Zabezpieczenie i opieka społeczna w nowoczesnym samorządzie

8.    Zarządzanie opieką zdrowotną w samorządzie

9.    Zdrowie mieszkańców i profilaktyka zdrowotna

MobilnośćTransport publiczny

Komunikacja i infrastruktura drogowa

10.  Zrównoważony transport publiczny
Urbanizacj       i ład przestrzennyMiasto dobrze zaprojektowanie

Projektowanie uniwersalne i inkluzywe

Design społeczny

11.  Miasto dobrze zaprojektowane – warsztaty projektowe

12.  Projektowanie usług publicznych – warsztaty

13.  Projektowanie inkluzywne

14.  Design społeczny

Komunikacja  i dialog społecznyKonsultacje społeczne i współdecydowanie o rozwoju samorządu

Strategie rozwoju jako płaszczyzna porozumienia i uzgodnienia wizji rozwoju

15.  Konsultacje społeczne – warsztaty

16.  CoDesign – Projektowanie partycypacyjne

17.  Komunikacja z mieszkańcami

Aktywizm obywatelskiPartycypacja obywatelska w zarządzaniu samorządem

Budżet obywatelski

Ruchy miejskie i inicjatywy spontaniczne.

Aktywizm miejski

18.  Budżet obywatelski

19.  Ruchy miejskie i aktywizm społeczny