Oligofrenopedakogika – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Oligofrenopedagogika – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Studia podyplomowe z Oligofrenopedagogiki są adresowane do osób posiadających przygotowanie pedagogiczne, pragnących uzyskać kwalifikacje uprawniające do prowadzenia zajęć edukacyjnych niezbędnych do pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z niepełnosprawnością intelektualną różnego stopnia.

Głównym celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w kwalifikacje niezbędne do prowadzenia zajęć edukacyjnych i podejmowania działań rewalidacyjnych w stosunku do uczniów z obniżoną sprawnością intelektualną, o różnym stopniu niepełnosprawności intelektualnej. Absolwent studiów będzie posiadał także kwalifikacje do pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z autyzmem, Zespołem Aspergera oraz innymi Całościowymi Zaburzeniami Rozwojowymi.

Studia dają możliwość podjęcia pracy w szkołach specjalnych , ośrodkach wczesnej diagnozy i interwencji oraz ośrodkach szkolno-wychowawczych, a także do pracy w środowisku rodzinnym i społecznym osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Przedmioty przykładowe:

 • Wybrane zagadnienia z psychologii rozwojowej, wychowawczej i klinicznej
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością intelektualną oraz  z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • Diagnoza osób niepełnosprawnych intelektualnie
 • Podstawy prawne kształcenia i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz  z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • Model pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • Metodyka nauczania i wychowania niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim
 • Rewalidacja indywidualna
 • Praca z dzieckiem z niepełnosprawnością sprzężoną
 • Metodyka nauczania i wychowania osób  z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • Konstruowanie indywidualnych programów terapeutycznych

Informacje organizacyjne:

 • Czas trwania – 3 semestry.
 • Wysokość czesnego – 4950 zł.
 • Wysokość czesnego w systemie ratalnym – 3 x 1750 zł