Pedagogika – studia I i II stopnia

PEDAGOGIKA

pedagogika studia Olsztyn

Rodzaj studiów:
I stopnia (licencjackie)  – 6 semestrów
Miejsce realizacji studiów: Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych oraz Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Rodzaj studiów:
II stopnia (magisterskie) – 4 semestry
Miejsce realizacji studiów: Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych

Tryb studiów: stacjonarne i niestacjonarne
Język realizowanych studiów: polski
Profil praktyczny

Czesne i pozostałe opłaty
Warunki rekrutacji
Punkty rekrutacyjne

 

STUDIA I STOPNIA

Studia I stopnia na kierunku Pedagogika dają możliwość zdobycia wszechstronnej wiedzy teoretycznej wraz ze specjalistycznymi umiejętnościami popartymi praktykami zawodowymi. Program studiów przygotowuje do wykonywania zawodu pedagoga, znającego procesy zachodzące we współczesnym społeczeństwie. Absolwent posiada wiedzę ogólno-pedagogiczną, historyczno-filozoficzną, socjologiczną i psychologiczną niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej oraz kształtowania własnego rozwoju zawodowego. Posiada umiejętności komunikacji społecznej, posługiwania się warsztatem diagnostycznym, wzbogacania oraz doskonalenia swojej wiedzy oraz kompetencji w zakresie praktycznego działania oraz tworzenia własnego warsztatu metodycznego. Charakteryzuje go umiejętność refleksyjnego spojrzenia na własną rolę zawodową oraz pogłębione rozumienie rzeczywistości edukacyjnej. Absolwent posiada niezbędne kompetencje i umiejętności twórczego rozwiązywania problemów wychowawczych oraz radzenia sobie w sytuacjach wymagających interwencji. Jest przygotowany do aktywnego i kreatywnego współdziałania w zespole. Potrafi rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu. Ma umiejętności językowe zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Absolwent rozumie konieczność przestrzegania norm etycznych w pracy zawodowej, potrafi współpracować w grupie, przyjmując w niej różne role, jest gotowy do szerzenia zdobytej wiedzy. Wykazuje samodzielność myślenia i interpretowania zjawisk, potrafi też myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy. Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, a także uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

 

Grupy przedmiotów w zakresie:
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną – studia nauczycielskie
Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią
Doradztwo zawodowe – studia nauczycielskie

 

STUDIA II STOPNIA

Studia II stopnia na kierunku Pedagogika dają możliwość zdobycia wszechstronnej i poszerzonej wiedzy w stosunku do studiów pierwszego stopnia w zakresie rozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania, znajomości procesów zachodzących we współczesnym społeczeństwie, a zwłaszcza w rodzinie, środowisku młodzieżowym, otoczeniu społecznym wraz ze specjalistycznymi umiejętnościami, popartymi praktykami zawodowymi. Absolwent posiada niezbędne kompetencje i umiejętności twórczego rozwiązywania problemów wychowawczych oraz radzenia sobie w sytuacjach wymagających interwencji. Posiada umiejętność refleksyjnego spojrzenia na własną rolę zawodową oraz wrażliwość na problemy społeczne; jest otwarty na rozwiązania alternatywne, pomocniczość, gotowość do działania w sytuacjach kryzysowych. Absolwent rozumiejąc potrzebę kształcenia się przez całe życie potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności. Potrafi działać i myśleć w sposób aktywny, samodzielny, rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu, współdziałać i pracować w grupie. Ma umiejętności językowe zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2  Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, w tym posiada umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu pedagogiki. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia oraz studiów podyplomowych.

 

Grupy przedmiotów w zakresie:
Socjoterapia z profilaktyką uzależnień
Resocjalizacja z elementami kryminologii
Terapia pedagogiczna z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka