Informacja o unieważnieniu przetargu

Informacja o unieważnieniu przetargu dotyczącego opracowania dokumentacji analitycznej i projektowej dla systemu informatycznego klasy GIS, na podstawie uprzednio opracowanych zasad i procedur ewidencji dróg publicznych- w świetle obowiązujących przepisów ustawowych, w ramach Projektu „W przygotowaniu do wdrożeń innowacji- wsparcie szkoleniowe i doradcze lokatorów Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego”, nr POKL08.02.01-28-056/13, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zgodnie z pkt.XII, podpunkt 8. zapytania ofertowego z dnia 20.03.2015r., Zamawiający unieważnia zapytanie ofertowe nr WSIiZ/PWI/08/2015.