REKRUTACJA 2019/2020 czesne od 350 zł (rata)  


 

Biuro Rekrutacji jest jednostką powołaną do organizacji i obsługi procesu naboru na studia prowadzone w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego. Pracownicy Biura udzielają odpowiedzi na zapytania przesyłane drogą elektroniczną i telefoniczne dotyczące rekrutacji na studia, wyjaśniają zasady kwalifikacji i pomagają w wypełnianiu dokumentów, reprezentują Uczelnię podczas targów edukacyjnych oraz dbają o aktualność stron internetowych w części dotyczącej rekrutacji na studia, we współpracy z Działem Promocji przygotowują materiały informacyjno-promocyjne na temat rekrutacji.

NOWOCZESNE STUDIA - ZOBACZ FILM

INTERNETOWA REJESTRACJA KANDYDATÓW NA STUDIA kliknij  

Kontakt studia I i II stopnia

10-165 Olsztyn, ul. Artyleryjska 3f,

pok. 404 (III piętro - obok windy)

89 651 06 55 / 89 651 06 40

rekrutacja[at]owsiiz.edu[dot]pl

Kontakt  studia podyplomowe

 

10-165 Olsztyn, ul. Artyleryjska 3f, pok. 404/4, (III piętro)
w godzinach 8:00 – 16:00
tel. 89 651 06 40 / 89 651 06 55
kom. 667 737 817


e-mail: podyplomowe[at]owsiiz.edu[dot]plrekrutacja[at]owsiiz.edu[dot]pl

Kierownik Biura

mgr Dominika Małachowska
tel. 89 651 06 55
dominika.malachowska[at]owsiiz.edu[dot]pl

 

 

 

 

 


 

STUDIA LICENCJACKIE I INŻYNIERSKIE​

ZASADY REKRUTACJI

 1. Przyjęcie do Uczelni na studia I stopnia w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym na kierunki o profilu praktycznym: zarządzanie, informatyka, zarządzanie i inżynieria produkcji, następuje na podstawie wymaganych dokumentów oraz kolejności zgłoszeń.
 2. O przyjęcie na studia I stopnia mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają świadectwo dojrzałości.
 3. Rekrutacja na studia odbywa się w formie elektronicznej, zwanej eRekrutacją.
 4. Decyzję w sprawie przyjęcia na studia podejmuje Dziekan Wydziału. Od decyzji Dziekana przysługuje kandydatowi odwołanie do Rektora w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Dziekana Wydziału. Decyzja Rektora jest ostateczna.
 5. Warunkiem przyjęcia na studia I stopnia jest złożenie w Biurze Rekrutacji kompletu dokumentów:
 • kopia świadectwa dojrzałości albo świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów,
 • Kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia,
 • zdjęcie na CD (kolorowe zdjęcie o wymiarach 20 mm x 25 mm w rozdzielczości co najmniej 300 dpi),
 • zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy o zdolności do podjęcia studiów - od kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunki: informatyka, zarządzanie
  i inżynieria produkcji,
 • orzeczenie lekarskie o ewentualnej niepełnosprawności do uzyskania specjalnych przywilejów,
 • potwierdzenie wpłaty opłaty administracyjnej i za legitymację elektroniczną,
 • Obywatel kraju UE, który uzyskał świadectwo dojrzałości poza granicami RP może ubiegać sie o przyjęcie na studia, dołączając do zagranicznego świadectwa dojrzałości jego polskie tłumaczenie oraz nostryfikację dokonaną przez Kuratorium Oświaty. Nie wymagają nostryfikacji świadectwa dojrzałości uzyskane w krajach, z którymi RP posiada umowę uznającą dokumenty o wykształceniu.

Rejestracja internetowa oraz przyjęcie dokumentów na studia trwa w terminach:

I termin: 3 czerwca - 31 lipca 2019 r.

II termin: 2 sierpnia - 21 września 2019 r.

w przypadku nie wyczerpania limitu miejsc na kierunkach możliwe jest ubieganie się o przyjęcie na studia w terminie do: 30.10.2019 r.

 

 

Należy zarejestrować się poprzez Internetową Rejestrację Kandydatów. Wygenerowane z systemu podanie o przyjęcie na studia wraz z dokumentami należy złożyć bezpośrednio w Biurze Rekrutacji (zgodnie z terminami urzędowania Biura), pok. 404, lub przesłać dokumenty listownie na adres:
Biuro Rekrutacji WSIiZ, 10-165 Olsztyn, ul. Artyleryjska 3f z dopiskiem „Studia I stopnia”.

 

PROCEDURA POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

 1. Poza trybem standardowej rekrutacji przyjęcie na studia I stopnia może nastąpić w wyniku potwierdzania efektów uczenia się. Efekty uczenia się mogą zostać potwierdzone osobie posiadającej świadectwo dojrzałości i co najmniej pięć lat doświadczenia zawodowego - w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia I stopnia na kierunki: zarządzanie, informatyka. Szczegóły postępowania określa Procedura potwierdzania efektów uczenia się.
 2. Osoby, które przyjęte zostaną do uczelni na studia I stopnia na podstawie Procedury potwierdzania efektów uczenia się zostaną włączone do regularnego trybu studiów i zwolnione z realizacji przedmiotów/modułów zajęć, dla których efekty zostały uznane w procesie potwierdzania efektów uczenia się.
 3. Przystąpienie do Procedury potwierdzania efektów uczenia się jest odpłatne zgodnie z Zarządzeniem Kanclerza. Wysokość opłat określa Tabela Opłat obowiązująca w Uczelni.

OPŁATA ZA POSTĘPOWANIE ZWIĄZANE Z PRZYJĘCIEM NA STUDIA* (2019/2020)

Rodzaj opłaty Kwota w zł
Opłata administracyjna 100
Elektroniczna legitymacja studencka (zgodnie z rozp. MNiSW) 22

OPŁATY NALEŻY WNIEŚĆ NA KONTO: 77 1500 1298 1212 9005 2334 0000

Bank BZ WBK O/Olsztyn

 

z określeniem tytułu wpłaty: „OPŁATA ADMINISTRACYJNA I ZA LEGITYMACJĘ”,
lub opłacić bezpośrednio w Biurze Rekrutacji przy składaniu dokumentów

* Absolwenci WSIiZ zwolnieni są z opłaty administracyjnej.

Opłata za postępowanie związane z "Procedurą potwierdzania efektów uczenia się (PEU)"

Rodzaj opłaty Kwota w zł
Opłata jednorazowa (administracyjna) za przeprowadzenie Procedury PEU, niezależna od liczby przedmiotów/ modułów, o których uznanie ubiega się kandydat, wpłacana w momencie składania wniosku
o potwierdzenie efektów uczenia się.
200
Opłata zmienna za potwierdzenie efektów uczenia się, zależna od ilości punktów ECTS, o których uznanie ubiega się kandydat, uiszczana w semestrze, w którym realizowany jest przedmiot. 100 za punkt ECTS

 

kliknij w ikonkę aby przejść na stronę kierunku

Zarządzanie

ZARZĄDZANIE studia licencjackie (6 semestrów)

Informatyka

INFORMATYKA studia inżynierskie (7 semestrów)

Zarządzanie i inżynieria produkcji

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI studia inżynierskie (7 semestrów)

BADANIA LEKARSKIE

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia inżynierskie (informatyka, zarządzanie i inżynieria produkcji) będą zobowiązani do dostarczenia zaświadczenia lekarskiego od lekarza medycyny pracy.  Do lekarza medycyny pracy udajemy się z odpowiednim skierowaniem (plik do pobrania ze strony, poniżej). Uwaga: Skierowanie, po wydrukowaniu należy uzupełnić wpisując imię i nazwisko, datę urodzenia oraz PESEL.

Badania realizuje:

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Olsztynie

Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 71A,­ 10-449 Olsztyn

Rejestracja: tel. 89 678 83 33 i 89 678 83 13

STUDIA MAGISTERSKIE

 1. Przyjęcie do uczelni na studia II stopnia  na kierunek zarządzanie  (prowadzone w systemie niestacjonarnym lub stacjonarnym) następuje na podstawie wymaganych dokumentów oraz kolejności zgłoszeń.
 2. O przyjęcie na studia II stopnia mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia lub jednolite studia magisterskie i posiadają tytuł zawodowy licencjata, inżyniera, magistra lub inny równoważny.
 3. Rekrutacja na studia odbywa się w formie elektronicznej, zwanej eRekrutacją.
 4. Decyzję w sprawie przyjęcia podejmuje Dziekan Wydziału. Od decyzji Dziekana przysługuje kandydatowi odwołanie do Rektora w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Dziekana Wydziału. Decyzja Rektora jest ostateczna.
 5. Warunkiem przyjęcia kandydatów na studia II stopnia jest dostarczenie kompletu dokumentów:
 • podanie o przyjęcie na studia wraz z ankietą osobową kandydata,
 • kopia dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu - w przypadku kandydata na studia drugiego stopnia,

 • kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia,

 • zdjęcie na CD (kolorowe zdjęcie o wymiarach 20 mm x 25 mm w rozdzielczości co najmniej 300 dpi),
 • kserokopię orzeczenia o ewentualnej niepełnosprawności dla uzyskania specjalnych przywilejów,
 • dowód wniesienia opłaty administracyjnej oraz za elektroniczną legitymację studencką,

Rejestracja internetowa oraz przyjęcie dokumentów na studia trwa w terminach:

I termin: 3 czerwca - 31 lipca 2019 r.

II termin: 2 sierpnia - 21 września 2019 r.

 

w przypadku nie wyczerpania limitu miejsc na kierunkach możliwe jest ubieganie się o przyjęcie na studia w terminie do: 30.10.2019 r.

 

Należy zarejestrować się poprzez Internetową Rejestrację Kandydatów. Wygenerowane z systemu podanie o przyjęcie na studia wraz z dokumentami należy złożyć bezpośrednio w Biurze Rekrutacji (zgodnie z terminami urzędowania Biura), pok. 404, lub przesłać dokumenty listownie na adres:
Biuro Rekrutacji WSIiZ, 10-165 Olsztyn, ul. Artyleryjska 3f z dopiskiem „Studia II stopnia”.

 

W odniesieniu do kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia II stopnia na kierunek zarządzanie a będących absolwentami studiów I lub II stopnia na kierunkach studiów innych niż zarządzanie, dokonuje się weryfikacji osiągniętych przez kandydatów na studia magisterskie efektów kształcenia w ramach ukończonych przez nich studiów i określa się różnice programowe w zakresie przedmiotów: ZARZĄDZANIE, MARKETING, MIKROEKONOMIA, FINANSE, RACHUNKOWOŚĆ, JĘZYK OBCY NA POZIOMIE BIEGŁOŚCI B2.
 

A może, połączysz studia? Studiuj magisterkę z podyplomówką w jednym czasie!

Połącz studia magisterskie z podyplomowymi -  do "magisterki" wybierasz kierunek (uruchomiony w roku ak. 2019/2020) studiów podyplomowych - zaoszczędzisz czas i pieniądze! Koszt połączonych studiów: od 1-4 semestru: 10 rat po 480 zł/rok lub 2350 zł/ semestr.

 

OPŁATA ZA POSTĘPOWANIE ZWIĄZANE Z PRZYJĘCIEM NA STUDIA* (2018/2019)

Rodzaj opłaty  Kwota w zł
Opłata administracyjna 100
Elektroniczna legitymacja studencka (zgodnie z rozporządz. MNiSW) 22

OPŁATY NALEŻY WNIEŚĆ NA KONTO: 77 1500 1298 1212 9005 2334 0000, Bank BZ WBK O/Olsztyn

z określeniem tytułu wpłaty: „OPŁATA ADMINISTRACYJNA i ZA LEGITYMACJĘ”, lub opłacić bezpośrednio w Biurze Rekrutacji przy składaniu dokumentów

* Absolwenci WSIiZ zwolnieni są z opłaty administracyjnej.

Zarządzanie


 

ZARZĄDZANIE MGR studia magisterskie (4 semestry)

STUDIA PODYPLOMOWE

ZASADY REKRUTACJI

ZASADY REKRUTACJI

 1. O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia lub jednolite magisterskie i posiadają tytuł zawodowy licencjata, inżyniera, magistra lub inny równoważny.
 2. Przyjęcie na studia podyplomowe następuje na podstawie wymaganych dokumentów oraz kolejności zgłoszeń.
 3. Rekruatcja odbywa się w formie elektronicznej, zwanej eRekrutacją.
 4. W przypadku finansowania lub dofinansowania studiów podyplomowych przez instytucje zewnętrzne (ze środków pozauczelnianych), w tym także ze środków pomocowych UE, kryteria przyjęcia na studia podyplomowe są ustalane z uwzględnieniem zasad kwalifikacyjnych zawartych w odrębnych umowach i regulaminach.

 5. Rekrutacja  prowadzona jest w sposób ciągły. Planowany termin rozpoczęcia zajęć następuje po skompletowaniu grupy. Należy zarejestrować się za pomocą Internetowej Rejstracji Kandydatów na studia (dział REKRUTACJA/ dział STUDIA PODYPLOMOWE).

 6. Decyzję w sprawie przyjęcia na studia podyplomowe podejmuje Dziekan Wydziału. Od decyzji Dziekana przysługuje kandydatowi odwołanie do Rektora w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Dziekana Wydziału. Decyzja Rektora jest ostateczna.

DOKUMENTY:

 1. Podanie wraz z kwestionariuszem o przyjęcie na studia podyplomowe.

 2. Kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych.

 3. Kserokopię dowodu osobistego.

 4. Kserokopię dokumentu potwierdzającego posiadanie przygotowania pedagogicznego – dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia podyplomowe nadające uprawnienia do nauczania kolejnego przedmiotu, realizowane w oparciu o Rozporządzenie MNiSW z dnia 17.01.2012 r.

 5. 1 aktualną fotografię,

Studia Podyplomowe

STUDIA PODYPLOMOWE