REKRUTACJA 2016/2017

Biuro Rekrutacji jest jednostką powołaną do organizacji i obsługi procesu naboru na studia prowadzone w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego. Pracownicy Biura udzielają odpowiedzi na zapytania przesyłane drogą elektroniczną i telefoniczne dotyczące rekrutacji na studia, wyjaśniają zasady kwalifikacji i pomagają w wypełnianiu dokumentów, reprezentują Uczelnię podczas targów edukacyjnych oraz dbają o aktualność stron internetowych w części dotyczącej rekrutacji na studia, we współpracy z Działem Promocji przygotowują materiały informacyjno-promocyjne na temat rekrutacji.

NOWOCZESNE STUDIA - ZOBACZ FILM

Kontakt studia I i II stopnia

10-165 Olsztyn, ul. Artyleryjska 3f, pok. 111 (parter)
rekrutacja[at]owsiiz.edu[dot]pl
tel.: 89 521 88 03,
tel.: 89 651 06 55

Kontakt  studia podyplomowe

 

10-165 Olsztyn, ul. Artyleryjska 3f, pok. 404/4, (III piętro)
w godzinach 8:00 – 15:00
tel. 89 651 06 40 / 89 651 06 55
kom. 667 737 817
fax 89 534 33 20
e-mail: podyplomowe[at]owsiiz.edu[dot]plrekrutacja[at]owsiiz.edu[dot]pl

Kierownik Biura

mgr Dominika Małachowska
tel. 89 651 06 55
dominika.malachowska[at]owsiiz.edu[dot]pl

Godziny pracy


poniedziałek – piątek: 08.00 - 15.30

 


 

STUDIA LICENCJACKIE I INŻYNIERSKIE​

ZASADY REKRUTACJI

 1. Przyjęcie do Uczelni na studia I stopnia w systemie niestacjonarnym na kierunki: zarządzanie, ekonomia, informatyka, mechatronika oraz zarządzanie i inżynieria produkcji następuje na podstawie wymaganych dokumentów oraz kolejności zgłoszeń.
 2. O przyjęcie na studia I stopnia mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają świadectwo dojrzałości.
 3. Decyzję w sprawie przyjęcia na studia podejmuje Dziekan Wydziału. Od decyzji Dziekana przysługuje kandydatowi odwołanie do Rektora w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Dziekana Wydziału. Decyzja Rektora jest ostateczna.
 4. Warunkiem przyjęcia na studia I stopnia jest dostarczenie kompletu dokumetów:
 • podanie o przyjęcie na studia wraz z ankietą osobową kandydata,
 • poświadczona przez Uczelnię kopia świadectwa dojrzałości,
 • poświadczona przez Uczelnię kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej,
 • kopia dowodu osobistego (lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami),
 • 2 sztuki aktualnych fotografii (zgodnie z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych),
 • zdjęcie w formie elektronicznej na płycie CD,
 • orzeczenie lekarskie o zdolności do podjęcia studiów - od kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunki: informatyka, mechatronika, zarządzanie i inżynieria produkcji,
 • orzeczenie lekarskie o ewentualnej niepełnosprawności do uzyskania specjalnych przywilejów,
 • potwierdzenie wpłaty opłaty administracyjnej i za legitymację elektroniczną,
 • Obywatel kraju UE, który uzyskał świadectwo dojrzałości poza granicami RP może ubiegać sie o przyjęcie na studia, dołączając do zagranicznego świadectwa dojrzałości jego polskie tłumaczenie oraz nostryfikację dokonaną przez Kuratorium Oświaty. Nie wymagają nostryfikacji świadectwa dojrzałości uzyskane w krajach, z którymi RP posiada umowę uznającą dokumenty o wykształceniu.

Rejestracja kandydatów  i przyjęcie dokumentów na studia trwa w terminach:

I termin od 11 czerwca do 30 lipca 2016 r.,
II termin od 01 sierpnia do 24 września 2016 r.,
III termin od 26 września do 30 października 2016 r.

Podanie o przyjęcie na studia kandydaci mogą złożyć osobiście bezpośrednio w Biurze Rekrutacji (zgodnie z terminami urzędowania Biura), pok. 111, lub przesłać dokumenty za pośrednictwem poczty na adres: Biuro Rekrutacji WSIiZ, 10-165 Olsztyn, ul. Artyleryjska 3f z dopiskiem „Studia I stopnia”.

Kandydaci mogą zarejestrować się za pośrednictwem Internetowej Rejestracji Kandydatów. Uwaga: rejestracja przez Internet nie jest konieczna, nie zwalnia z obowiązku dostarczenia do Biura Rekrutacji wymaganych dokumentów.

PROCEDURA POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

 1. Poza trybem standardowej rekrutacji przyjęcie na studia I stopnia może nastąpić w wyniku potwierdzania efektów uczenia się. Efekty uczenia się mogą zostać potwierdzone osobie posiadającej świadectwo dojrzałości i co najmniej pięć lat doświadczenia zawodowego - w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia I stopnia na kierunki: zarządzanie, ekonomia, informatyka, mechatronika. Szczegóły postępowania określa Procedura potwierdzania efektów uczenia się.
 2. Osoby, które przyjęte zostaną do uczelni na studia I stopnia na podstawie Procedury potwierdzania efektów uczenia się zostaną włączone do regularnego trybu studiów i zwolnione z realizacji przedmiotów/modułów zajęć, dla których efekty zostały uznane w procesie potwierdzania efektów uczenia się.
 3. Przystąpienie do Procedury potwierdzania efektów uczenia się jest odpłatne zgodnie z Zarządzeniem Kanclerza. Wysokość opłat określa Tabela Opłat obowiązująca w Uczelni.

OPŁATA ZA POSTĘPOWANIE ZWIĄZANE Z PRZYJĘCIEM NA STUDIA* (2016/2017)

Rodzaj opłaty Kwota w zł
Opłata administracyjna 100
Elektroniczna legitymacja studencka 17

OPŁATY MOŻNA WNIEŚĆ NA KONTO:  73 1240 5598 1111 0000 5027 1144

z określeniem tytułu wpłaty: „OPŁATA ADMINISTRACYJNA I ZA LEGITYMACJĘ”,
lub opłacić bezpośrednio w Biurze Rekrutacji przy składaniu dokumentów

* Absolwenci WSIiZ zwolnieni są z opłaty administracyjnej.

Opłata za postępowanie związane z "Procedurą potwierdzania efektów uczenia się (PEU)"

Rodzaj opłaty Kwota w zł
Opłata jednorazowa (administracyjna) za przeprowadzenie Procedury PEU, niezależna od liczby przedmiotów/ modułów, o których uznanie ubiega się kandydat, wpłacana w momencie składania wniosku
o potwierdzenie efektów uczenia się.
200
Opłata zmienna za potwierdzenie efektów uczenia się, zależna od ilości punktów ECTS, o których uznanie ubiega się kandydat, uiszczana w semestrze, w którym realizowany jest przedmiot. 100 za punkt ECTS

 

kliknij w ikonkę aby przejść na stronę kierunku

Zarządzanie

ZARZĄDZANIE studia licencjackie (6 semestrów)

Informatyka

INFORMATYKA studia licencjackie (7 semestrów)

Zarządzanie i inżynieria produkcji

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI studia inżynierskie (7 semestrów)

Opłaty za zajęcia dydaktyczne (czesne)

Kierunek i system studiów Kwota w zł
INFORMATYKA, MECHATRONIKA, ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
studia inżynierskie I stopnia
Niestacjonarne (3,5 letnie) Raty Opłata semestralna **
semestr 1 - 7 390 1900
ZARZĄDZANIE - studia licencjackie I stopnia
Niestacjonarne (3 letnie) Raty Opłata semestralna **
semestr 1 - 6 350 1700
ZARZĄDZANIE - studia licencjackie I stopnia
Specjalność: zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie
Niestacjonarne (3 letnie) Raty Opłata semestralna **
semestr 1 - 3 350 1700
semestr 4 - 6 450 2200
EKONOMIA - studia licencjackie I stopnia
Niestacjonarne (3-letnie) Raty Opłata semestralna**
semestr 1-6 290 1400

** Obowiązują następujące terminy płatności czesnego, opłata semestralna:

do 5 października za semestr zimowy,
do 5 lutego za semestr letni.

Czesne płatne w ratach winno być regulowane:

 1. za semestr zimowy (nieparzysty)
  5 (słownie: pięć) rat płatnych odpowiednio do:
  30 września, 5 października, 5 listopada, 5 grudnia, 5 stycznia,
 2. za semestr letni
  5 (słownie: pięć) rat płatne odpowiednio do:
  5 lutego, 5 marca, 5 kwietnia, 5 maja, 5 czerwca

BADANIA LEKARSKIE

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia inżynierskie (mechatronika, informatyka, zarządzanie i inżynieria produkcji) będą zobowiązani do dostarczenia zaświadczenia lekarskiego od lekarza medycyny pracy.  Do lekarza medycyny pracy udajemy się z odpowiednim skierowaniem (plik do pobrania ze strony, poniżej). Skierowanie, po wydrukowaniu należy uzupełnić wpisując imię i nazwisko, datę urodzenia oraz PESEL.

Badania realizuje:

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Olsztynie

Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 71A,­ 10-449 Olsztyn

Rejestracja: tel. 89 678 83 33 i 89 678 83 13

STUDIA MAGISTERSKIE

ZASADY REKRUTACJI

 1. Przyjęcie do uczelni na studia II stopnia w systemie niestacjonarnym na kierunek ekonomia, następuje na podstawie wymaganych dokumentów oraz kolejności zgłoszeń.
 2. O przyjęcie na studia II stopnia mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia lub jednolite studia magisterskie i posiadają tytuł zawodowy licencjata, inżyniera, magistra lub inny równoważny.
 3. Decyzję w sprawie przyjęcia podejmuje Dziekan Wydziału. Od decyzji Dziekana przysługuje kandydatowi odwołanie do Rektora w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Dziekana Wydziału. Decyzja Rektora jest ostateczna.
 4. Warunkiem przyjęcia kandydatów na studia II stopnia jest dostarczenie kompletu dokumentów:
 • podanie o przyjęcie na studia wraz z ankietą osobową kandydata,
 • poświadczona przez Uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • poświadczona przez Uczelnię kopia suplementu do dyplomu - w przypadku kandydatów studiujących w innej niż WSIiZ Uczelni,
 • poświadczona przez Uczelnię kopia świadectwa dojrzałości,
 • kserokopię dowodu osobistego (lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami),
 • 2 sztuki aktualnych fotografii kandydata (zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych),
 • zdjęcie w wersji elektronicznej na płycie CD,
 • kserokopię orzeczenia o ewentualnej niepełnosprawności dla uzyskania specjalnych przywilejów,
 • dowód wniesienia opłaty administracyjnej oraz za elektroniczną legitymację studencką,

Rejestracja kandydatów  i przyjęcie dokumentów na studia trwa w terminach:

 • I termin od 11 czerwca do 30 lipca 2016 r.,
 • II termin od 01 sierpnia do 24 września 2016 r.,
 • III termin od 26 września do 30 października 2016 r.

Kandydaci mogą zarejestrować się za pośrednictwem Internetowej Rejestracji Kandydatów. Uwaga: rejestracja przez Internet nie jest konieczna, nie zwalnia z obowiązku dostarczenia do Biura Rekrutacji wymaganych dokumentów.

Podanie o przyjęcie na studia Kandydaci mogą złożyć osobiście bezpośrednio w Biurze Rekrutacji (zgodnie z terminami urzędowania Biura), pok. 111, lub przesłać dokumenty za pośrednictwem poczty na adres: Biuro Rekrutacji WSIiZ, 10-165 Olsztyn, ul. Artyleryjska 3f z dopiskiem „Studia I stopnia”.

W odniesieniu do kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia II stopnia na kierunek ekonomia a będących absolwentami studiów I lub II stopnia na kierunkach studiów innych niż ekonomia lub zarządzanie, dokonuje się weryfikacji osiągniętych przez kandydatów na studia magisterskie efektów kształcenia w ramach ukończonych przez nich studiów i określa się różnice programowe w zakresie przedmiotów: makroekonomia, mikroekonomia, zarządzanie, finanse przedsiębiorstw, prawo, przedsiębiorczość, język obcy na poziomie biegłości B2. W roku ak. 2016/2017 realizacja różnic jest bezpłatna.

 

OPŁATA ZA POSTĘPOWANIE ZWIĄZANE Z PRZYJĘCIEM NA STUDIA* (2016/2017)

Rodzaj opłaty Kwota w zł
Opłata administracyjna 100
Elektroniczna legitymacja studencka 17

OPŁATY MOŻNA WNIEŚĆ NA KONTO:

73 1240 5598 1111 0000 5027 1144

z określeniem tytułu wpłaty: „OPŁATA ADMINISTRACYJNA i ZA LEGITYMACJĘ”,
lub opłacić bezpośrednio w Biurze Rekrutacji przy składaniu dokumentów

* Absolwenci WSIiZ zwolnieni są z opłaty administracyjnej.

Ekonomia MGR

EKONOMIA MGR studia magisterskie (4 semestry)

Opłaty za zajęcia dydaktyczne (czesne)

Kierunek i system studiów Kwota w zł
EKONOMIA
studia magisterskie II stopnia
Niestacjonarne (2 letnie) Raty Opłata semestralna **
semestr 1 - 4 390 1900

** Obowiązują następujące terminy płatności czesnego, opłata semestralna:

do 5 października za semestr zimowy,
do 5 lutego za semestr letni.

Czesne płatne w ratach winno być regulowane:

 1. za semestr zimowy (nieparzysty)
  5 (słownie: pięć) rat płatnych odpowiednio do:
  30 września, 5 października, 5 listopada, 5 grudnia, 5 stycznia,
 2. za semestr letni
  5 (słownie: pięć) rat płatne odpowiednio do:
  5 lutego, 5 marca, 5 kwietnia, 5 maja, 5 czerwca

STUDIA PODYPLOMOWE

ZASADY REKRUTACJI

ZASADY REKRUTACJI

 1. O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia lub jednolite magisterskie i posiadają tytuł zawodowy licencjata, inżyniera, magistra lub inny równoważny.
 2. Przyjęcie na studia podyplomowe następuje na podstawie wymaganych dokumentów oraz kolejności zgłoszeń.
 3. W przypadku finansowania lub dofinansowania studiów podyplomowych przez instytucje zewnętrzne (ze środków pozauczelnianych), w tym także ze środków pomocowych UE, kryteria przyjęcia na studia podyplomowe są ustalane z uwzględnieniem zasad kwalifikacyjnych zawartych w odrębnych umowach i regulaminach.

 4. Rekrutacja na studia podyplomowe jest ciągła. Planowany termin rozpoczęcia zajęć następuje po skompletowaniu grupy.

 5. Decyzję w sprawie przyjęcia na studia podyplomowe podejmuje Dziekan Wydziału. Od decyzji Dziekana przysługuje kandydatowi odwołanie do Rektora w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Dziekana Wydziału. Decyzja Rektora jest ostateczna.

DOKUMENTY:

 1. Podanie wraz z kwestionariuszem o przyjęcie na studia podyplomowe.

 2. Poświadczoną przez Uczelnię kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych.

 3. Poświadczoną przez Uczelnię kserokopię dowodu osobistego.

 4. Poświadczoną przez Uczelnię kserokopię dokumentu potwierdzającego posiadanie przygotowania pedagogicznego – dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia podyplomowe nadające uprawnienia do nauczania kolejnego przedmiotu, realizowane w oparciu o Rozporządzenie MNiSW z dnia 17.01.2012 r.

 5. 1 aktualną fotografię,

Studia Podyplomowe

STUDIA PODYPLOMOWE