Rekrutacja

Rekrutacja 2021/2022

Biuro Rekrutacji jest jednostką powołaną do organizacji i obsługi procesu naboru na studia prowadzone w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego. Pracownicy Biura udzielają odpowiedzi na zapytania przesyłane drogą elektroniczną i telefoniczne dotyczące rekrutacji na studia, wyjaśniają zasady kwalifikacji i pomagają w wypełnianiu dokumentów, reprezentują Uczelnię podczas targów edukacyjnych oraz dbają o aktualność stron internetowych w części dotyczącej rekrutacji na studia, we współpracy z Działem Promocji przygotowują materiały informacyjno-promocyjne na temat rekrutacji.

NOWOCZESNE STUDIA – ZOBACZ FILM

young-male-student-sitting-at-bookshelf-and-using-TP38BUY.jpg

INTERNETOWA REJESTRACJA KANDYDATÓW NA STUDIA w roku akademickim 2021/2022 r.

trwa do 30.10.2021 r.

Kontakt

studia I i II stopnia

10-165 Olsztyn, ul. Artyleryjska 3f,

pok. 404 (III piętro – obok windy)

tel.: 663 737 857

rekrutacja@owsiiz.edu.pl

Kontakt

studia podyplomowe

Godziny pracy: pn-pt 9.00-15.00

10-165 Olsztyn, ul. Artyleryjska 3f,

pok. 404/4, (III piętro, obok windy)


kom. 667 737 817

kom. 663 737 857

podyplomowe@owsiiz.edu.pl

Kierownik Biura

mgr Dominika Małachowska
tel. 663 737 857
dominika.malachowska@owsiiz.edu.pl

STUDIA LICENCJACKIE I INŻYNIERSKIE​

ZASADY REKRUTACJI

 1. Przyjęcie do Uczelni na studia I stopnia w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym na kierunki o profilu praktycznym: zarządzanie, rachunkowość i administracja kadrowo-płacowa, informatyka, zarządzanie i inżynieria produkcji, następuje na podstawie wymaganych dokumentów oraz kolejności zgłoszeń.

 2. O przyjęcie na studia I stopnia mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają świadectwo dojrzałości.

 3. Rekrutacja na studia odbywa się w formie elektronicznej, zwanej eRekrutacją (Internetowa Rejestracja Kandydatów).

 4. Decyzję w sprawie przyjęcia na studia podejmuje właściwy Dyrektor Instytutu. Od decyzji właściwego Dyrektora Instytutu przysługuje kandydatowi odwołanie do Rektora w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem właściwego Dyrektora Instytutu. Decyzja Rektora jest ostateczna.

 5. Warunkiem przyjęcia na studia I stopnia złożenie w Biurze Rekrutacji kompletu dokumentów:

 • kopia świadectwa dojrzałości albo świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów,

 • zdjęcie  (kolorowe zdjęcie o wymiarach 20 mm x 25 mm w rozdzielczości co najmniej 300 dpi),

 • zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy o zdolności do podjęcia studiów – od kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunki: informatyka, zarządzanie

  i inżynieria produkcji – zaświadczenie można dostarczyć w terminie późniejszym,

 • orzeczenie lekarskie o ewentualnej niepełnosprawności do uzyskania specjalnych przywilejów,

 • potwierdzenie wpłaty opłaty administracyjnej i za legitymację elektroniczną,

 • Obywatel kraju UE, który uzyskał świadectwo dojrzałości poza granicami RP może ubiegać sie o przyjęcie na studia, dołączając do zagranicznego świadectwa dojrzałości jego polskie tłumaczenie oraz nostryfikację dokonaną przez Kuratorium Oświaty. Nie wymagają nostryfikacji świadectwa dojrzałości uzyskane w krajach, z którymi RP posiada umowę uznającą dokumenty o wykształceniu.

Rejestracja internetowa na studia trwa w terminach:

I termin: 04 maja – 31 lipca 2021 r.

II termin: 02 sierpnia – 18 września 2021 r.

III termin – do 30.10.2021 r. – w przypadku nie wyczerpania limitu miejsc na kierunkach możliwe jest ubieganie się o przyjęcie na studia

kliknij w ikonkę aby przejść na stronę kierunku

Zarządzanie

studia licencjackie (6 semestrów)

Informatyka

studia inżynierskie (7 semestrów)

Zarządzanie i Inż. produkcji

studia inżynierskie (7 semestrów)

PROCEDURA POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

 1. Poza trybem standardowej rekrutacji przyjęcie na studia I stopnia może nastąpić w wyniku potwierdzania efektów uczenia się. Efekty uczenia się mogą zostać potwierdzone osobie posiadającej świadectwo dojrzałości i co najmniej pięć lat doświadczenia zawodowego – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia I stopnia na kierunki: zarządzanie, informatyka. Szczegóły postępowania określa Procedura potwierdzania efektów uczenia się.

 2. Osoby, które przyjęte zostaną do uczelni na studia I stopnia na podstawie Procedury potwierdzania efektów uczenia się zostaną włączone do regularnego trybu studiów i zwolnione z realizacji przedmiotów/modułów zajęć, dla których efekty zostały uznane w procesie potwierdzania efektów uczenia się.

 3. Przystąpienie do Procedury potwierdzania efektów uczenia się jest odpłatne zgodnie z Zarządzeniem Kanclerza. Wysokość opłat określa Tabela Opłat obowiązująca w Uczelni.

OPŁATA ZA POSTĘPOWANIE ZWIĄZANE Z PRZYJĘCIEM NA STUDIA* (2021/2022)

Rodzaj opłaty

Kwota w zł

Opłata administracyjna (w tym 85 zł opłaty rekrutacyjnej)

185

Elektroniczna legitymacja studencka (zgodnie z rozp. MNiSW)

22

OPŁATY NALEŻY WNIEŚĆ NA KONTO: 77 1500 1298 1212 9005 2334 0000

Bank BZ WBK O/Olsztyn

 w tytule należy wpisać  TYLKO Nazwisko i imię

* Absolwenci WSIiZ zwolnieni są z opłaty administracyjnej (185 zł).

Opłata za postępowanie związane z „Procedurą potwierdzania efektów uczenia się (PEU)

Rodzaj opłaty

Kwota w zł

Opłata jednorazowa (administracyjna) za przeprowadzenie Procedury PEU, niezależna od liczby przedmiotów/ modułów, o których uznanie ubiega się kandydat, wpłacana w momencie składania wniosku

o potwierdzenie efektów uczenia się.

200

Opłata zmienna za potwierdzenie efektów uczenia się, zależna od ilości punktów ECTS, o których uznanie ubiega się kandydat, uiszczana w semestrze, w którym realizowany jest przedmiot.

100 za punkt ECTS

BADANIA LEKARSKIE

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia inżynierskie (informatyka, zarządzanie i inżynieria produkcji) będą zobowiązani do dostarczenia zaświadczenia lekarskiego od lekarza medycyny pracy.  Do lekarza medycyny pracy udajemy się z odpowiednim skierowaniem (plik do pobrania ze strony, poniżej). Uwaga: Skierowanie, po wydrukowaniu należy uzupełnić wpisując imię i nazwisko, datę urodzenia oraz PESEL.

Z uwagi na obecną sytuację zaświadczenia lekarskie można będzie dostarczyć w terminie późniejszym.

Badania można zrealizować po uprzedniej rejestracji pod wskazanym niżej numerem telefonu.

Badania realizuje:

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Olsztynie

Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 71A,­ 10-449 Olsztyn

Rejestracja: tel. 89 678 83 22 od godz. 7.30 do godz. 14.00

STUDIA MAGISTERSKIE​

 1. Przyjęcie do uczelni na studia II stopnia  o profilu praktycznym na kierunek zarządzanie  (prowadzone w systemie niestacjonarnym lub stacjonarnym) następuje na podstawie wymaganych dokumentów oraz kolejności zgłoszeń.

 2. O przyjęcie na studia II stopnia mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia lub jednolite studia magisterskie i posiadają tytuł zawodowy licencjata, inżyniera, magistra lub inny równoważny.

 3. Rekrutacja na studia odbywa się w formie elektronicznej, zwanej eRekrutacją (Internetowa Rejestracja Kandydatów).

 4. Decyzję w sprawie przyjęcia podejmuje właściwy Dyrektor Instytutu. Od decyzji właściwego Dyrektora Instytutu przysługuje kandydatowi odwołanie do Rektora w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem właściwego Dyrektora Instytutu. Decyzja Rektora jest ostateczna.

 5. Warunkiem przyjęcia kandydatów na studia II stopnia jest złożenie kompletu dokumentów:

 • kopia dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu,

 • zdjęcie elektroniczne (kolorowe zdjęcie o wymiarach 20 mm x 25 mm w rozdzielczości co najmniej 300 dpi),

 • kserokopię orzeczenia o ewentualnej niepełnosprawności dla uzyskania specjalnych przywilejów,

 • dowód wniesienia opłaty administracyjnej oraz za elektroniczną legitymację studencką,

Rejestracja internetowa oraz przyjęcie dokumentów na studia trwa w terminach:

I termin: 04.05 – 31 lipca 2021 r.

II termin: 02 sierpnia – 18 września 2021r.

w przypadku nie wyczerpania limitu miejsc na kierunkach możliwe jest ubieganie się o przyjęcie na studia w terminie do: 30.10.2021r.

W odniesieniu do kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia II stopnia na kierunek zarządzanie a będących absolwentami studiów I lub II stopnia na kierunkach studiów innych niż zarządzanie, dokonuje się weryfikacji osiągniętych przez kandydatów na studia magisterskie efektów kształcenia w ramach ukończonych przez nich studiów i określa się różnice programowe w zakresie przedmiotów: ZARZĄDZANIE, MARKETING, MIKROEKONOMIA, FINANSE, RACHUNKOWOŚĆ, JĘZYK OBCY NA POZIOMIE BIEGŁOŚCI B2.

A może, połączysz studia? Studiuj magisterkę z podyplomówką w jednym czasie!

Połącz studia magisterskie z podyplomowymi –  do „magisterki” wybierasz kierunek (uruchomiony w roku ak. 2021/2022) studiów podyplomowych – zaoszczędzisz czas i pieniądze! Koszt połączonych studiów: od 1-4 semestru: 10 rat po 590 zł/rok lub 2900 zł/ semestr.

OPŁATA ZA POSTĘPOWANIE ZWIĄZANE Z PRZYJĘCIEM NA STUDIA* (2021/2022)

Rodzaj opłaty

 Kwota w zł

Opłata administracyjna (w tym 85 zł opłaty rekrutacyjnej)

185

Elektroniczna legitymacja studencka (zgodnie z rozporządz. MNiSW)

22

OPŁATY NALEŻY WNIEŚĆ NA KONTO: 77 1500 1298 1212 9005 2334 0000, Bank BZ WBK O/Olsztyn

 w tytule przelewu należy wpisać TYLKO Nazwisko i imię

* Absolwenci WSIiZ zwolnieni są z opłaty administracyjnej (185 zł).

kliknij w ikonkę aby przejść na stronę kierunku

Zarządzanie

studia magisterskie (4 semestry)

STUDIA PODYPLOMOWE​

ZASADY REKRUTACJI

 1. Rekrutacja jest prowadzona poprzez Internetowy System Rejestracji Kandydatów  na studia podyplomowe. Rejestracja w systemie IRK (po wypełnieniu wszystkich pól kwestionariusza)  jest podstawą  zakwalifikowania się  do przyjęcia na studia podyplomowe.

 2. System pozwala na wczytanie dokumentów:  dyplom ukończenia studiów wyższych, zdjęcie (należy wcześniej przygotować plik w jpg i pdf). Dokumenty te można przesłać także mailem na adres: rekrutacja@owsiiz.edu.pl

kliknij w ikonkę aby przejść na stronę kierunku

Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content