Rekrutacja

Rekrutacja 2022/2023

Zapraszamy na pierwszy rok studiów  w „Kotarbińskim. Ruszyła rekrutacja  na rok akademicki 2022/2023. Oferujemy programy kształcenia praktycznego na poziomie studiów I i II stopnia oraz studiów inżynierskich, zapewniające zdobycie atrakcyjnej wiedzy oraz umiejętności. Na naszą ofertę składają się dobrze znane i sprawdzone kierunki,  uzupełnione o nowe specjalności, na które zgłaszają zapotrzebowanie pracodawcy  i specjaliści rynku pracy. Uczysz się tego co realnie wykorzystasz w przyszłości. Rekrutacja potrwa do 30 października  2022 roku. Prowadzimy też nabór na studia podyplomowe na 38 specjalnościach. Szczegóły : http://owsiiz.edu.pl/oferta/studia-podyplomowe/

UWAGA! Promocja „3×0 zł +500 zł” – studia  I lub II stopnia

ZOBACZ REGULAMIN: Promocja_3_0_500_zl_2022

NOWOCZESNE STUDIA – ZOBACZ FILM

young-male-student-sitting-at-bookshelf-and-using-TP38BUY.jpg

INTERNETOWA REJESTRACJA KANDYDATÓW NA STUDIA w roku akademickim 2022/2023 r. 

trwa od 01.06.2022 r. do 30.10.2022 r.

Kontakt

studia I i II stopnia

Godziny pracy: pn-pt 9.00-15.00

10-165 Olsztyn, ul. Artyleryjska 3f,

pok. 310 (II piętro)

tel.: 663 737 857

rekrutacja@owsiiz.edu.pl

Kontakt

studia podyplomowe

Godziny pracy: pn-pt 9.00-15.00

10-165 Olsztyn, ul. Artyleryjska 3f,

pok. 404/4, (III piętro, obok windy)


kom. 667 737 817

kom. 663 737 857
 

podyplomowe@owsiiz.edu.pl

 

Kierownik Biura Rekrutacji

mgr Dominika Małachowska
tel. 663 737 857
dominika.malachowska@owsiiz.edu.pl

STUDIA LICENCJACKIE I INŻYNIERSKIE​

ZASADY REKRUTACJI

 1. Przyjęcie do Uczelni na studia I stopnia w systemie niestacjonarnym na kierunki o profilu praktycznym: zarządzanie, informatyka,  następuje na podstawie wymaganych dokumentów oraz kolejności zgłoszeń.
 2. O przyjęcie na studia I stopnia mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają świadectwo dojrzałości.
 3. Rekrutacja na studia odbywa się w formie elektronicznej, zwanej IRK (Internetowa Rejestracja Kandydatów).
 4.  Dokumenty związane z przyjęciem na studia:
 • kopia świadectwa dojrzałości albo świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów,
 • zdjęcie  (kolorowe zdjęcie o wymiarach 20 mm x 25 mm w rozdzielczości co najmniej 300 dpi, jpg), wczytane do systemu,
 • zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy o zdolności do podjęcia studiów – od kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunki: informatyka,  zaświadczenie można dostarczyć w terminie późniejszym,
 • orzeczenie lekarskie o ewentualnej niepełnosprawności do uzyskania specjalnych przywilejów,
 • potwierdzenie wpłaty opłaty administracyjnej i za legitymację elektroniczną,
 • Obywatel kraju UE, który uzyskał świadectwo dojrzałości poza granicami RP może ubiegać się o przyjęcie na studia, dołączając do zagranicznego świadectwa dojrzałości jego polskie tłumaczenie oraz nostryfikację dokonaną przez Kuratorium Oświaty. Nie wymagają nostryfikacji świadectwa dojrzałości uzyskane w krajach, z którymi RP posiada umowę uznającą dokumenty o wykształceniu.

Rejestracja internetowa na studia trwa w terminach:

I termin: 01 czerwca – 31 lipca 2022 r.

II termin: 03 sierpnia – 16 września 2022 r.

III termin – w przypadku niewyczerpania limitu miejsc na kierunkach możliwe jest ubieganie się o przyjęcie na studia w terminie do: 30.10.2022r.

kliknij w ikonkę aby przejść na stronę kierunku

 

Zarządzanie

studia licencjackie (6 semestrów)

Informatyka

studia inżynierskie (7 semestrów)

Zarządzanie i Inż. produkcji

studia inżynierskie (7 semestrów)

PROCEDURA POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

 1. Poza trybem standardowej rekrutacji przyjęcie na studia I stopnia może nastąpić w wyniku potwierdzania efektów uczenia się. Efekty uczenia się mogą zostać potwierdzone osobie posiadającej świadectwo dojrzałości i co najmniej pięć lat doświadczenia zawodowego – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia I stopnia na kierunki: zarządzanie, informatyka. Szczegóły postępowania określa Procedura potwierdzania efektów uczenia się.

 2. Osoby, które przyjęte zostaną do uczelni na studia I stopnia na podstawie Procedury potwierdzania efektów uczenia się zostaną włączone do regularnego trybu studiów i zwolnione z realizacji przedmiotów zajęć, dla których efekty zostały uznane w procesie potwierdzania efektów uczenia się.

 3. Przystąpienie do Procedury potwierdzania efektów uczenia się jest odpłatne zgodnie z Zarządzeniem Kanclerza. Wysokość opłat określa Tabela Opłat obowiązująca w Uczelni.

OPŁATA ZA POSTĘPOWANIE ZWIĄZANE Z PRZYJĘCIEM NA STUDIA* (2022/2023)

Rodzaj opłaty

Kwota w zł

Opłata administracyjna (w tym 85 zł opłaty rekrutacyjnej)

263

Elektroniczna legitymacja studencka (zgodnie z rozp. MNiSW)

22

OPŁATY NALEŻY WNIEŚĆ NA KONTO: 77 1500 1298 1212 9005 2334 0000

Bank BZ WBK O/Olsztyn

 w tytule należy wpisać  TYLKO Nazwisko i imię 

* Absolwenci WSIiZ zwolnieni są z opłaty administracyjnej (185 zł).

Opłata za postępowanie związane z „Procedurą potwierdzania efektów uczenia się (PEU)

Rodzaj opłaty

Kwota w zł

Opłata jednorazowa (administracyjna) za przeprowadzenie Procedury PEU, niezależna od liczby przedmiotów, o których uznanie ubiega się kandydat, wpłacana w momencie składania wniosku

o potwierdzenie efektów uczenia się.

200

Opłata zmienna za potwierdzenie efektów uczenia się, zależna od ilości punktów ECTS, o których uznanie ubiega się kandydat, uiszczana w semestrze, w którym realizowany jest przedmiot.

100 za punkt ECTS

263

BADANIA LEKARSKIE

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia inżynierskie (informatyka, zarządzanie i inżynieria produkcji) będą zobowiązani do dostarczenia zaświadczenia lekarskiego od lekarza medycyny pracy.  Do lekarza medycyny pracy udajemy się z odpowiednim skierowaniem (plik do pobrania ze strony, poniżej). Uwaga: Skierowanie, po wydrukowaniu należy uzupełnić wpisując imię i nazwisko, datę urodzenia oraz PESEL.

Z uwagi na obecną sytuację zaświadczenia lekarskie można będzie dostarczyć w terminie późniejszym.

Badania można zrealizować po uprzedniej rejestracji pod wskazanym niżej numerem telefonu.

Badania realizuje:

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Olsztynie

Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 71A,­ 10-449 Olsztyn

Rejestracja: tel. 89 678 83 22 od godz. 7.30 do godz. 14.00

STUDIA MAGISTERSKIE​

 1. Przyjęcie do uczelni na studia II stopnia  o profilu praktycznym na kierunek zarządzanie  (prowadzone w systemie niestacjonarnym) następuje na podstawie wymaganych dokumentów oraz kolejności zgłoszeń.

 2. O przyjęcie na studia II stopnia mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia lub jednolite studia magisterskie i posiadają tytuł zawodowy licencjata, inżyniera, magistra lub inny równoważny.

 3. Rekrutacja na studia odbywa się w formie elektronicznej, zwanej IRK (Internetowa Rejestracja Kandydatów).

 4.  Dokumenty związane z przyjęciem na studia:

 • kopia dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu,

 • zdjęcie elektroniczne (kolorowe zdjęcie o wymiarach 20 mm x 25 mm w rozdzielczości co najmniej 300 dpi, jpg),

 • kserokopię orzeczenia o ewentualnej niepełnosprawności dla uzyskania specjalnych przywilejów,

 • dowód wniesienia opłaty administracyjnej oraz za elektroniczną legitymację studencką,

Rejestracja internetowa oraz przyjęcie dokumentów na studia trwa w terminach:

I termin: 01.06 – 31 lipca 2022 r.

II termin: 03 sierpnia – 16 września 2022r.

w przypadku niewyczerpania limitu miejsc na kierunkach możliwe jest ubieganie się o przyjęcie na studia w terminie do: 30.10.2022r.

W odniesieniu do kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia II stopnia na kierunek zarządzanie a będących absolwentami studiów I lub II stopnia na kierunkach studiów innych niż zarządzanie, dokonuje się weryfikacji osiągniętych przez kandydatów na studia magisterskie efektów kształcenia w ramach ukończonych przez nich studiów i określa się różnice programowe w zakresie przedmiotów: ZARZĄDZANIE, MARKETING, MIKROEKONOMIA, FINANSE, RACHUNKOWOŚĆ, JĘZYK OBCY NA POZIOMIE BIEGŁOŚCI B2. 

A może, połączysz studia? Studiuj magisterkę z podyplomówką w jednym czasie!

Połącz studia magisterskie z podyplomowymi –  do „magisterki” wybierasz kierunek (uruchomiony w roku ak. 2022/2023) studiów podyplomowych – zaoszczędzisz czas i pieniądze! Koszt połączonych studiów: od 1-4 semestru: 10 rat po 590 zł/rok lub 2900 zł/ semestr.

OPŁATA ZA POSTĘPOWANIE ZWIĄZANE Z PRZYJĘCIEM NA STUDIA* (2022/2023)

Rodzaj opłaty

 Kwota w zł

Opłata administracyjna (w tym 85 zł opłaty rekrutacyjnej)

185

Elektroniczna legitymacja studencka

22

OPŁATY NALEŻY WNIEŚĆ NA KONTO: 77 1500 1298 1212 9005 2334 0000, Bank BZ WBK O/Olsztyn

 w tytule przelewu należy wpisać TYLKO Nazwisko i imię

* Absolwenci WSIiZ zwolnieni są z opłaty administracyjnej (185 zł).

Dokumenty:

                                          Pobierz: Promocja_3_0_500_zl_2022

Pobierz: zarzadzenie_regulamin_oplat

Pobierz: Uchwala_Rekrutacja_2022_2023

Pobierz: CZESNE_2022_2023

kliknij w ikonkę aby przejść na stronę kierunku

 

Zarządzanie

studia magisterskie (4 semestry)

STUDIA PODYPLOMOWE​

ZASADY REKRUTACJI

  1. Rekrutacja jest prowadzona poprzez Internetowy System Rejestracji Kandydatów  na studia podyplomowe. Rejestracja w systemie IRK (po wypełnieniu wszystkich pól kwestionariusza)  jest podstawą  zakwalifikowania się  do przyjęcia na studia podyplomowe.

  2. System pozwala na wczytanie dokumentów:  dyplom ukończenia studiów wyższych, zdjęcie (należy wcześniej przygotować plik w jpg i pdf). Dokumenty te można przesłać także mailem na adres: rekrutacja@owsiiz.edu.pl

Uchwala_Rekrutacja_2022_2023
Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content