Studia podyplomowe

Studia podyplomowe

OPIS

Przedłużona rekrutacja na studia podyplomowe

Zapraszamy do zapisów na studia podyplomowe, które zostaną uruchomione
w drugiej połowie listopada 2022 r.:

– Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

– Oligofrenopedagogika – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz zaburzeniami ze spektrum autyzmu

– Przygotowanie pedagogiczne

Na pozostałe kierunki studiów podyplomowych rekrutacja zostaje przedłużona do 31.10.2022 r.

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego     z siedzibą w Olsztynie, od  1 października 2022 r., została włączona do  Olsztyńskiej Szkoły Wyższej i dołączy do Grupy Uczelni Vistula. Osoby ubiegające się o przyjęcie  na studia podyplomowe staną się kandydatami na studia podyplomowe Olsztyńskiej Szkoły Wyższej. Na wszystkich kierunkach studiów podyplomowych; programy, zasady realizacji, odpłatność, zasady rekrutacji  pozostają bez zmian.

teacher-by-blackboard-CH26AWU.jpg

Sprawdź ofertę i dołącz do Nas!

INTERNETOWA REJESTRACJA KANDYDATÓW NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023
od 1.06.2022 r. do 15.11.2022 r.

E-DZIEKANAT

Zasady rekrutacji, dokumenty.

ZASADY REKRUTACJI

 1. Rekrutacja jest prowadzona poprzez Internetowy System Rejestracji Kandydatów  na studia podyplomowe. Rejestracja w systemie IRK jest podstawą  zakwalifikowania się  do przyjęcia na studia podyplomowe.
 2. Kandydaci, którzy otrzymają informację o skompletowaniu grupy, zostaną  poproszeni o  uzupełnienie w wyznaczonym terminie następujących dokumentów:
  – kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  – 1 fotografia
 3. Rekrutacja na studia podyplomowe trwa do 15.10.2022 r.

10% zniżki dla wszystkich Absolwentów WSIiZ (po I/ II stopniu studiów oraz studiach podyplomowych)

dla Żołnierzy – zniżka – Porozumienie OAZ – ZAPYTAJ

Uchwala_Rekrutacja_2022_2023

Kontakt

Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń

10-165 Olsztyn, ul. Artyleryjska 3f, pok. 404/4, (III piętro) w godzinach 9:00 – 15:00

kom.: 667 737 817
kom.: 663 737 857
e-mail: podyplomowe@owsiiz.edu.pl

KURSY I SZKOLENIA

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Zarządzanie i inżynieria produkcji

3,5-letnie studia inżynierskie

OPIS

Absolwent kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji jest specjalistą nowego typu, który potrafi łączyć nowoczesną wiedzę i umiejętności inżynierskie z wiedzą i umiejętnościami menedżerskimi. Posiada on gruntowną wiedzę i umiejętności w zakresie wybranego działu inżynierii produkcji do projektowania nowych i nadzorowania istniejących procesów i systemów produkcyjnych i eksploatacyjnych, potrafi analizować, oceniać oraz dokonywać wyboru technik i technologii produkcji, umie zarządzać inwestycjami rzeczowymi. Wiedzę i umiejętności inżynierskie łączy z gruntowną wiedzą; z zakresu nauk makro- i mikroekonomii, nauk o zarządzaniu przedsiębiorstwem i organizacji produkcji. Umie zarządzać kosztami, finansami i kapitałem, posiada wiedzę w zakresie doboru i szkolenia personelu, marketingu i logistyki oraz zarządzania jakością. Potrafi formułować zadania w zakresie technologii zarządzania i finansów, transferu technologii i innowacyjności. Jest także zapoznany z elementami prawa, administracji gospodarczej oraz nauk o człowieku i jego pracy.

Absolwent potrafi zarządzać procesami w wybranym zakresie inżynierii produkcji, organizować, kierować i koordynować pracę zespołów pracowniczych, współdziałać w realizacji i wdrażaniu prac badawczych i rozwojowych dotyczących innowacji technologicznych i organizacyjnych, pracować w zespołach doradztwa technicznego i organizacyjnego w wybranym zakresie inżynierii produkcji. Umie biegle posługiwać się współczesnymi narzędziami komunikowania się i przekazywania informacji, posiada umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym, ma opanowaną znajomość języka obcego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia. Jest przygotowany do pracy w: małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach zajmujących się wybranym zakresem inżynierii produkcji oraz w jednostkach gospodarczych samorządów administracji lokalnej, w których  wymagana jest wiedza techniczna, ekonomiczna i informatyczna oraz umiejętności organizacyjne.

pexels-fox-1595385

Studia trwają 7 semestrów. Zajęcia prowadzone są w weekendy (sobota, niedziela). Studia nie wymagają złożenia pracy dyplomowej. Warunkiem ukończenia studiów jest pozytywna ocena z egzaminu dyplomowego oraz zdobycia zaliczenia na ocenę ze wszystkich przedmiotów.

Zarządzanie

Studia 3-letnie (licencjackie)

OPIS

Celem kształcenia jest przekazanie wiedzy oraz zdobycie umiejętności praktycznych obejmujących działania, w tym planowanie, organizowanie, motywowanie, kontrola, skierowane na zasoby organizacji rozumiane  jako zasoby ludzkie, finansowe, rzeczowe, informacyjne, wykorzystywanych dla realizacji celów organizacji.


NOWOCZESNY MENEDŻER – ZOBACZ FILM

Efekty uczenia się na kierunku Zarządzanie

W zakresie wiedzy

Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku Zarządzanie zna i rozumie metodologię badań w zakresie zarządzania, charakter i miejsce zarządzania w systemie nauk społecznych. Posiada wiedzę pozwalającą na rozwiązywanie problemów współczesnych przedsiębiorstw w aspektach organizacyjnym, prawnym, finansowym i społecznym. Zna i rozumie rolę kapitału ludzkiego i badań marketingowych w podejmowaniu decyzji w organizacji funkcjonującej w warunkach gospodarki rynkowej. Zna zasady tworzenia i rozwoju różnych form indywidualnej przedsiębiorczości.

W zakresie umiejętności

Absolwent potrafi tworzyć i realizować strategię rozwoju przedsiębiorstwa, przeprowadzać badania marketingowe, zarządzać zasobami przedsiębiorstwa oraz dokonywać analiz finansowych. Potrafi podejmować decyzje w sferze organizacji, marketingu, finansów i inwestycji. Potrafi planować i organizować pracę indywidualną oraz zespołową, efektywnie zarządzać zasobami ludzkimi w warunkach gospodarki wolnorynkowej. Wykorzystuje technologie informacyjno-komunikacyjne oraz systemy informatyczne w realizacji zadań menedżerskich. Posługuje się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, w tym słownictwem specjalistycznym z zakresu zarządzania.

W zakresie kompetencji społecznych

Absolwent posiada wrażliwość etyczno-społeczną, ma świadomość potrzeby organizowania działalności na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu i interesu publicznego. Jest świadomy potrzeby uczenia się przez całe życie oraz rozwoju zawodowego i osobistego.

Studia trwają 6 semestrów. Zajęcia prowadzone są w weekendy (sobota, niedziela). Studia nie wymagają złożenia pracy dyplomowej. Warunkiem ukończenia studiów jest pozytywna ocena z egzaminu dyplomowego oraz zdobycia zaliczenia na ocenę ze wszystkich przedmiotów.

Zarządzanie studia magisterskie

Zarządzanie studia magisterskie

OPIS

Proponowany program studiów dla kierunku Zarządzanie, studia II stopnia, profil praktyczny jest efektem ukierunkowania procesu kształcenia na zdobywanie wiedzy teoretycznej powiązanej z praktyczną nauką zawodu na poziomie akademickim. Program bazuje na wiedzy i umiejętnościach i kompetencjach społecznych w zakresie zarządzania, uzyskanych w ramach pierwszego poziomu kształcenia. W ramach studiów magisterskich treści te zostały pogłębione i poszerzone o wysoce specjalistyczną, praktyczną, nowoczesną wiedzę menedżerską oraz ekonomiczną.

Oferujemy studia w dwóch specjalnościach: 

 • Zarządzanie kadrami i coaching menedżerski: Celem studiów jest przygotowanie menedżerów do skutecznego zarządzania kompetencjami pracowników w organizacji, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania coachingu. Przygotowanie absolwentów do pełnienie funkcji zarówno specjalisty jak i menedżera w firmie. Zdobycie przez uczestników teoretycznej wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi i dziedzin pokrewnych, które pozwolą na tworzenie w firmie nowoczesnej funkcji personalnej i umacnianie znaczenia działu personalnego. Dostarczenie absolwentom wiedzy niezbędnej w planowaniu, realizacji i ocenie strategii personalnej firmy.
 • Rachunkowość zarządcza i controlling: Student  uzyskuje się wiedzę oraz umiejętności z zakresu rachunkowości zarządczej i controllingu, wykorzystywaną w każdym przedsiębiorstwie i organizacji, oraz umiejętności analitycznego myślenia wymaganego w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi. Studenci specjalności zdobywają wiedzę dotyczącą przygotowania i wykorzystania informacji z rachunkowości w podejmowaniu decyzji oraz sporządzania i analizowania sprawozdań zorientowanych na wspomaganie zarządzania na poziomie operacyjnym i strategicznym.  Absolwenci specjalności mogą pracować jako dyrektorzy finansowi, menedżerowie wszystkich szczebli zarządzania, analitycy finansowi, controllerzy, konsultanci biznesowi.
 • Transport i logistyka: Absolwent jest przygotowany do pracy na stanowiskach analitycznych, specjalistycznych i kierowniczych w działach transportu, logistyki. Studia dają możliwość  zdobycia specjalistycznej wiedzy na temat procesów zaopatrzenia produkcji i dystrybucji, tworzenia i wyposażenia centrów dystrybucji oraz punktów przeładunkowych centrów logistycznych. Wiedza ta jest dziś niezbędna do sprawnego zarządzania logistyką przedsiębiorstw.
opinion-of-teacher-MXKPLTH.jpg

Kierunkowe efekty kształcenia

Wiedza

Absolwent:

 • ma pogłębioną wiedzę z zakresu innych nauk ekonomicznych, zna ich relacje do nauk o zarządzaniu, ma wiedzę pozwalającą na świadome kształtowanie procesów rozwojowych i ram instytucjonalnych funkcjonowania gospodarki i jej podmiotów,
 • zna zawansowaną metodologię badań w naukach ekonomicznych oraz metody obliczeniowe i techniki informatyczne stosowane do rozwiązywania nietypowych problemów organizacji i zarządzania,
 • posiada pogłębioną wiedzę o charakterze i relacjach zachodzących między zjawiskami w obszarze zarządzania organizacją w stopniu umożliwiającym analizowanie
 • i ocenianie istotę problemów gospodarczych,
 • ma pogłębioną wiedzę o człowieku jako twórcy kultury i animatora procesów zarządzania organizacją i jej zasobami,
 • ma pogłębioną wiedzę z zakresu klasycznych i nowoczesnych koncepcji zarządzania, zna ich trendy rozwojowe oraz możliwości ich zastosowania w zarządzaniu współczesnymi organizacjami różnego typu,
 • zna fundamentalne dylematy gospodarcze współczesnej cywilizacji, podstawowe akty prawne regulujące działalność organizacji oraz skutki uwarunkowań prawnych, a także ekonomicznych, społecznych, demograficznych i innych procesów zarządzania organizacją,
 • ma uporządkowaną wiedzę na temat własności przemysłowej i prawa autorskiego,
 • zna formy rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości.

Umiejętności

Absolwent:

 • potrafi podejmować decyzje menedżerskie dokonując identyfikacji i pogłębionej interpretacji złożonych i nietypowych problemów zarządczych z wykorzystaniem wiedzy oraz zaawansowanych metod i narzędzi z zakresu zarządzania, ekonomii, finansów i prawa,
 • potrafi identyfikować, interpretować i wyjaśniać złożone zjawiska i procesy z obszaru zarządzania marketingowego z uwzględnieniem relacji marketingu z innymi obszarami funkcjonalnymi organizacji, w tym logistyki, finansów i innowacji,
 • potrafi wykorzystać metody i narzędzia zarządzania  strategicznego i konstruktywnie uczestniczyć w procesach rozwiązywania złożonych i nietypowych problemów oraz innowacyjnie wykonać zadania stosując właściwy dobór źródeł oraz informacji, 
 • posiada umiejętność przewidywania zachowań członków organizacji oraz potrafi przygotować analizę kapitału ludzkiego z wykorzystaniem właściwych metod i narzędzi oraz prognozować jego rozwój z uwzględnieniem strategii rozwoju organizacji,
 • posiada umiejętność praktycznego stosowania zaawansowanej, wyspecjalizowanej wiedzy oraz metod i narzędzi w zakresie zarządzania jakością i innowacjami w formułowaniu i rozwiązywaniu złożonych, nietypowych problemów organizacji
 • posiada umiejętność wykorzystania technik informacyjno–komunikacyjnych i metod ilościowych w analizie i usprawnianiu wybranych procesów biznesowych,
 • posługuje się wybranymi normami i standardami w rozwiązywaniu problemów menedżerskich,
 • umie, w wybranym zakresie, projektować i stosować w zarządzaniu mierniki dokonań przedsiębiorstwa /organizacji,
 • posiada umiejętność doboru i krytycznej analizy informacji wykorzystywanej w zarządzaniu zasobami ludzkimi, materialnymi finansowymi oraz informacyjnymi w celu skutecznego i efektywnego wykonania zadań menedżerskich w nieprzewidywalnych warunkach,
 • potrafi sporządzać biznes plan oraz zaawansowane raporty, analizy i projekty pozwalające na realizację  przedsięwzięć gospodarczych w warunkach niepewności i ryzyka, posiada umiejętność rozumienia, diagnozowania i pogłębionej oceny praktycznych skutków złożonych zjawisk i procesów organizacyjnych z wykorzystaniem właściwych metod i narzędzi,
 • potrafi przedstawić wyniki badań zjawisk zachodzących w organizacji i jej otoczeniu w postaci samodzielnie przygotowanej pracy pisemnej zawierającej opis problemu, uzasadnienie celu pracy, wyniki oraz ich interpretację,
 • potrafi w sposób przystępny przedstawić wyniki badań empirycznych dotyczących różnych procesów gospodarczych, weryfikuje postawione hipotezy, wnioskuje i wskazuje dalsze kierunki badań,
 • potrafi w sposób jasny, precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie, także poprzez udział w debacie, i piśmie w języku polskim i obcym na tematy dotyczące różnorodnych zagadnień o charakterze zarządczym z wykorzystaniem wiedzy teoretycznej nauk o zarządzaniu, jak i nauk pokrewnych,
 • potrafi organizować i kierować pracą zespołową, określić indywidualne i grupowe cele oraz rozwiązywać konkretne problemy organizacyjne wymagające rozszerzonych umiejętności samokształcenia i sprawnego posługiwania się różnego rodzaju normami prawnymi, etycznymi i zawodowymi
 • rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób,
 • potrafi posługiwać się językiem obcym, w mowie i piśmie, na poziomie B2+Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, w zakresie dziedziny nauk ekonomicznych,

Kompetencje społeczne

Absolwent:

 • ma postawę krytyczną wobec przekazywanych treści w zakresie nauk o zarządzaniu i dyscyplin pokrewnych,
 • uznaje znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu poznawczych i praktycznych problemów organizacji i zarządzania,
 • jest gotowy do inicjowania i uczestnictwa w przygotowaniu i realizacji działań na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu, potrafi przewidywać wielokierunkowe skutki społeczne swojej działalności,
 • potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy, uczestnicząc w pracy zespołowej,
 • prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu, rozumie etos wybranego zawodu,
 • potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu,
 •  jest świadomy istnienia etycznego wymiaru zawodu, przestrzega i rozwija oraz podejmuje działania na rzecz  etyki zawodowej
 • rozumie potrzebę systematycznego zapoznawania się z czasopismami naukowymi i popularnonaukowymi, podstawowymi dla studiowanego kierunku studiów, w celu poszerzania i pogłębiania wiedzy,

Informatyka

Studia 3,5-letnie (inżynierskie)

OPIS

Spośród bardzo wielu specjalności, które funkcjonują w branży IT oferujemy te, które są najbardziej poszukiwane na rynku pracy. Staramy się tym samym zapewnić naszym absolwentom możliwie najlepsze perspektywy zawodowe.

Każdy student w ramach specjalności może wybrać jeden z kilku oferowanych profili dyplomowania. Pozwala to na dostosowanie zakresu rozwijanych kompetencji do konkretnych oczekiwań naszych studentów.


STUDIUJEMY INFORMATYKĘ – ZOBACZ FILM


WIELKIE KARIERY – ZOBACZ FILM


STUDIUJEMY INFORMATYKĘ – ZOBACZ FILM

Dlaczego warto zostać informatykiem?

1)    Inżynier informatyk to zawód przyszłości!
2)    Inżyniera informatyka potrzebują wszyscy!
3)    Inżynier informatyk dobrze zarabia!

Studia trwają 7 semestrów. Zajęcia prowadzone są w weekendy (sobota, niedziela).  Studia nie wymagają złożenia pracy dyplomowej. Warunkiem ukończenia studiów jest pozytywna ocena z egzaminu dyplomowego oraz zdobycia zaliczenia na ocenę ze wszystkich przedmiotów.

1)    Bardzo konkurencyjne czesne!
2)    Program kształcenia!
3)    Zajęcia wyrównawcze!
4)    Zapewnione jakość kształcenia!
5)    Oferowane specjalności!
6)    Kadra nauczająca!
7)    Certyfikaty!
8)    Baza laboratoryjna!
9)    Dostęp do licencjonowanego oprogramowania!
10)  Nowoczesne narzędzia nauczania!

Wykaz przedmiotów – rok akademicki 2021/2022