Zarządzanie zasobami ludzkimi z elementami coachingu menedżerskiego

Zarządzanie zasobami ludzkimi z elementami coachingu menedżerskiego

Słuchacze zostaną przygotowani do selekcji oraz kierowania ludźmi w organizacjach. Wszystko to dzięki zdobytym na studiach kompetencjom z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim, które są bardzo cenione niemal we wszystkich komercyjnych i niekomercyjnych organizacjach.

Adresaci studiów

Pracownicy biur pracy, placówek oświatowych, NGO, służby zatrudnienia przedsiębiorstw

Organizacja studiów

Studia nie wymagają złożenia pracy końcowej. Warunkiem ukończenia jest ocena pozytywana z egazaminu końcowego oraz zdobycie zaliczenia na ocenę ze wszystkich prowadzonych przemiotów. Sposób zaliczenia na ocenę ustalany jest indywidualnie przez wykładowców.

Studia prowadzone są w systemie zaocznym, trwają dwa semestry i obejmują 160 godzin dydaktycznych.
Zajęcia prowadzone są w weekendy ( sobota – niedziela), max. 8 godz. lekcyjnych dziennie. Zjazdy planowane są średnio co dwa tygodnie.

Odpłatność za studia

 1. Opłata jednorazowa –  2900 zł.
 2. Opłata ratalna – 2 x 1550  zł.

10 % zniżki w opłacie czesnego dla  absolwentów WSIiZ z I i II stopnia studiów oraz studiów podyplomowych!

Program studiów

 1. Zarządzanie kompetencjami
 2. Prawo pracy
 3. Modele i strategie zarządzania zasobami ludzkimi
 4. Dobór pracowników
 5. Kultura organizacyjna
 6. Motywowanie pracowników
 7. Negocjacje zbiorowe i rozwiązywanie konfliktów
 8. Rola coachingu w zarządzaniu ludźmi
 9. Kompetencje menedżera coacha
 10. Coaching menedżerski – warsztaty

Dokumenty

 1. Wygenerowane z systemu eRekrutacja podanie o przyjęcie na studia podyplomowe.
 2. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 3. 1 aktualna fotografia.

Zarządzanie w turystyce i hotelarstwie

Zarządzanie w turystyce i hotelarstwie

Studia skierowane są do osób, które chcą podnieść swoje kwalifikacje poprzez zdobycie specjalistycznej wiedzy i umiejętności pozwalających na rozwiązywanie problemów organizacji i  funkcjonowania podmiotów usług turystycznych i hotelarskich. Są ciekawą propozycją dla pracowników biur podróży, klubów fitness, ośrodków wellness & spa, jednostek samorządu terytorialnego, jak również dla osób uruchamiających własną działalność gospodarczą w zakresie turystyki i rekreacji oraz  hotelarstwa

Celem studiów jest:

zdobycie specjalistycznej wiedzy i umiejętności pozwalających na rozwiązywanie problemów organizacji i  funkcjonowania podmiotów usług turystycznych i hotelarskich. Zapewniają dostęp do pełnego spektrum kompetencji potrzebnych do skutecznej działalności na rynku usług turystycznych i hotelarskich.

Adresaci studiów

Studia skierowane są do osób, które chcą podnieść swoje kwalifikacje poprzez poznanie szerokiej problematyki podmiotów rynku usług hotelarskich i turystycznych, dla osób pracujących, zajmujących kierownicze stanowiska w hotelach, domach wczasowych, pensjonatach, biurach podróży, klubach fitness, ośrodkach wellness & spa, jednostkach samorządu terytorialnego, jak również dla osób uruchamiających własną działalność gospodarczą w zakresie turystyki i rekreacji oraz w hotelarstwie.

Organizacja studiów

Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez pracowników WSIiZ,  specjalistów z innych ośrodków naukowych  oraz praktyków dysponujących dużym doświadczeniem i wiedzą w sektorze turystycznym. Warunkiem ukończenia studiów jest zdobycie zaliczenia na ocenę ze wszystkich prowadzonych przedmiotów oraz ocena pozytywna z egzaminu końcowego. Sposób zaliczenia przedmiotów na ocenę ustalany jest indywidualnie przez wykładowców. Studia nie wymagają złożenia pracy końcowej. Trwają 2 semestry, obejmują 160 godzin zajęć prowadzonych głownie metodą warsztatową. Zajęcia odbywają są w weekendy (sobota – niedziela), po 8 godzin dziennie – zjazdy planowane są średnio co dwa tygodnie.

Program studiów

 1. Zarządzanie
 2. Turystyka i agroturystyka
 3. Hotelarstwo
 4. Marketing usług turystycznych i hotelarskich
 5. Krajoznawstwo i geografia turystyczna
 6. Gospodarka turystyczna
 7. Organizacja pracy w hotelarstwie
 8. Prawo i ubezpieczenia w turystyce i hotelarstwie
 9. Zarządzanie finansami w turystyce i hotelarstwie
 10. Zarządzanie zasobami ludzkimi w turystyce i hotelarstwie
 11. Żywienie człowieka
 12. Technologia informacyjna w obsłudze ruchu turystycznego
 13. Animacje kultury

Odpłatność za studia

 1. Opłata jednorazowa –  2900 zł.
 2. Opłata ratalna –   2x 1550 zł.

10 % zniżki w opłacie czesnego dla  absolwentów WSIiZ po I i II stopniu studiów oraz studiów podyplomowych!

Dokumenty

 1. Wygenerowane z systemu eRekrutacja podanie o przyjęcie na studia podyplomowe.
 2. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 3. 1 aktualna fotografia.

Kontakt

Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń

ul. Artyleryjska 3f, 10-165 Olsztyn
pokój 404/4 (III piętro)

tel. 89 651 06 40 / 89 651 06 55 / 89 651 06 57
kom. 667 737 817
fax 89 534 33 20
e-mail: podyplomowe@owsiiz.edu.pl

Zarządzanie sprzedażą

Zarządzanie sprzedażą

Celem studiów jest przekazanie specjalistycznej wiedzy i umiejętności z zakresu z metod i technik organizacji i zarządzania efektywną sprzedażą oraz przygotowanie do roli menedżera sprzedaży w firmie.

Adresaci studiów

 • pracownicy działów sprzedaży,
 • pracownicy biur handlowych i centrów obsługi klienta,
 • wszyscy zainteresowani nabyciem wiedzy i umiejętności w zakresie metod i technik sprzedaży

Słuchacz po ukończeniu studiów posiada wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • najważniejszych strategii sprzedaży oraz roli menedżera zarządzającego sprzedażą i personelem sprzedaży w zorientowanej rynkowo firmie;
 • metod i technik sprzedaży pozwalających na analizę możliwości sprzedażowych firmy oraz racjonalną organizację procesu sprzedaży;
 • pozyska kompetencje i umiejętności niezbędne na stanowiskach menedżerów zarządzających sprzedaży;
 • prawnych aspektów procesu sprzedaży dylematów etycznych występujących w zespołach sprzedażowych, niepowodzeń sprzedawców i organizacji sprzedażowych;
 • wyznaczania celów i zadań sprzedażowych, opracowywania strategii i planów sprzedaży, rekrutacji i selekcji personelu sprzedaży oraz motywowania zespołu sprzedawców;
 • organizacji procesu sprzedaży poprzez stosowanie właściwych metod i technik sprzedaż;
 • radzenia sobie w sytuacjach trudnych emocjonalnie w tym rozwiązywania konfliktów w zespołach sprzedażowych;
 • wykorzystania prostych technik komunikacyjnych i negocjacyjnych oraz wywierania wpływu i perswazji;

Organizacja studiów

Studia nie wymagają złożenia pracy końcowej. Warunkiem ukończenia jest ocena pozytywna z egzaminu końcowego oraz zdobycie zaliczenia na ocenę ze wszystkich prowadzonych przedmiotów. Sposób zaliczenia na ocenę ustalany jest indywidualnie przez wykładowców.

Studia trwają 2 semestry i obejmują 160 godzin zajęć prowadzonych głownie metodą warsztatową. Zajęcia prowadzone są w weekendy (sobota – niedziela) po 8 godzin dziennie – zjazdy planowane są średnio co dwa tygodnie.

Program studiów

 1. Funkcjonowanie rynku i analiza konkurencji
 2. Zarządzanie marką
 3. Zarządzanie personelem sprzedaży
 4. Przywództwo i menedżer sprzedaży  – warsztaty
 5. Komunikacja i negocjacje
 6. Zarządzanie procesami
 7. Narzędzia i techniki sprzedaży
 8. Strategie sprzedaży i organizacja procesu sprzedaży
 9. Psychologiczne aspekty procesu sprzedaży
 10. Prawne i etyczne aspekty procesu sprzedaży

Odpłatność za studia

 1. Opłata jednorazowa –  2900 zł.
 2. Opłata ratalna – 2 x 1550  zł.

10 % zniżki w opłacie czesnego dla absolwentów WSIiZ z I i II stopnia studiów oraz studiów podyplomowych!

Dokumenty

 1. Wygenerowane z systemu eRekrutacja podanie o przyjęcie na studia podyplomowe.
 2. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 3. 1 aktualna fotografia.

Zarządzanie projektem

Zarządzanie projektem

Cel studiów

Celem studiów jest przekazanie wiedzy i kształcenie umiejętności z zakresu zarządzania złożonymi przedsięwzięciami – projektami. Treści kształcenia realizowane w ramach prezentowanych studiów podyplomowych obejmują całokształt problematyki zarządzania projektami, w tym inicjowanie i definiowanie projektu, najistotniejsze narzędzia planistyczne, takie jak struktury analizy pracy, diagramy organizacji, harmonogramy projektu, diagramy Gantta,  plany ryzyka, kontrola realizacji projektu, metody oceny jego rentowności.  Ponadto, treści obejmują problematykę związaną z tworzeniem zespołu projektowego, doboru członków zespołu, czy utrzymanie wysokiego poziomu motywowania, komunikacji i negocjacji – niezbędnych umiejętności w zarządzaniu projektem.

.

Organizacja studiów

Studia nie wymagają złożenia pracy końcowej. Warunkiem ukończenia jest ocena pozytywna z egzaminu końcowego oraz zdobycie zaliczenia na ocenę ze wszystkich prowadzonych przedmiotów. Sposób zaliczenia na ocenę ustalany jest indywidualnie przez wykładowców.

Studia trwają 2 semestry i obejmują 160 godzin zajęć prowadzonych głownie metodą warsztatową. Zajęcia prowadzone są w weekendy (sobota – niedziela) po 8 godzin dziennie – zjazdy planowane są średnio co dwa tygodnie.

Odpłatność za studia

 1. Opłata jednorazowa –  2900 zł.
 2. Opłata ratalna – 2 x 1550  zł.

10 % zniżki w opłacie czesnego dla  absolwentów WSIiZ z I i II stopnia studiów oraz studiów podyplomowych!

Program studiów

 1. Zarządzanie projektem
 2. Zarządzanie ryzykiem
 3. Zarządzanie zespołem projektu
 4. Zarządzanie zmianą
 5. Metody oceny rentowności projektu
 6. Narzędzia informatyczne w zarządzaniu projektem
 7. Regulacje formalno – prawne w zarządzaniu projektem
 8. Komunikacja i negocjacje w projekcie.

W programie studiów przedstawione zostaną również zagadnienia dotyczące najnowszych rozwiązań informatycznych oraz najważniejsze standardy metodyczne – PRINCE2, PCM, TopStep, metodyki zwinne agile, metodyki branżowe i korporacyjne. Po ukończeniu studiów słuchacze będą przygotowani do budowania zespołu projektowego, opracowania karty projektu, harmonogramu rzeczowo- finansowego, określania budżetu, kontrolowania przebiegu projektu oraz do zarządzania ryzykiem projektu.

Dokumenty

 1. Wygenerowane z systemu eRekrutacja podanie o przyjęcie na studia podyplomowe.
 2. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 3. 1 aktualna fotografia.

Kontakt

Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń

ul. Artyleryjska 3f, 10-165 Olsztyn
pokój 404/4 (III piętro)

tel. 89 651 06 40 / 89 651 06 55 / 89 651 06 57
kom. 667 737 817
fax 89 534 33 20
e-mail: podyplomowe@owsiiz.edu.pl

Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie

Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie

Cel kształcenia

Absolwenci przygotowani są  do pracy w różnych typach przedsiębiorstwach:. transportowych, spedycyjnych, logistycznych, oraz w komórkach  odpowiedzialnych za sprawy logistyki, zaopatrzenia, zbytu, spedycji i transportu oraz obrotu towarowego w krajowej i międzynarodowej skali, ze szczególnym uwzględnieniem rynków UE

Adresaci

 1. kadra zarządzająca/kierownicza przedsiębiorstw,
 2. pracownicy odpowiedzialni za logistykę w przedsiębiorstwie
 3. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą

Odpłatność za studia

 1. Opłata jednorazowa –  2900 zł.
 2. Opłata ratalna –   2x 1550 zł.

10 % zniżki w opłacie czesnego dla  absolwentów WSIiZ z I i II stopnia studiów oraz studiów podyplomowych

Program studiów

 1. Zarządzanie
 2. Zarządzanie jakością
 3. Podstawy logistyki
 4. Zarządzanie produkcją i usługami
 5. Logistyka produkcji
 6. Transport i spedycja
 7. Logistyka zaopatrzenia
 8. Logistyka dystrybucji
 9. Gospodarka magazynowa
 10. Towaroznawstwo, opakowalnictwo, przechowalnictwo
 11. Zarządzanie procesami
 12. Systemy IT w logistyce    
 13. Prawo ubezpieczeniowe i transportowe
 14. Ładunkoznawstwo

Organizacja studiów

Studia nie wymagają złożenia pracy końcowej. Warunkiem ukończenia jest ocena pozytywna z egzaminu końcowego oraz zdobycie zaliczenia na ocenę ze wszystkich prowadzonych przedmiotów. Sposób zaliczenia na ocenę ustalany jest indywidualnie przez wykładowców.

Studia prowadzone są w systemie zaocznym, trwają dwa semestry i obejmują 160 godzin dydaktycznych. Zajęcia prowadzone są w weekendy ( sobota – niedziela), max. 8 godz. lekcyjnych dziennie. Zjazdy planowane są średnio co dwa tygodnie

Dokumenty

 1. Wygenerowane z systemu eRekrutacja podanie o przyjęcie na studia podyplomowe.
 2. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 3. 1 aktualna fotografia.

Kontakt

Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń

ul. Artyleryjska 3f, 10-165 Olsztyn
pokój 404/4 (III piętro)

tel. 89 651 06 40 / 89 651 06 55 / 89 651 06 57
kom. 667 737 817
fax 89 534 33 20
e-mail: podyplomowe@owsiiz.edu.pl

Zarządzanie kulturą

Zarządzanie kulturą

Celem studiów jest wykształcenie menadżerów kultury, przygotowanych do zarządzania instytucjami  oraz projektami kultury w gospodarce wolnorynkowej, a także przybliżenie praktycznych aspektów zarządzania i promocji kultury.

Adresaci studiów

Celem studiów jest wykształcenie menadżerów kultury, przygotowanych do zarządzania instytucjami  oraz projektami kultury w gospodarce wolnorynkowej, a także przybliżenie praktycznych aspektów zarządzania i promocji kultury.

 

Słuchacz po ukończeniu studiów

 • Zna zagadnienia dotyczące podstaw prawnych działalności publicznych i komercyjnych instytucji kultury  odnoszące się do źródeł finansowania kultury oraz pozyskiwania środków z funduszy strukturalnych UE, inicjatyw i programów wspólnotowych
 • Ma wiedzę o kulturze XXI wieku –  instytucjach kultury i życiu kulturalnym na poziome lokalnym, regionalnym i globalnym; rynku kultury, przemysłach kultury, usługach kulturalnych
 • Zna zagadnienia dotyczące aspektów polityki i dyplomacji kulturalnej państwa i samorządów lokalnych ( na przykładzie Polski oraz wybranych krajów) a także strategii kultury Unii Europejskiej
 • Zna zagadnienia związane z ochroną i zarządzaniem dziedzictwem kulturowym
 • Potrafi zarządzać  projektami, organizacją imprez kulturalnych  oraz przygotowaniem dokumentów strategicznych w kontekście pozyskiwania funduszy zewnętrznych
 • Posiada umiejętność wystąpień publicznych

Organizacja studiów

Studia nie wymagają złożenia pracy końcowej. Warunkiem ukończenia jest ocena pozytywna z egzaminu końcowego oraz zdobycie zaliczenia na ocenę ze wszystkich prowadzonych przedmiotów. Sposób zaliczenia na ocenę ustalany jest indywidualnie przez wykładowców.

Studia trwają 2 semestry i obejmują 160 godzin zajęć prowadzonych głownie metodą warsztatową. Zajęcia prowadzone są w weekendy (sobota – niedziela) po 8 godzin dziennie – zjazdy planowane są średnio co dwa tygodnie.

Program studiów

 1. Instytucje i media kultury współczesnej (media i kultura, media i polityka)
 2. Wybrane  zjawiska kulturalne w Polsce (literatura, teatr, film, muzyka, sztuki plastyczne i inne)
 3. Zarządzanie i marketing w kulturze (informacja w kulturze)
 4. Zarządzanie i ochrona dziedzictwa kulturowego
 5. Prawo autorskie – ochrona własności intelektualnej
 6. Polityka kulturalna (Polski, regionu, gminy, polityka kulturalna UE)
 7. Kultura XXI w. (rynek kultury,  przemysły kultury, dialog kultur)
 8. Podstawy prawne funkcjonowania instytucji kultury
 9. Finansowanie instytucji kultury, projektów kulturalnych, pozyskiwanie środków z funduszy zewnętrznych
 10. Podstawy protokołu dyplomatycznego i etykiety
 11. Sztuka budowania wizerunku, autoprezentacja, sztuka wystąpień publicznych
 12. Ćwiczenia i warsztaty – biznesplan, pozyskiwanie dotacji, projekty gry interaktywne

Odpłatność za studia

 1. Opłata jednorazowa –  2900 zł.
 2. Opłata ratalna – 2 x 1550  zł.

10 % zniżki w opłacie czesnego dla  absolwentów WSIiZ z I i II stopnia studiów oraz studiów podyplomowych!

Dokumenty

 1. Wygenerowane z systemu eRekrutacja podanie o przyjęcie na studia podyplomowe.
 2. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 3. 1 aktualna fotografia.

Zarządzanie kryzysowe

Zarządzanie kryzysowe

Przygotowują do samodzielnej działalności zawodowej w strukturach administracji państwowej, samorządowej na stanowiskach kierowniczych i średniej kadry zarządzającej w zakresie bezpieczeństwa. Zapoznają z realnymi i potencjalnymi zagrożeniami w ujęciu krajowym i regionalnym. Przedstawiają metody diagnozowania, zapobiegania i zwalczania zagrożeń w warunkach kryzysu i naruszenia integralności terytorialnej państwa, a szczególnie funkcjonowania naczelnych organów władzy, zagrożenia infrastruktury krytycznej i groźby użycia lub użycia siły militarnej. Zapoznają z zadaniami i strukturą zarządzania w sytuacjach kryzysowych na szczebla miasta, województwa i państwa Przygotowują do kierowania zespołami ludzkimi, zbierania, hierarchizowania, przetwarzania i przekazywania informacji

Adresaci studiów

Studia adresowane są do funkcjonariuszy zarządzania kryzysowego  i obrony  cywilnej zatrudnionych w przedsiębiorstwach, strukturach administracji miejskiej, powiatowej i wojewódzkiej. Są doskonałą propozycją dla osób ubiegających się o pracę w wydziałach bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego  i ochrony ludności oraz dla wszystkich zainteresowanych problemami bezpieczeństwa. Przygotowują do samodzielnej działalności zawodowej w strukturach administracji państwowej, samorządowej na stanowiskach kierowniczych i średniej kadry zarządzającej w zakresie bezpieczeństwa. Zapoznają z realnymi i potencjalnymi zagrożeniami w ujęciu krajowym i regionalnym. Przedstawiają metody diagnozowania, zapobiegania i zwalczania zagrożeń w warunkach kryzysu i naruszenia integralności terytorialnej państwa, a szczególnie funkcjonowania naczelnych organów władzy, zagrożenia infrastruktury krytycznej i groźby użycia lub użycia siły militarnej. Zapoznają z zadaniami i strukturą zarządzania w sytuacjach kryzysowych na szczeblu miasta, województwa i państwa. Przygotowują do kierowania zespołami ludzkimi, zbierania, hierarchizowania, przetwarzania i przekazywania informacji.

Słuchacze po zakończeniu studiów

mogą znaleźć zatrudnienie w charakterze kierowników, specjalistów, doradców, ekspertów lub inspektorów w:

 1. Wydziałach Zarządzania Kryzysowego w urzędach wojewódzkich, powiatowych i miejskich;
 2. Formacjach Obrony Cywilnej Kraju i instytucjach związanych z reagowaniem kryzysowym;
 3. Administracji samorządowej;
 4. Przedsiębiorstwach  posiadających struktury Obrony Cywilnej i zadania w zakresie bezpieczeństwa.

będą posiadali wiedzę w zakresie:

 1. zadań i zasad funkcjonowania organów państwa odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w warunkach kryzysu;
 2. zadań administracji publicznej oraz zarządzania w sytuacjach kryzysowych;
 3. realnych i potencjalnych zagrożeniach zewnętrznych i wewnętrznych  bezpieczeństwa w ujęciu krajowym i regionalnym;
 4. zagadnień społecznych i psychologicznych wpływających na bezpieczeństwa;
 5. kierowania i zarządzania;
 6. podstaw edukacji dla bezpieczeństwa, form i metod szkolenia społeczeństwa;
 7. ratownictwa i logistycznego wsparcia zarządzania kryzysowego;
 8. obrony cywilnej i bezpieczeństwie infrastruktury krytycznej.

będą posiadali umiejętności w zakresie:

 1. analizy zjawisk i zagrożeń bezpieczeństwa w skali globalnej, państwowej, regionalnej i lokalnej;
 2. kierowania zespołem ludzkim w sytuacjach zagrożeń życia ludzkiego i mienia;
 3. prawidłowego posługiwania się konkretnymi normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, moralnymi) w celu rozwiązania  zadania w zakresie bezpieczeństwa;
 4. komunikowania się z otoczeniem, negocjowania, zbierania, hierarchizowania, przetwarzania i przekazywania informacji;
 5. zastosowania technologii informatycznych w realizacji zadań na rzecz bezpieczeństwa;
 6. wykonywania obowiązków na stanowisku dyżurnego centrum zarządzania kryzysowego;
 7. prowadzenia szkolenia z wybranych zagadnień bezpieczeństwa;
 8. pracy w warunkach kryzysu i stresu;
 9. korzystania z pomocy mediów w sytuacji kryzysowej;
 10. opracowywania podstawowej dokumentacji planistycznej i raporty z zakresu reagowania kryzysowego.

Program studiów

 1. Zagrożenia bezpieczeństwa państwa.
 2. System bezpieczeństwa i obrony Polski.
 3. Zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności.
 4. Media w sytuacjach kryzysowych.
 5. Psychologia sytuacji kryzysowych i stresu.
 6. Logistyka sytuacji kryzysowych i Obrony Cywilnej.
 7. Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni.
 8. Edukacja dla bezpieczeństwa.
 9. Ratownictwo medyczne.
 10. Zagrożenia terrorystyczne.
 11. Negocjacje w sytuacjach kryzysowych.
 12. Centrum zarządzania kryzysowego – organizacja i zadania.
 13. Obrona Cywilna w warunkach kryzysu i wojny.
 14. Organizacje pozarządowe w edukacji dla bezpieczeństwa.
 15. Edukacja zdrowotna.

Organizacja studiów

Studia nie wymagają złożenia pracy końcowej. Warunkiem ukończenia jest ocena pozytywna z ezaminu końcowego oraz zdobycie zaliczenia na ocenę ze wszystkich prowadzonych przedmiotów. Sposób zaliczenia na ocenę ustalany jest indywidualnie przez wykładowców.

Studia trwają 2 semestry i obejmują 160 godzin dydaktycznych. Zajęcia w większości mają charakter praktyczny, prowadzone są głównie metodą warsztatową.  Zajęcia prowadzone są w weekendy (sobota – niedziela) po 8 godzin dziennie – zjazdy planowane są średnio co dwa tygodnie.

Odpłatność za studia

 1. Opłata jednorazowa –  2900 zł.
 2. Opłata ratalna – 2 x 1550  zł.

10 % zniżki w opłacie czesnego dla  absolwentów WSIiZ z I i II stopnia studiów oraz studiów podyplomowych!

Dokumenty

 1. Wygenerowane z systemu eRekrutacja podanie o przyjęcie na studia podyplomowe.
 2. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 3. 1 aktualna fotografia.

Zarządzanie i administracja

Zarządzanie i administracja

Studia przygotowują  do sprawnego funkcjonowania w nowoczesnych strukturach administracyjnych: publicznych i prywatnych. Skierowane są w szczególności do pracowników organów władzy samorządowej oraz samorządowych jednostek organizacyjnych, administracji państwowej, organizacji pozarządowych, placówek kulturalnych, instytucji krajowych, a także przedsiębiorstw współpracujących z krajami członkowskimi UE i ich organami.

Cel studiów

Celem studiów jest przekazanie wiedzy praktycznej dotyczącej sposobów zarządzania w administracji (publicznej i prywatnej) oraz prawa i procedur administracyjnych. Studia przygotowują do pełnienia kierowniczych funkcji w służbie cywilnej oraz samodzielnego wykonywania pracy w administracji rządowej, w strukturach samorządowych, służbach administracyjnych podmiotów gospodarczych, instytucjach pozarządowych, administracji specjalnej, administracji prywatnej, placówkach kulturalnych, instytucjach krajowych, a także przedsiębiorstwach współpracujących z krajami członkowskimi UE i ich organami.

Studia przygotowują urzędników do sprawnego funkcjonowania w nowoczesnych strukturach administracyjnych tak publicznych, jak i prywatnych. Skierowane są w szczególności do pracowników organów władzy i administracji centralnej oraz samorządowej, a także samorządowych jednostek organizacyjnych, do pracowników administracji instytucji prywatnych i organizacji pozarządowych.

Słuchacz po ukończeniu studiów posiada wiedzę i umiejętności z zakresu

zarządzania organizacją i zespołem ludzi, zarządzania projektem, ryzykiem decyzji kierowniczych i jakością w podmiotach administracji publicznej, zarządzania finansami, budżetowania oraz zarządzania i funkcjonowania instytucji w Polsce i Unii Europejskiej, prawa administracyjnego i postępowania administracyjnego, prawa konstytucyjnego, samorządu terytorialnego, europejskiego, zamówień publicznych oraz prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Organizacja studiów

Studia nie wymagają złożenia pracy końcowej. Warunkiem ukończenia jest ocena pozytywna z egzaminu końcowego oraz zdobycie zaliczenia na ocenę ze wszystkich prowadzonych przedmiotów. Sposób zaliczenia na ocenę ustalany jest indywidualnie przez wykładowców.

Studia trwają 2 semestry i obejmują 160 godzin zajęć prowadzonych głownie metodą warsztatową. Zajęcia prowadzone są w weekendy (sobota – niedziela) po 8 godzin dziennie – zjazdy planowane są średnio co dwa tygodnie.

Program studiów

 1. Zarządzanie
 2. Wstęp do nauk prawnych
 3. Przywództwo i zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej
 4. Prawo konstytucyjne
 5. Prawo i postępowanie administracyjne
 6. Prawo samorządu terytorialnego
 7. Zarządzanie projektem
 8. Finanse publiczne i rachunkowość budżetowa
 9. Zarządzanie ryzykiem i decyzje kierownicze
 10. Wybrane zagadnienia prawa UE
 11. Jakość usług w administracji publicznej
 12. Zamówienia publiczne
 13. Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Odpłatność za studia

Opłata jednorazowa –  2900 zł.

Opłata ratalna – 2 x 1550  zł.

10 % zniżki w opłacie czesnego dla absolwentów WSIiZ z I i II stopnia studiów oraz studiów podyplomowych!

Dokumenty

 1. Wygenerowane z systemu eRekrutacja podanie o przyjęcie na studia podyplomowe.
 2. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 3. 1 aktualna fotografia.

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Studia przygotowują kadrę dla zakładów pracy realizujących nowoczesne procedury zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, ośrodków szkoleniowych realizujących problematykę bezpiecznych zachowań człowieka, oraz różnych szczebli zarządzania i kontroli w Państwowej Inspekcji Pracy. Absolwenci studiów uzyskują uprawnienia do zajmowania kierowniczych stanowisk w służbach bhp oraz kwalifikacje specjalisty do spraw bhp.

Za dodatkową opłatą, słuchacze studiów podyplomowych mogą uzyskać Certyfikat audytora wewnętrznego BHP.

 

STUDIA PODYPLOMOWE „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy” – Dofinansowanie do 80%!

Kotarbiński, jako podmiot uprawniony przez PARP do świadczenia usług rozwojowych, zaprasza na studia podyplomowe z możliwością refundacji! Co musisz zrobić?
1. Wybierz ofertę z Bazy Usług Rozwojowych (BUR) TUTAJ i zgłoś się do jednego z Operatorów, który prowadzi rekrutację i podpisze z Tobą umowę na refundację usługi:  TECHPAL lub Warmińsko – Mazurski Związek Pracodawców Prywatnych  Lewiatan
2. Operatorowi wskaż ofertę naszego kursu z BUR :POBIERZ
3. Podaj numer usługi: 2020/07/15/8833/598383
oferta obowiązuje w roku ak. 2021/2022

Cel studiów:

Studia adresowane są do kadry zarządzającej przedsiębiorstwami, pracowników wykonujących w zakładach pracy zadania służb BHP, osób samodzielnie prowadzących oraz zamierzających podjąć działalność gospodarczą. Przygotowują kadrę dla: zakładów pracy realizujących nowoczesne procedury zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, ośrodków szkoleniowych realizujących problematykę bezpiecznych zachowań człowieka, różnych szczebli zarządzania i kontroli w Państwowej Inspekcji Pracy.

Absolwenci studiów uzyskują uprawnienia do zajmowania kierowniczych stanowisk w służbach bhp oraz kwalifikacje specjalisty do spraw bhp.

Otrzymane świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych upoważnia absolwentów, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2.11.2004 r. „W sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy” (Dz. Nr 246, poz. 2468) do pełnienia funkcji inspektorów, starszych inspektorów oraz specjalistów i starszych specjalistów do spraw bhp w przedsiębiorstwach i innych jednostkach.

Organizacja studiów

Studia nie wymagają złożenia pracy końcowej. Warunkiem ukończenia jest ocena pozytywna z egzaminu końcowego oraz zdobycie zaliczenia na ocenę ze wszystkich prowadzonych przedmiotów. Sposób zaliczenia na ocenę ustalany jest indywidualnie przez wykładowców.

Studia prowadzone są w systemie zaocznym, trwają dwa semestry i obejmują 160 godzin dydaktycznych.
Zajęcia prowadzone są w weekendy (sobota – niedziela), max. 8 godz. lekcyjnych dziennie. Zjazdy planowane są średnio co dwa tygodnie.

Odpłatność za studia

Opłata jednorazowa –  2900 zł.

Opłata ratalna – 2 x 1550  zł.

10 % zniżki w opłacie czesnego dla absolwentów WSIiZ z I i II stopnia studiów oraz studiów podyplomowych!

Finansowanie studiów podyplomowych ze środków Miejskiego Urzędu Pracy – sprawdź kryteria

Zagadnienia ujęte w programie studiów:

 1. Wprowadzenie do problematyki pracy
 2. Prawne aspekty bezpieczeństwa pracy
 3. Zarządzanie w warunkach ekstremalnych
 4.  Ekonomiczne aspekty bezpieczeństwa pracy
 5.  System zarządzania bhp wg ISO 45001:2018
 6. Audyt wewnętrzny SZBHP
 7. Ochrona przeciwpożarowa i przeciwwybuchowa
 8.  Zasady ratownictwa medycznego
 9.  Czynniki psychologiczne i społeczne w kształtowaniu warunków pracy
 10. Środowisko pracy jako źródło zagrożeń
 11.  Czynniki szkodliwe w środowisku pracy
 12. Prace i materiały szczególnie niebezpieczne
 13.  Analiza i ocena ryzyka zawodowego
 14. Czynniki antropometryczne i biomechaniczne w kształtowaniu bezpieczeństwa pracy
 15.  Ergonomiczna ocena stanowiska pracy
 16. Zasady i środki ochrony indywidualnej
 17. Analiza okoliczności wypadków przy pracy  i chorób zawodowych
 18. Wymagania minimalne w zakresie eksploatacji maszyn oraz ocena zgodności wyrobów
 19.  Zasady i metody szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

Dokumenty

 1. Wygenerowane z systemu eRekrutacja podanie o przyjęcie na studia podyplomowe.
 2. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 3. 1 aktualna fotografia

Transport i spedycja

Transport i spedycja

Celem studiów jest zdobycie wiedzy oraz specjalistycznych umiejętności niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej lub zarządzania przedsiębiorstwem w zakresie transportu i spedycji, w odniesieniu do krajowych i międzynarodowych przewozów osób i rzeczy. Studia adresowane są do  osób prowadzących działalność gospodarczą w zakresie transportu drogowego osób i rzeczy zamierzających uzyskać uprawnienia do zarządzania transportem – Certyfikat Kompetencji Zawodowych. Ponadto, studia skierowane są do kadry zarządzającej w przedsiębiorstwach Transport – Spedycja – Logistyka oraz w przedsiębiorstwach produkcyjnych i handlowych, a także do przedstawicieli administracji publicznej i samorządu gospodarczego, którzy na co dzień mają do czynienia z problematyką spedycji i przewozów towarów w różnych gałęziach transportu.

Kto potrzebuje Certyfikatu Kompetencji Zawodowych

Aby uzyskać licencje uprawniające do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie krajowego albo międzynarodowego transportu rzeczy albo osób, przynajmniej jedna z osób zarządzających przedsiębiorstwem lub osoba zarządzająca w przedsiębiorstwie transportem drogowym musi posiadać certyfikat kompetencji zawodowych.

Zwolnienie z egzaminu

Jeśli posiadasz świadectwo ukończenia studiów podyplomowych których program obejmuje wszystkie zagadnienia wymienione w załączniku I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009, to możesz być zwolniony z egzaminu pisemnego. Właściwe dokumenty należy złożyć w Instytucie Transportu Samochodowego w Warszawie.

Cel studiów

Celem studiów jest zdobycie wiedzy oraz specjalistycznych umiejętności niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej lub zarządzania przedsiębiorstwem w zakresie transportu i spedycji, w odniesieniu do krajowych i międzynarodowych przewozów osób i rzeczy. Studia adresowane są do  osób prowadzących działalność gospodarczą w zakresie transportu drogowego osób i rzeczy zamierzających uzyskać uprawnienia do zarządzania transportem – Certyfikat Kompetencji Zawodowych. Ponadto, studia skierowane są do kadry zarządzającej w przedsiębiorstwach Transport – Spedycja – Logistyka oraz w przedsiębiorstwach produkcyjnych i handlowych, a także do przedstawicieli administracji publicznej i samorządu gospodarczego, którzy na co dzień mają do czynienia z problematyką spedycji i przewozów towarów w różnych gałęziach transportu.

Kto potrzebuje Certyfikatu Kompetencji Zawodowych:

Aby uzyskać licencje uprawniające do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie krajowego albo międzynarodowego transportu rzeczy albo osób, przynajmniej jedna z osób zarządzających przedsiębiorstwem lub osoba zarządzająca w przedsiębiorstwie transportem drogowym musi posiadać certyfikat kompetencji zawodowych.

Zwolnienie z egzaminu

Jeśli posiadasz świadectwo ukończenia studiów podyplomowych których program obejmuje wszystkie zagadnienia wymienione w załączniku I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009, to możesz być zwolniony z egzaminu pisemnego. Właściwe dokumenty należy złożyć w Instytucie Transportu Samochodowego w Warszawie.

Organizacja studiów

Studia nie wymagają złożenia pracy końcowej. Warunkiem ukończenia jest ocena pozytywna z egzaminu końcowego oraz zdobycie zaliczenia na ocenę ze wszystkich prowadzonych przedmiotów. Sposób zaliczenia na ocenę ustalany jest indywidualnie przez wykładowców.

Studia trwają 2 semestry i obejmują 160 godzin zajęć prowadzonych głownie metodą warsztatową. Zajęcia prowadzone są w weekendy (sobota – niedziela) po 8 godzin dziennie – zjazdy planowane są średnio co dwa tygodnie.

Odpłatność za studia

 1. Opłata jednorazowa –  3600 zł.
 2. Opłata ratalna – 2 x 1900  zł.

10 % zniżki w opłacie czesnego dla absolwentów WSIiZ z I i II stopnia studiów oraz studiów podyplomowych!

Program studiów

Program studiów zawiera wszystkie zagadnienia wymienione w Załączniku nr 1 do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009, dzięki czemu słuchacz po ukończeniu studiów nabywa uprawnienia do całkowitego zwolnienia z obowiązku odbycia egzaminu pisemnego w celu uzyskania certyfikatu kompetencji zawodowych (podstawa prawna: Art. 38a ustęp 1 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym Dz. U. 2001 Nr 123 poz. 1371 i Dz.U. 2012 poz.1265 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o transporcie drogowym).

 1. Prawo cywilne w transporcie drogowym rzeczy
 2. Prawo handlowe
 3. Prawo socjalne
 4. Reguły Incoterms
 5. Prawo podatkowe
 6. Działalność gospodarcza i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa w transporcie drogowym rzeczy
 7. Dostęp do rynku w transporcie drogowym rzeczy
 8. Normy techniczne i techniczne aspekty działalności w transporcie drogowym rzeczy
 9. Bezpieczeństwo drogowe w transporcie drogowym rzeczy
 10. Prawo cywilne w transporcie drogowym osób
 11. Działalność gospodarcza i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa w transporcie drogowym osób
 12. Dostęp do rynku w transporcie drogowym osób
 13. Normy techniczne i techniczne aspekty działalności w transporcie drogowym osób
 14. Bezpieczeństwo drogowe w transporcie osób
 15. Repetytorium

Dokumenty

 1. Wygenerowane z systemu eRekrutacja podanie o przyjęcie na studia podyplomowe.
 2. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 3. 1 aktualna fotografia.

Studia menedżersko-prawne

Studia menedżersko-prawne

Adresaci

Studia skierowane są w szczególności do tych, którzy zainteresowani są zdobyciem kompetencji w zakresie dwóch dyscyplin – zarządzania i nauk prawnych. Są to studia praktyczne, realizowane w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku pracy, organizowane z udziałem praktyków, przedstawicieli biznesu i wybitnych prawników. Przygotowują absolwenta do pełnienia funkcji menedżerskich i na stanowiskach analitycznych w różnych instytucjach zarówno  krajowych jak i zagranicznych.

Absolwent będzie dysponował wiedzą na temat zarządzania, ekonomii i prawa w zakresie niezbędnym do kierowania przedsięwzięciami gospodarczymi oraz umiejętnościami, które pozwolą na podejmowanie decyzji menedżerskich w warunkach ryzyka i niepewności.

Odpłatność za studia

 1. Opłata jednorazowa –   3000 zł.
 2. Opłata ratalna –   2 x 1600 zł.

10 % zniżki w opłacie czesnego dla absolwentów WSIiZ z I i II stopnia studiów oraz studiów podyplomowych!

Program studiów

 1. Zarządzanie
 2. Zarządzanie strategiczne
 3. Zarządzanie zespołami kierowniczymi
 4. Prawo gospodarcze
 5. Prawo podatkowe
 6. Ekonomia menedżerska
 7. Prawo pracy
 8. Prawo zamówień publicznych
 9. Psychologia menedżera
 10. Postępowanie arbitrażowe
 11. Finanse przedsiębiorstw i prawo finansowe
 12. Decyzje menedżerskie
 13. Prawo administracyjne

Organizacja studiów

Studia nie wymagają złożenia pracy końcowej. Warunkiem ukończenia jest ocena pozytywna z egzaminu końcowego oraz zdobycie zaliczenia na ocenę ze wszystkich prowadzonych przedmiotów. Sposób zaliczenia na ocenę ustalany jest indywidualnie przez wykładowców.

Studia trwają 2 semestry i obejmują 168 godzin zajęć prowadzonych głownie metodą warsztatową. Zajęcia prowadzone są w weekendy (sobota – niedziela) po 8 godzin dziennie – zjazdy planowane są średnio co dwa tygodnie.

Dokumenty

 1. Wygenerowane z systemu eRekrutacja podanie o przyjęcie na studia podyplomowe.
 2. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 3. 1 aktualna fotografia.

Kontakt

Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń

ul. Artyleryjska 3f, 10-165 Olsztyn
pokój 404/4 (III piętro)

tel. 89 651 06 40 / 89 651 06 55 / 89 651 06 57
kom. 667 737 817
fax 89 534 33 20
e-mail: podyplomowe@owsiiz.edu.pl

Rachunkowość i controlling zarządczy

Rachunkowość i controlling zarządczy

Adresaci studiów:

Adresatami studiów są wszystkie osoby, które są zainteresowane poprawieniem wyniku finansowego i usprawnieniem działania przedsiębiorstwa, wższa oraz średnia kadra zarządzająca, osoby odpowiedzialne za przygotowanie informacji niezbędnej zarządzającym w procesie decyzyjnym oraz w planowaniu i kontroli.

Absolwent będzie dysponował wiedzą dotyczącą finansów, zdobędzie umiejętność  analizy dokumentów finansowych pod kątem podejmowania właściwych decyzji.

Odpłatność za studia

 1. Opłata jednorazowa –  2900 zł.
 2. Opłata ratalna – 2 x 1550  zł.

10 % zniżki w opłacie czesnego dla absolwentów WSIiZ z I i II stopnia studiów oraz studiów podyplomowych!

Program studiów

 1. Finanse
 2. Rachunkowość finansowa
 3. Rachunkowość podatkowa
 4. Elementy prawa: cywilne, gospodarcze, ubezpieczeń, pracy
 5. Podatki
 6. Podstawy rachunkowości zarządczej i rachunku kosztów
 7. Budżetowanie i controlling zarządczy
 8. Systemy informatyczne w controllingu
 9. Sprawozdawczość finansowa
 10. Analiza finansowa
 11. Audyt finansowy

Organizacja studiów

Studia nie wymagają złożenia pracy końcowej. Warunkiem ukończenia jest ocena pozytywna z egzaminu końcowego oraz zdobycie zaliczenia na ocenę ze wszystkich prowadzonych przedmiotów. Sposób zaliczenia na ocenę ustalany jest indywidualnie przez wykładowców.

Studia trwają 2 semestry i obejmują 160 godzin zajęć prowadzonych głownie metodą warsztatową. Zajęcia prowadzone są w weekendy (sobota – niedziela) po 8 godzin dziennie – zjazdy planowane są średnio co dwa tygodnie.

Dokumenty

 1. Podanie wraz z kwestionariuszem o przyjęcie na studia podyplomowe.
 2. Poświadczoną przez Uczelnię kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 3. Poświadczoną przez Uczelnię kserokopię dowodu osobistego.
 4. 1 aktualną fotografię.

Kontakt

Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń

ul. Artyleryjska 3f, 10-165 Olsztyn
pokój 404/4 (III piętro)

tel. 89 651 06 40 / 89 651 06 55 / 89 651 06 57
kom. 667 737 817
fax 89 534 33 20
e-mail: podyplomowe@owsiiz.edu.pl