Rachunkowość budżetowa i finanse publiczne

Rachunkowość budżetowa i finanse publiczne

Celem studiów jest dostarczenia aktualnej i praktycznej wiedzy z zakresu finansów, rachunkowości, sprawozdawczości w jednostkach sektora finansów publicznych.

Adresaci studiów

pracujących w działach finansowo – księgowych sektora finansów publicznych, oraz osób zamierzających podjąć pracę w tych działach.

Celem studiów jest dostarczenia aktualnej i praktycznej wiedzy z zakresu finansów, rachunkowości, sprawozdawczości w jednostkach sektora finansów publicznych.

Słuchacz po ukończeniu studiów

Po ukończeniu studiów słuchacz będzie dysponował wiedzą  z zakresu: finansów, rachunkowości,  planowania, sprawozdawczości, aspektów prawnych działalności w jednostkach finansów publicznych oraz zagadnień dotyczących problematyki rozliczania środków pomocowych z funduszy unijnych , audytu wewnętrznego, dyscypliny w finansach publicznych, oraz nowoczesnych metod zarządzania finansami w sektorze publicznym. 

Absolwent opanuje umiejętności w zakresie: specyfiki prowadzenia ksiąg rachunkowych w jednostkach sektora finansów publicznych i samodzielnych rozwiązań konkretnych problemów. Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (art. 54) Absolwent studiów może ubiegać się o zatrudnienie na stanowisku głównego księgowego jednostki sektora finansów publicznych. Warunkiem dodatkowym jest posiadanie co najmniej trzyletniej praktyki w księgowości

Odpłatność za studia

 1. Opłata jednorazowa –  2900 zł.
 2. Opłata ratalna – 2 x 1550  zł.

10 % zniżki w opłacie czesnego dla absolwentów WSIiZ z I i II stopnia studiów oraz studiów podyplomowych!

Program studiów

 1. Finanse
 2. Rachunkowość finansowa
 3. Rachunkowość podatkowa
 4. Elementy prawa: cywilne, gospodarcze, ubezpieczeń, pracy
 5. Podatki
 6. Podstawy prawne funkcjonowania finansów publicznych
 7. Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych
 8. Rachunkowość budżetowa
 9. Sprawozdawczość budżetowa
 10. Zamówienia publiczne
 11. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Organizacja studiów

Studia nie wymagają złożenia pracy końcowej. Warunkiem ukończenia jest ocena pozytywna z egzaminu końcowego oraz zdobycie zaliczenia na ocenę ze wszystkich prowadzonych przedmiotów. Sposób zaliczenia na ocenę ustalany jest indywidualnie przez wykładowców.

Studia trwają 2 semestry i obejmują 160 godzin zajęć prowadzonych głownie metodą warsztatową. Zajęcia prowadzone są w weekendy (sobota – niedziela) po 8 godzin dziennie – zjazdy planowane są średnio co dwa tygodnie.

Dokumenty

 1. Wygenerowane z systemu eRekrutacja podanie o przyjęcie na studia podyplomowe.
 2. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 3. 1 aktualna fotografia.

Kontakt

Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń

ul. Artyleryjska 3f, 10-165 Olsztyn
pokój 404/4 (III piętro)

tel. 89 651 06 40 / 89 651 06 55 / 89 651 06 57
kom. 667 737 817
fax 89 534 33 20
e-mail: podyplomowe@owsiiz.edu.pl

Public i media relations

Public i media relations

Celem studiów jest przygotowanie profesjonalnej kadry odpowiedzialnej za kreowanie wizerunku firm i instytucji, ich produktów i usług na rynku. Słuchacze zapoznają się z podstawowymi pojęciami i zasadami PR, uzupełnianych teorią z zakresu: działań marketingowych, instrumentów oddziaływania na otoczenie oraz obszarów jego zastosowań. Poznają elementy prawa prasowego i autorskiego, aspekty etyczne związane z PR. Biorą udział w zajęciach praktycznych związanych z komunikacją i autoprezentacją (przygotowywanie i przekazywanie informacji ustnych i pisemnych, wystąpienia publiczne).

Adresaci studiów

Studia są propozycją dla osób, które muszą nie tylko uzupełnić zdobyte wykształcenia, ale są przede wszystkim zainteresowane rozwijającą się niezwykle szybko i podlegającą ewolucji dziedzinie PR – marketingiem wewnętrznym i media relations. Oferują także specjalistyczną wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu kreowania wizerunku firmy, promocji przedsiębiorstwa.

Studia nastawione są na kształcenie samodzielnych pracowników kadry urzędniczej, menagerów, sponsorów, ludzi świata reklamy, marketingu i pracowników sektora finansowego. Są adresowane do kadry kierowniczej i pracowników, którzy reprezentują firmę na zewnątrz, są odpowiedzialni za kontakty z mediami i dbają o dobry wizerunek firmy.

Organizacja studiów

Studia nie wymagają złożenia pracy końcowej. Warunkiem ukończenia jest ocena pozytywna z egzaminu końcowego oraz zdobycie zaliczenia na ocenę ze wszystkich prowadzonych przedmiotów. Sposób zaliczenia na ocenę ustalany jest indywidualnie przez wykładowców.

Studia prowadzone są w systemie zaocznym i trwają dwa semestry.
Zajęcia rozpoczynają się na przełomie października i listopada i odbywają się w formie cyklicznych zjazdów, które organizowane są zgodnie z harmonogramem studiów co dwa tygodnie w soboty i niedziele (max. 8 godz. lekcyjnych dziennie), w siedzibie WSIiZ. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez pracowników WSIiZ, specjalistów z innych ośrodków naukowo-badawczych oraz praktyków dysponujących dużym doświadczeniem i wiedzą z poszczególnych dziedzin.  Ilość godzin: 160.

Odpłatność za studia

 1. Opłata jednorazowa –  2900 zł.
 2. Opłata ratalna – 2 x 1550  zł.

10 % zniżki w opłacie czesnego dla absolwentów WSIiZ z I i II stopnia studiów oraz studiów podypomowych!

Program studiów

 1. Podstawy PR
 2. Prawne aspekty PR, w tym prawo autorskie i prawo prasowe
 3. Wiedza o organizacji i podstawy zarządzania
 4. Podstawy marketingu
 5. Praca z kamera i mikrofonem
 6. Komunikacja interpersonalna
 7.  Media relations
 8. Organizacja konferencji prasowych, imprez, szkoleń, pokazów, produkcja wydawnictw
 9. Redagowanie tekstów prasowych (informacje, sprostowania i  odpowiedzi)
 10. Pisanie tekstów – zasady i praktyka pisania tekstów na użytek PR
 11. Podstawy komunikacji społecznej
 12. Wizerunek marki – PR a promocja i reklama
 13. Retoryka z erystyką
 14. PR w sektorze finansowym
 15. Dziennikarstwo radiowe i telewizyjne
 16. Protokół dyplomatyczny
 17. PR polityczny

Absolwent studiów zdobywa umiejętność prowadzenia działań z zakresu PR: tworzenia strategii, budowania media relations, kreowania i prowadzenie działań eventowych, tworzenie i praca w zespołach zadaniowych.
Metody nauczania:  Wykłady, ćwiczenia, warsztaty (case studies i pisanie projektów).

Dokumenty

 1. Wygenerowane z systemu eRekrutacja podanie o przyjęcie na studia podyplomowe.
 2. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 3. 1 aktualna fotografia.

Prawo pracy

Prawo pracy

Adresaci

Studia przeznaczone są dla wszystkich osób pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu prawa pracy, w szczególności dla osób stosujących prawo pracy w praktyce, zajmujących się problematyką kadrową, przedsiębiorców, kadry menedżerskiej, jak również dla pracowników administracji publicznej

Organizacja studiów

Studia nie wymagają złożenia pracy końcowej. Warunkiem ukończenia jest ocena pozytywna z egzaminu końcowego oraz zdobycie zaliczenia na ocenę ze wszystkich prowadzonych przedmiotów. Sposób zaliczenia na ocenę ustalany jest indywidualnie przez wykładowców.

Studia trwają 2 semestry i obejmują 160 godzin zajęć prowadzonych głownie metodą warsztatową. Zajęcia prowadzone są w weekendy (sobota – niedziela) po 8 godzin dziennie – zjazdy planowane są średnio co dwa tygodnie.

Odpłatność za studia

 1. Opłata jednorazowa –  3000 zł.
 2. Opłata ratalna – 2 x 1600  zł.

10 % zniżki w opłacie czesnego dla absolwentów WSIiZ z I i II stopnia studiów oraz studiów podyplomowych!

Program studiów

 1. Rynek pracy, wartościowanie pracy, istota pracy, człowiek w procesie pracy.
 2. Zasady prawa pracy, źródła prawa pracy, międzynarodowe prawo pracy, zbiorowe prawo pracy, rola związków zawodowych.
 3. Pojęcie strony stosunku pracy (pracodawca, pracownik, pracownik młodociany), prawa i obowiązki stron stosunku pracy.
 4. Stosunek pracy,  umowne stosunki pracy, rodzaje umów o pracę, elementy umowy o pracę, pozaumowne stosunki pracy.
 5. Wygaśnięcie stosunku pracy, rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron, wypowiedzenie umowy o prac,  rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia.
 6. Rodzaje dokumentacji pracowniczej, prowadzenie dokumentacji pracowniczej.
 7. Funkcje wynagrodzenia, systemy i metody wynagradzania, składniki wynagrodzenia, regulaminy wynagradzania, ochrona wynagrodzenia za pracę.
 8. Terminowe umowy o pracę, praca na zastępstwo, zatrudnienie na podstawie umów cywilnoprawnych, praca tymczasowa.
 9. Wymiar, normy, rodzaje czasu pracy, odpoczynek, praca w godzinach nadliczbowych, praca w niedzielę i święta, funkcje urlopu, nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego, wymiar urlopu wypoczynkowego, urlopy okolicznościowe.
 10. Odpowiedzialność porządkowa pracowników, odpowiedzialność dyscyplinarna, odpowiedzialność materialna, odpowiedzialność pracodawcy za wykroczenia przeciwko prawom pracownika.
 11. Roszczenia stron stosunku pracy, rozstrzyganie sporów pracowniczych w postępowaniu pojednawczym, rozstrzyganie sporów w postępowaniu sądowym.
 12. Ubezpieczenia z tytułu wypadków przy pracy, wypadków w drodze do i z pracy, ubezpieczenia z tytułu choroby zawodowej, ochrona pracy kobiet, ochrona pracy młodocianych.
 13. Definicja mobbingu, postępowanie w sprawach o mobbing.

Dokumenty

 1. Wygenerowane z systemu eRekrutacja podanie o przyjęcie na studia podyplomowe.
 2. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 3. 1 aktualna fotografia.

Kontakt

Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń

ul. Artyleryjska 3f, 10-165 Olsztyn
pokój 404/4 (III piętro)

tel. 89 651 06 40 / 89 651 06 55 / 89 651 06 57
kom. 667 737 817
fax 89 534 33 20
e-mail: podyplomowe@owsiiz.edu.pl

Negocjacje i mediacje

Negocjacje i mediacje

Adresaci studiów

Studia przeznaczone są dla osób, które pragną zdobyć lub rozwinąć swoje umiejętności konstruktywnego rozwiązywania konfliktów przy pomocy negocjacji i mediacji, jak również prowadzenia konsultacji społecznych, zespołów rozwiązujących ważne problemy lub podejmujących kontrowersyjne decyzje.

Słuchacz po ukończeniu studiów

Będzie dysponował wiedzą na temat zagadnień z zakresu psychologii konfliktu, negocjacji, mediacji (sądowych, gospodarczych i pracowniczych), prawa oraz praktyki biznesowej i strategii negocjacyjnych.

Odpłatność za studia

 1. Opłata jednorazowa –  3000 zł.
 2. Opłata ratalna – 2 x 1600  zł.

10 % zniżki w opłacie czesnego dla absolwentów WSIiZ z I i II stopnia studiów oraz studiów podyplomowych!

Program studiów

Program studiów jest zgodny z  wytycznymi zawartymi w  Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich z dnia 18 maja 2001 roku (Dz. U. Nr 56, poz. 591) oraz ze Standardami Szkolenia Mediatorów wydanymi przez Społeczną radę ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów

 1. Elementy psychologii społecznej
 2. Teoria konfliktu
 3. Komunikacja interpersonalna
 4. Prawne i organizacyjne aspekty mediacji
 5. Podstawy mediacji ( rodzaje mediacji, przebieg postępowanie mediacyjnego, rola mediatora, standardy mediacji)
 6. Negocjacje – Strategie, techniki, etapy
 7. Kształtowanie wizerunku
 8. Trening negocjacyjny
 9. Negocjacje zbiorowe
 10. Trening mediacyjny
 11. Negocjacje międzynarodowe
 12. Etyka negocjacji i mediacji

Organizacja studiów

Studia nie wymagają złożenia pracy końcowej. Warunkiem ukończenia jest ocena pozytywna z egzaminu końcowego oraz zdobycie zaliczenia na ocenę ze wszystkich prowadzonych przedmiotów. Sposób zaliczenia na ocenę ustalany jest indywidualnie przez wykładowców.

Studia trwają 2 semestry i obejmują 160 godzin zajęć prowadzonych głownie metodą warsztatową. Zajęcia prowadzone są w weekendy (sobota – niedziela) po 8 godzin dziennie – zjazdy planowane są średnio co dwa tygodnie.

Dokumenty

 1. Wygenerowane z systemu eRekrutacja podanie o przyjęcie na studia podyplomowe.
 2. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 3. 1 aktualna fotografia.

Kontakt

Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń

ul. Artyleryjska 3f, 10-165 Olsztyn
pokój 404/4 (III piętro)

tel. 89 651 06 40 / 89 651 06 55 / 89 651 06 57
kom. 667 737 817
fax 89 534 33 20
e-mail: podyplomowe@owsiiz.edu.pl

Menedżer oświaty

Menedżer oświaty

Celem studiów podyplomowych Menedżer oświaty jest podniesienie lub wyposażenie słuchaczy w kompetencje w zakresie zarządzania w oświacie.

Adresaci

Studia skierowane są do  nauczycieli i pracowników dydaktycznych szkół lub osób które pragną nabyć lub podwyższyć kompetencje niezbędne w zarządzaniu w oświacie. Absolwent spełnia wymagania określone Rozporządzeniem MEN z 27 X 2009 r.  (Dz. U. Nr 184 poz. 1436 ) w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach placówek publicznych.

Organizacja studiów

Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez pracowników Olsztyńskiej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego,  specjalistów z innych ośrodków naukowych oraz praktyków dysponujących dużym doświadczeniem i wiedzą z poszczególnych dziedzin.

Studia nie wymagają złożenia pracy końcowej. Warunkiem ukończenia jest ocena pozytywna z egzaminu końcowego oraz zdobycie zaliczenia na ocenę ze wszystkich prowadzonych przedmiotów. Sposób zaliczenia na ocenę ustalany jest indywidualnie przez wykładowców.

Studia trwają 2 semestry i obejmują 160 godzin zajęć prowadzonych głownie metodą warsztatową. Zajęcia prowadzone są w weekendy (sobota – niedziela) po 8 godzin dziennie – zjazdy planowane są średnio co dwa tygodnie.

Odpłatność za studia

 1. Opłata jednorazowa –  2900 zł.
 2. Opłata ratalna – 2 x 1550  zł.

10 % zniżki w opłacie czesnego dla absolwentów WSIiZ z I i II stopnia studiów oraz studiów podyplomowych!

Program studiów

 1. Podstawy organizacji i zarządzania
 2. Zarządzanie strategiczne
 3. Podejmowanie decyzji
 4. Zarządzanie projektami
 5. Zarządzanie personelem w placówce oświatowej
 6. Mediacje-rozwiązywanie konfliktów
 7. Zarządzanie finansami: budżetowanie i elementy controllingu
 8. Prawo oświatowe w praktyce dyrektora szkoły
 9. Nadzór pedagogiczny w pracy dyrektora szkoły
 10. Zarządzanie jakością pracy szkoły
 11. Źródła finansowania rozwoju placówki
 12. Kontrola zarządcza
 13. Wspieranie rozwoju zawodowego nauczyciela, organizowanie współpracy ze środowiskiem lokalnym
 14. Planowanie rozwoju placówki w aspekcie celów strategicznych
 15. Rozwój osobisty – radzenie sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym
 16. Społeczne uwarunkowania procesów edukacyjnych

Słuchacz po ukończeniu studiów

 • zna koncepcje zarządzania strategicznego oraz zarządzania personelem, finansami i projektami;
 • zna prawo oświatowe i jego praktyczne zastosowanie;
 • posługuje się nowoczesnymi metodami i technikami zarządzania ;
 • potrafi diagnozować, analizować i wskazywać kierunki rozwoju placówki oświatowej;
 • umie przewidywać i oceniać skutki podejmowanych decyzji i działań w zakresie zarządzania placówką oświatową;

Dokumenty

 1. Wygenerowane z systemu eRekrutacja podanie o przyjęcie na studia podyplomowe.
 2. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 3. 1 aktualna fotografia.

Menedżer ochrony zdrowia

Menedżer ochrony zdrowia

Studia skierowane są do  menedżerów służby zdrowia kierujących publicznymi i niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej, pracowników wydziałów zdrowia, organów administracji rządowej oraz jednostek samorządu terytorialnego, pracowników działów administracji zakładów opieki zdrowotnej, pracowników instytucji ubezpieczeń zdrowotnych, a także do osób, dla których ważnym elementem pracy zawodowej jest kompetencja w zakresie organizacji i zarządzania służbą zdrowia. Adresowane są również do osób kończących uczelnie, przygotowując do zajęcia w przyszłości stanowisk kierowniczych w zakładach opieki zdrowotnej.

STUDIA PODYPLOMOWE „Menedżer Ochrony Zdrowia” – Dofinansowanie do 80%!

Kotarbiński, jako podmiot uprawniony przez PARP do świadczenia usług rozwojowych, zaprasza na studia podyplomowe z możliwością refundacji! Co musisz zrobić?
1. Wybierz ofertę z Bazy Usług Rozwojowych (BUR) TUTAJ i zgłoś się do jednego z Operatorów, który prowadzi rekrutację i podpisze z Tobą umowę na refundację usługi:  TECHPAL lub Warmińsko – Mazurski Związek Pracodawców Prywatnych  Lewiatan
2. Operatorowi wskaż ofertę naszego kursu z BUR :POBIERZ
3. Podaj numer usługi: 2020/07/15/8833/598611
oferta obowiązuje w roku ak. 2021/2022

Adresaci studiów

Słuchaczami studiów są między innymi menedżerowie służby zdrowia kierujący publicznymi i niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej, pracownicy wydziałów zdrowia, organów administracji rządowej oraz jednostek samorządu terytorialnego, pracownicy działów administracji zakładów opieki zdrowotnej, pracownicy instytucji ubezpieczeń zdrowotnych, a także te osoby, dla których ważnym elementem pracy zawodowej jest kompetencja w zakresie organizacji i zarządzania służbą zdrowia. Studia skierowane są do osób kończących uczelnie, przygotowując do zajęcia w przyszłości stanowisk kierowniczych w zakładach opieki zdrowotnej.

Słuchacz po ukończeniu studiów

 • Ma podstawową wiedzę dotyczącą finansowego aspektu działalności jednostek ochrony zdrowia
 • Ma podstawową wiedzę z zakresu przekształceń zakładów opieki zdrowotnej w spółki prawa handlowego
 • Ma podstawową wiedzę o istocie, cechach i narzędziach marketingu oraz metodach wykorzystywanych w badaniach rynkowych przez jednostki ochrony zdrowia
 • Ma podstawową wiedzę na temat organizacji systemu zdrowia oraz rynku usług zdrowotnych
 • Potrafi prawidłowo interpretować zjawiska ekonomiczne w zakresie zarządzania jednostki ochrony zdrowia
 • Potrafi prawidłowo interpretować zjawiska prawne w zakresie prawa w ochronie zdrowia, prawa zamówień publicznych oraz odpowiedzialności cywilnej i pracowniczej w przypadku szkody wyrządzonej pacjentowi
 • Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu zarządzania do analizy konkretnych procesów i zjawisk dotyczących działalności jednostek ochrony zdrowia
 • Wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozwiązywania konkretnych problemów związanych z komercjalizacją jednostek ochrony zdrowia

Odpłatność za studia

 1. Opłata jednorazowa –  2900 zł.
 2. Opłata ratalna – 2 x 1550  zł.

10 % zniżki w opłacie czesnego dla absolwentów WSIiZ z I i II stopnia studiów oraz studiów podyplomowych!

Program studiów

Program studiów zgodny jest z: Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r.  w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. 2011 nr 253, poz. 1520).

 1. Rynek ochrony zdrowia i zarządzanie w jednostkach ochrony zdrowia
 2. Rachunkowość finansowa i zarządcza jednostek ochrony zdrowia
 3. Trening menedżerski  – przywództwo i zarządzanie ludźmi
 4. Finansowanie świadczeń w podmiocie medycznym przez NFZ
 5. Audyt wewnętrzny i kontrola w jednostkach ochrony zdrowia
 6. Prawo w ochronie zdrowia
 7. Prawo pracy
 8. Zarządzanie jakością w ochronie zdrowia
 9. Zamówienia publiczne

 

Organizacja studiów

Studia nie wymagają złożenia pracy końcowej. Warunkiem ukończenia jest ocena pozytywna z egzaminu końcowego oraz zdobycie zaliczenia na ocenę ze wszystkich prowadzonych przedmiotów. Sposób zaliczenia na ocenę ustalany jest indywidualnie przez wykładowców.

Studia trwają 2 semestry i obejmują 160 godzin zajęć prowadzonych głownie metodą warsztatową. Zajęcia prowadzone są w weekendy (sobota – niedziela) po 8 godzin dziennie – zjazdy planowane są średnio co dwa tygodnie.

Dokumenty 

 1. Wygenerowane z systemu eRekrutacja podanie o przyjęcie na studia podyplomowe.
 2. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 3. 1 aktualna fotografia.

Kadry i płace w praktyce organizacji

Kadry i płace w praktyce organizacji

Studia skierowane są do pracowników działu kadr i płac zatrudnionych zarówno  w sektorze prywatnym jak i publicznym, osób  pracujących, które w swojej pracy wykorzystują wiedzę z  zakresu kadr  i płac oraz do wszystkich, którzy swój rozwój zawodowy wiążą z tą problematyką.

Celem studiów jest przekazanie specjalistycznej wiedzy oraz umiejętności z zakresu problematyki kadrowej w przedsiębiorstwach, wynagrodzeń, prawa pracy, rozliczeń świadczeń pracowniczych, dokumentacji podatkowej oraz ZUS.

 

STUDIA PODYPLOMOWE „Kadry i płace w praktyce organizacji” – Dofinansowanie do 80%!

Kotarbiński, jako podmiot uprawniony przez PARP do świadczenia usług rozwojowych, zaprasza na studia podyplomowe z możliwością refundacji!
1. Wybierz ofertę z Bazy Usług Rozwojowych: TUTAJ  i zgłoś się do jednego z operatorów:  TECHPAL: www.operator.techpal.com.pl, lub   Warmińsko – Mazurski Związek Pracodawców Prywatnych  Lewiatan:  www.wmzpp.org.
2. Wskaż ofertę naszego kursu z BUR : TUTAJ
3. Podaj numer usługi: 2020/07/14/8833/597802

oferta obowiązuje w roku ak. 2021/2022

Adresaci

 • pracownicy działu kadr i płac zatrudnionych zarówno  w sektorze prywatnym jak i publicznym;
 • osoby pracujące, które w swojej pracy wykorzystują wiedzę z tego zakresu;
 • do wszystkich, którzy swój rozwój zawodowy wiążą z tą problematyką

Słuchacz po ukończeniu studiów dysponował będzie wiedzą i umiejętnościami z zakresu

 • administrowania i zarządzania zasobami ludzkimi z uwzględnieniem planowania i systemów motywowania i efektywności zarządzania personelem;
 • obowiązków pracodawcy i pracownika prowadzącego sprawy kadrowo – płacowe z zakresu szeroko pojętego stosunku pracy oraz świadczeń wynikających ze stosunku pracy przysługujących pracownikowi w okresie jego trwania;
 • problematyki podatkowej w stosunku pracy i przy umowach cywilnoprawnych;
 • interpretowania przepisów prawa materialnego i procesowego z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Organizacja studiów

Studia nie wymagają złożenia pracy końcowej. Warunkiem ukończenia jest ocena pozytywna z egzaminu końcowego oraz zdobycie zaliczenia na ocenę ze wszystkich prowadzonych przedmiotów. Sposób zaliczenia na ocenę ustalany jest indywidualnie przez wykładowców.

Studia trwają 2 semestry i obejmują 160 godzin zajęć prowadzonych głownie metodą warsztatową. Zajęcia prowadzone są w weekendy (sobota – niedziela) po 8 godzin dziennie – zjazdy planowane są średnio co dwa tygodnie.

Odpłatność za studia

 1. Opłata jednorazowa –  2900 zł.
 2. Opłata ratalna – 2 x 1550  zł.

10 % zniżki w opłacie czesnego dla absolwentów WSIiZ z I i II stopnia studiów oraz studiów podyplomowych!

Program studiów

 1. Zarządzanie kompetencjami pracowników.
 2. Dobór pracowników.
 3. Prawo pracy.
 4. Płace.
 5. Dokumentacja pracownicza.
 6. Podatek dochodowy od osób fizycznych.
 7. Ubezpieczenia społeczne.
 8. Rynek pracy.
 9. Bezpieczeństwo i higiena pracy.
 10. Program „Płatnik”.
 11. Zakładowe fundusze świadczeń socjalnych.
 12. Zagadnienia obowiązkowych wpłat i dofinansowanie w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).
 13. Zarządzanie procesami kadrowymi.

Dokumenty

 1. Wygenerowane z systemu eRekrutacja podanie o przyjęcie na studia podyplomowe.
 2. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 3. 1 aktualna fotografia.

Inspektor Ochrony Danych

Inspektor Ochrony Danych

Z certyfikatem potwierdzającym kompetencje Auditora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO/IEC 27001 (uwaga: cetryfikat płatny dodatkowo)

Studia przygotowują słuchaczy do wykonywania funkcji Inspektora Ochrony Danych na podstawie obowiązującego od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Adresaci studiów

Wszystkie osoby zainteresowane  problematyką dotyczącą ochrony informacji niejawnych, ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji

Słuchacz po ukończeniu studiów dysponował będzie wiedzą i umiejętnościami z zakresu:

 1. Obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych z uwzględnieniem rozwiązań prawnych wprowadzanych reformą Unii Europejskiej.
 2. Sposobów zabezpieczenia danych osobowych.
 3. Przygotowania się do kontroli UODO.
 4. Praktycznego tworzenia dokumentów w kontekście RODO.
 5. Przeprowadzenia podstawowej analizy bezpieczeństwa systemu informacyjnego.
 6. Odpowiedzialności prawnej z tytułu niewłaściwego przetwarzania danych osobowych.

Organizacja studiów

Studia nie wymagają złożenia pracy końcowej. Warunkiem ukończenia jest ocena pozytywna z egzaminu końcowego oraz zdobycie zaliczenia na ocenę ze wszystkich prowadzonych przedmiotów. Sposób zaliczenia na ocenę ustalany jest indywidualnie przez wykładowców.

Studia trwają 2 semestry i obejmują 160 godzin zajęć prowadzonych głownie metodą warsztatową. Zajęcia prowadzone są w weekendy (sobota – niedziela) po 8 godzin dziennie – zjazdy planowane są średnio co dwa tygodnie.

Program studiów

Bloki tematyczne:

 1. Prawo do prywatności i ochrona danych osobowych a dostęp do informacji.
 2. Dostęp do informacji publicznej a autonomia informacyjna jednostki.
 3. Warunki przetwarzania danych osobowych przez podmioty gospodarcze (pracodawcę).
 4. Rola UODO w zakresie ochrony danych osobowych.
 5. Przepisy karne w zakresie ochrony danych osobowych.
 6. Zmiany obowiązujące w RODO od 25 maja 2018.
 7. Nowoczesne techniki technologii i ochrony informacji.
 8. Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO/IEC 27001:2013.

Odpłatność za studia

 1. Opłata jednorazowa –  3 300 zł.
 2. Opłata ratalna – 2 x 1750  zł.
 3. Certyfikat potwierdzający kompetencje Auditora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO/IEC 27001 – certyfikat płatny dodatkowo (ok. 250 zł – koszt dla zainteresowanych)  na konto instytucji certyfikującej)

10 % zniżki w opłacie czesnego dla wszystkich absolwentów WSIiZ z I i II stopnia studiów oraz studiów podyplomowych!

Dokumenty

 1. Wygenerowane z systemu eRekrutacja podanie o przyjęcie na studia podyplomowe.
 2. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 3. 1 aktualna fotografia.

Doradztwo zawodowe z elementami coachingu kariery

Doradztwo zawodowe z elementami coachingu kariery

Cel studiów 

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne umożliwiające pełnienie roli doradcy zawodowego, doradcy personalnego, a także specjalisty ds. rozwoju personelu organizacji.

Adresaci studiów 

Studia adresowane są do osób, które chcą uzyskać kwalifikacje do świadczenia usług doradztwa zawodowego i personalnego oraz tych, które ze względu na charakter pracy lub plany zawodowe zainteresowane są problematyką doradztwa zawodowego, personalnego i coachingu kariery.

Słuchacz po ukończeniu studiów

 • zna i rozumie istotę doradztwa zawodowego i coachingu kariery,
 • analizuje rynek pracy oraz zachodzące na nim procesy i kierunki zmian,
 • ma umiejętności praktyczne w zakresie prowadzenia indywidualnego oraz grupowego procesu doradczego i coachingowego,
 • potrafi przygotować indywidualne ścieżki kariery zawodowej,
 • zna i wykorzystuje w praktyce metody i techniki zarządzania rozwojem kapitału ludzkiego.

Organizacja studiów

Studia nie wymagają złożenia pracy końcowej. Warunkiem ukończenia jest ocena pozytywna z egzaminu końcowego oraz zdobycie zaliczenia na ocenę ze wszystkich prowadzonych przedmiotów. Sposób zaliczenia na ocenę ustalany jest indywidualnie przez wykładowców.

Studia trwają 3 semestry i obejmują 220 godzin dydaktycznych. Zajęcia w większości mają charakter praktyczny, prowadzone są głównie metodą warsztatową. Zajęcia prowadzone są w weekendy (sobota – niedziela) po 8 godzin dziennie – zjazdy planowane są średnio co dwa tygodnie.

Program studiów

Program obejmuje zagadnienia teoretyczne i praktyczne z zakresu doradztwa zawodowego i coachingu kariery, psychologii rozwojowej, osobowości i motywacji, diagnozy, zawodoznawstwa, metodyki poradnictwa zawodowego i coachingu kariery, rynku pracy, prawa pracy, przedsiębiorczości, zarządzania zasobami ludzkimi.

 1. Teoretyczne podstawy poradnictwa zawodowego
 2. Psychologia rozwojowa, osobowości i motywacji
 3. Zawodoznawstwo
 4. Komunikacja interpersonalna w poradnictwie zawodowym
 5. Metody diagnostyczne w poradnictwie zawodowym
 6. Metodyka poradnictwa zawodowego
 7. Rynek pracy
 8. Prawo pracy
 9. Poradnictwo zawodowe dla osób bezrobotnych
 10. Metodyka poradnictwa zawodowego – zastosowanie technologii informacyjnej w pracy doradcy zawodowego
 11. Teoretyczne podstawy coachingu kariery
 12. Rekrutacja i selekcja pracowników
 13. Metodyka poradnictwa zawodowego – coaching kariery
 14. Przedsiębiorczość

Odpłatność za studia

 • Opłata jednorazowa –  3600 zł
 • Opłata ratalna – 3×1300 zł
 • 10 % zniżki w opłacie czesnego dla absolwentów WSIiZ z I i II stopnia studiów oraz studiów podyplomowych!

Dokumenty

 1. Wygenerowane z systemu eRekrutacja podanie o przyjęcie na studia podyplomowe.
 2. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 3. 1 aktualna fotografia.

Bankowość i ubezpieczenia

Bankowość i ubezpieczenia

Adresaci

Studia podyplomowe skierowane są do osób, które chcą pogłębić swoją wiedzę z zakresu bankowości oraz ubezpieczeń:  pracujących w bankach, pracujących
w zakładach ubezpieczeń, pracujących w doradztwie finansowym, współpracujących z bankami, współpracujących z zakładami ubezpieczeń, pracowników działów marketingu i sprzedaży produktów finansowych.

Słuchacz po ukończeniu studiów

Słuchacz po ukończeniu studiów dysponował będzie wiedzą i umiejętnościami na temat: nowoczesnej bankowości, specyfiku rynku ubezpieczeń a także produktów oferowanych przez obydwa sektory finansowe. Będzie dysponował wiedzą z zakresu prawa bankowego i ubezpieczeniowego oraz marketingu bankowego i ubezpieczeniowego, ponadto nabędzie umiejętności racjonalnego pozyskiwania i inwestowania środkami finansowymi, opracowywania strategii marketingowych oraz zarządzania ryzykiem i wykorzystywaniem instrumentów finansowych.  Wiedza i umiejętności praktyczne nabyte na tej specjalności pozwolą na podjęcie pracy w bankach, firmach ubezpieczeniowych, urzędach skarbowych, biurach maklerskich, funduszach inwestycyjnych, wydziałach finansowych a także różnego rodzaju przedsiębiorstw i administracji rządowej i samorządowej.

Odpłatność za studia

Opłata jednorazowa –  3000 zł.

Opłata ratalna –   2x 1600zł.

10 % zniżki w opłacie czesnego dla absolwentów WSIiZ z I i II stopnia oraz studiów podyplomowych

Program studiów

 1. Operacje bankowe
 2. Prawo bankowe i ubezpieczeniowe
 3. Bankowość detaliczna
 4. Ubezpieczenia gospodarcze
 5. Instytucje ubezpieczeniowe
 6. Bankowość elektroniczna
 7. zarządzanie sprzedażą produktów bankowych i ubezpieczeń
 8. Marketing bankowy i w ubezpieczeniach
 9. Ryzyko bankowe i w ubezpieczeniach
 10. Doradztwo bankowe i w ubezpieczeniach

Organizacja studiów

Studia nie wymagają złożenia pracy końcowej. Warunkiem ukończenia jest ocena pozytywna z egzaminu końcowego oraz zdobycie zaliczenia na ocenę ze wszystkich prowadzonych przedmiotów. Sposób zaliczenia na ocenę ustalany jest indywidualnie przez wykładowców.

Studia prowadzone są w systemie zaocznym, trwają dwa semestry i obejmują 160 godzin dydaktycznych. Zajęcia prowadzone są w weekendy ( sobota – niedziela), max. 8 godz. lekcyjnych dziennie. Zjazdy planowane są średnio co dwa tygodnie

Dokumenty

 1. Wygenerowane z systemu eRekrutacja podanie o przyjęcie na studia podyplomowe.
 2. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 3. 1 aktualna fotografia.

Kontakt

Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń

ul. Artyleryjska 3f, 10-165 Olsztyn
pokój 404/4 (III piętro)

tel. 89 651 06 40 / 89 651 06 55 / 89 651 06 57
kom. 667 737 817
fax 89 534 33 20
e-mail: podyplomowe@owsiiz.edu.pl