Automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne

Automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne

Efekty kształcenia na specjalności: Automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne

Wiedza

W wyniku przeprowadzonych zajęć, student posiada wiedzę z zakresu stosowanych w systemach mechatroniki przemysłowej układów wykonawczych, sensoryki i aktoryki, napędów elektrycznych, robotyki i robotyzacji oraz sterowania w tym także wykorzystującego programowane sterowniki przemysłowe PLC. Zna metody oraz odpowiednie przyrządy do pomiaru wielkości mechanicznych, elektrycznych i nieelektrycznych powszechnie spotykanych w układach mechatronicznych. Opisuje i klasyfikuje metody testowania i badania urządzeń elektrotechnicznych
i elektronicznych używanych w systemach automatyki przemysłowej, przedstawia podstawowe uszkodzenia i awarie urządzeń mechatronicznych wynikające z jego eksploatacji. Określa właściwości, technologie i oprogramowanie wykorzystywane w przemysłowych sieciach mechatroniki.

Umiejętności

W wyniku przeprowadzonych zajęć student praktycznie stosuje w zrobotyzowanych i zautomatyzowanych systemach produkcyjnych poznane komponenty mechatroniki. Projektuje, uruchamia, testuje i weryfikuje urządzenia elektrotechniczne i elektroniczne, pneumatyczne i hydrauliczne, napędy elektryczne, czujniki i elementy wykonawcze stosowane w automatyce i robotyce. Posługuje się oprogramowaniem specjalistycznym ze szczególnym uwzględnieniem oprogramowania do projektowania systemów mechatronicznych o średniej złożoności. Programuje proste roboty przemysłowe, sterowniki PLC oraz obrabiarki CNC. Posiada umiejętność obsługi oprzyrządowania diagnostycznego dla wybranego procesu produkcyjnego. Posługuje się specjalistycznym oprogramowaniem symulacyjnym umożliwiającym projektowanie układów mechatronicznych oraz zrobotyzowanych systemów produkcyjnych.

Zatrudnienie

Absolwent kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji w specjalności Automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne jest przygotowany do pracy w przemyśle wytwarzającym układy mechatroniczne, elektromaszynowym, motoryzacyjnym, jak również w przedsiębiorstwach zajmujących się serwisem i implementacją układów mechatronicznych w przemyśle. Podejmie pracę w zakładach o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym cyklu produkcyjnym oraz w jednostkach gospodarczych i administracyjnych, w których jest wymagana wiedza logistyczna, techniczna, ekonomiczna i informatyczna oraz umiejętności organizacyjne. Nabyte umiejętności pozwolą mu także na założenie własnej firmy specjalizującej się w ogólnie pojętym serwisie przemysłowych urządzeń mechatronicznych oraz na podjęcie pracy w szkolnictwie zawodowym na stanowisku instruktora praktycznej nauki zawodu.

Organizacja procesów i systemów produkcyjnych

Organizacja procesów i systemów produkcyjnych

lorem ipsum

Specjalność: Organizacja procesów i systemów produkcyjnych

Absolwent specjalności Organizacja systemów i procesów produkcyjnych będzie posiadał wiedzę dotyczącą projektowania produktów, doskonalenia procesów produkcyjnych, zarządzania zasobami przedsiębiorstwa produkcyjnego. Pozna zaawansowane metody zarządzania projektami – kompetencje w tym zakresie są bardzo poszukiwane przez pracodawców. W czasie studiów będzie miał możliwość opanowania praktycznych umiejętności posługiwania się wieloma metodami i narzędziami umożliwiającymi poprawę efektywności procesów produkcyjnych, w tym również specjalistycznym oprogramowaniem. Wszystkie zajęcia prowadzone są w formie zajęć praktycznych. Dzięki temu absolwent posiada nie tylko wiedzę, ale dzięki nabytym umiejętnościom, potrafi ją zastosować w praktyce.

Absolwenci tej specjalności są bardzo poszukiwani przez wszystkie firmy produkcyjne. Zatrudniani są na stanowiskach związanych z projektowaniem produktów, technicznym i organizacyjnym przygotowaniem procesu produkcyjnego, wytwarzaniem, marketingiem i sprzedażą wyrobu. Proponowane są im stanowiska specjalistów w działach projektowania wyrobu lub przygotowania produkcji, analityków procesów produkcyjnych, doradców klientów (szczególnie w firmach dostarczających urządzenia, maszyny i całe linie technologiczne). Absolwenci przygotowani są również do podjęcia pracy na stanowiskach: Kierownik produkcji (Production manager), Kierownik projektu (Project manager), Kierownik produktu (Product manager).

Inżynieria BHP

Inżynieria BHP

Efekty kształcenia realizowane w ramach specjalności: Inżynieria BHP

W zakresie wiedzy

Studia w ramach specjalności zapewniają uzyskanie przez studentów wiedzy specjalistycznej niezbędnej do wykonywania zawodu w służbach bhp. Absolwent ma wiedzę dotyczącą zagadnień związanych z badaniem zagrożeń na poszczególnych stanowiskach pracy, zapobieganiem chorób zawodowych oraz wypadkom przy pracy, a także awariom mogącym w konsekwencji spowodować utratę życia lub zdrowia. Specjalność pozwala także zgłębić wiedzę z zakresu prawa pracy i innych aspektów prawnych bhp, organizacji pracy służb BHP, fizjologii pracy i ergonomii oraz zasad udzielania pierwszej pomocy. Interdyscyplinarność problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy powoduje, że absolwenci łączą wiedzę inżynierską z umiejętnościami kierowania zespołami pracowniczymi w zakresie problematyki poruszanej w ramach specjalności.

W zakresie kompetencji społecznych

Absolwent studiów cechuje się etyczną i społeczną odpowiedzialnością zawodową, rozumie potrzebę zawodowego dokształcania się, jest przygotowany do uczestnictwa w różnej roli w przygotowaniu projektów w zakresie bhp, myśli i działa w sposób przedsiębiorczy.

W zakresie umiejętności

Absolwent potrafi zorganizować warunki pracy w sposób gwarantujący bezpieczną i godną pracę, rozwiązywać praktyczne problemy związane z zarządzaniem bezpieczeństwem i higieną pracy, rozpoznać zagrożenia i określić sposoby przeciwdziałania im, stosować zasady ergonomii w projektowaniu i modernizacji stanowisk pracy, komunikować się w sytuacjach kryzysowych. Ponadto, absolwent posiada umiejętności konieczne do nadzoru nad warunkami pracy, szacowania ryzyka zawodowego oraz prowadzenia szkoleń w zakresie bhp.

Perspektywy zawodowe

Specjalność jest skierowana zarówno do osób, które obecnie wykonują pracę na stanowiskach związanych bezpośrednio lub pośrednio z bezpieczeństwem i higieną pracy, umożliwiając tym samym podniesienie wcześniej nabytych kwalifikacji w tym zakresie, jak również dla osób, które dopiero planują zdobyć atrakcyjny zawód, dający perspektywy rozwoju na obecnym rynku pracy. Absolwenci specjalności posiadają kwalifikacje wymagane prawnie, do pełnienia obowiązków służby bhp i zajmowania stanowisk starszego inspektora ds. BHP (bezpośrednio po studiach), specjalisty ds. BHP (po rocznym stażu), starszego specjalisty ds. BHP (po 3 latach stażu) oraz głównego specjalisty ds. BHP (po 5 latach stażu).

Inżynieria logistyczna

Inżynieria logistyczna

Transport, spedycja i logistyka (w skr. TSL) stanowią krwiobieg współczesnej gospodarki. Absolwent specjalności Inżynieria logistyczna jest przygotowany do rozwiązywania szeroko rozumianych problemów logistycznych. Poza opisaną wcześniej wiedzą z zakresu ekonomii, organizacji i zarządzania posiada wiedzę z zakresu funkcjonowania nowoczesnych systemów logistycznych oraz umiejętności menedżerskie.
W zakresie kompetencji zawodowych ma zdolność rozumienia współczesnych procesów gospodarczych oraz specyfiki funkcjonowania przedsiębiorstwa, w szczególności branży TSL, polityki oraz prawa gospodarczego i transportowego, ładunkoznawstwa, gospodarki opakowaniami i jednostkami ładunkowymi w transporcie, gospodarką magazynowa i spedycja ładunków.

Potrafi rozwiązywać problemy logistyczne za pomocą metod i technik inżynierskich w zakresie:

  • projektowania systemów logistycznych oraz procesów logistycznych,
  • zarządzania specjalistycznymi funkcjami oraz procesami logistycznymi,
  • posługiwania się systemami informatycznego wspomagania zarządzania logistycznego,
  • zarządzania kosztami, finansami oraz kapitałem,
  • doboru personelu i jego szkolenia.

Absolwent może pracować w przedsiębiorstwach produkcyjnych, przedsiębiorstwach i centrach logistycznych, w jednostkach projektowych i doradczych zajmujących się logistyka oraz w jednostkach gospodarczych i administracyjnych, w których jest wymagana wiedza logistyczna, techniczna, ekonomiczna i informatyczna oraz umiejętności organizacyjne.