Zarządzanie sprzedażą

Zarządzanie sprzedażą

Efekty kształcenia na specjalności: Zarządzanie sprzedażą

W zakresie wiedzy:
Absolwent posiada wiedzę na temat nowoczesnych strategii

sprzedaży oraz roli menadżera zarządzającego sprzedażą, personelem sprzedaży w przedsiębiorstwie. Zna zasady zarządzania marketingiem w handlu oraz zarządzania marką. Zna metody i techniki sprzedaży pozwalające na analizę możliwości sprzedażowych firmy i racjonalną organizację procesu sprzedaży, zna prawne i etyczne aspekty sprzedaży.

W zakresie kompetencji społecznych

Absolwent potrafi myśleć w sposób przedsiębiorczy podejmując decyzję i działania w obszarze zarządzania sprzedażą, jest świadomy dynamiki zmian zachodzących w procesie globalizacji zachowań konsumenckich.

W zakresie umiejętności

Absolwent potrafi opracować strategię sprzedaży, w tym sformułować cele i zadania sprzedażowe oraz opracować plan sprzedaży. Potrafi dokonać rekrutacji i selekcji personelu sprzedaży oraz motywować zespół handlowców. Organizuje proces sprzedaży poprzez stosowanie właściwych metod i technik sprzedaży. Posiada umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych emocjonalnie, w tym rozwiązywania konfliktów w zespołach sprzedażowych, wykorzystuje techniki komunikacyjne i negocjacyjne oraz wywierania wpływu i perswazji. Wykorzystuje w praktyce systemy informatyczne do obsługi procesów zarządzania sprzedażą.

Perspektywa zawodowa

Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych, w tym handlowych oraz w jednostkach administracyjnych, w których wymagana jest wiedza, umiejętności i kompetencje z obszaru zarządzania sprzedażą. Studia umożliwiają pracę m.in. na stanowiskach: specjalista do spraw sprzedaży, specjalista do spraw obsługi klienta, specjalista do spraw dystrybucji, specjalista do spraw handlu, przedstawiciel handlowy, agent handlowy, kierownik sprzedaży, account manager, dyrektor handlowy.

Psychologia w biznesie

OPIS

Specjalność adresowana jest do osób, które chcą zrozumieć, w jaki sposób ludzie funkcjonują w świecie organizacji . Przyszłych menedżerów, przedsiębiorców, dyrektorów handlowych, pracowników działów sprzedaży, marketingu i zarządzania zasobami ludzkimi oraz analityków finansowych. Psychologia biznesu to nauka, która koncentruje się na rozumieniu kluczowych mechanizmów ludzkich zachowań w kontekście organizacyjnym oraz zachowań zakupowych. Łączy wiedzę z obszaru: motywacji, emocji, uczenia się, z wiedzą na temat komunikacji w biznesie, rekrutacji, motywowania i oceny pracowników i rozwoju odpowiednich kompetencji.  Absolwent posiada wiedzę na temat nowoczesnych strategii zarządzania oraz roli menadżera zarządzającego personelem  w przedsiębiorstwie. Potrafi dokonać rekrutacji i selekcji personelu sprzedaży oraz motywować zespół handlowców. Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych, w tym handlowych oraz w jednostkach administracyjnych, w których wymagana jest wiedza, umiejętności i kompetencje z obszaru zarządzania.

teacher-giving-test-result-to-college-student-Q59S6HF.jpg

Zarządzanie logistyką

Efekty kształcenia na specjalności: Zarządzanie logistyką

W zakresie wiedzy:
Absolwent posiada wiedzę z zakresu logistyki zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji. Zna zagadnienia dotyczące transportu i spedycji.

W zakresie wiedzy: Absolwent potrafi myśleć w sposób przedsiębiorczy podejmując decyzje i działania w obszarze zarządzania logistyką w przedsiębiorstwie, jest świadomy dynamiki zmian zachodzących w obszarze zarządzania logistyką.

W zakresie umiejętności

Absolwent potrafi prawidłowo interpretować zjawiska ekonomiczne w zakresie zarządzania szeroko pojętą logistyką. Potrafi analizować, optymalizować i modelować procesy zarządzania logistyką zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji, procesy transportowo-spedycyjne oraz systemy magazynowe. Wykorzystuje w praktyce systemy informatyczne do usprawniania procesów w zarządzaniu logistyką.

Perspektywa zawodowa

Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych, firmach logistycznych oraz innych jednostkach gospodarczych i administracyjnych, w których wymagana jest wiedza, umiejętności i kompetencje z obszaru szeroko pojętego zarządzania logistyką. Studia umożliwiają pracę m.in. na stanowiskach: specjalista do spraw logistyki, specjalista gospodarki magazynowej, specjalista pakowania i opakowań, specjalista transportu wewnętrznego, specjalista do spraw planowania i zakupów, specjalista sprzedaży i prognozowania popytu.

Rachunkowość i zarządzanie finansami

Rachunkowość i zarządzanie finansami

Efekty kształcenia na specjalności: rachunkowość i zarządzanie finansami

W zakresie wiedzy

Absolwent ma wiedzę z zakresu finansów przedsiębiorstw, rachunkowości finansowej i budżetowej oraz podatków i zobowiązań publiczno-prawnych przedsiębiorstwa, charakteryzuje elementy sprawozdawczości finansowej, zna zasady prowadzenia rachunku kosztów i wyników.

W zakresie umiejętności

Absolwent posiada umiejętności prowadzenia ksiąg rachunkowych i weryfikacji poprawności księgowania dokumentów księgowych, sporządza i analizuje sprawozdania finansowe i podatkowe, posiada praktyczne umiejętności w zakresie analizy struktury kosztów i opracowania kalkulacji kosztów, opracowuje raporty zmian sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Wykorzystuje w praktyce systemy informatyczne do obsługi procesów w obszarze rachunkowości i finansów.

W zakresie kompetencji społecznych

Absolwent potrafi myśleć w sposób przedsiębiorczy podejmując decyzje z zakresu rachunkowości i finansów, jest świadomy dynamiki zmian zachodzących w obszarze rachunkowości i finansów.

Perspektywy zawodowe

Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w instytucjach i organizacjach gospodarczych, w tym instytucjach finansowych oraz w administracji rządowej i samorządowej, w których wymagana jest wiedza, umiejętności i kompetencje z obszaru rachunkowości, zarządzania finansami i audytu. Studia umożliwiają pracę m.in. na stanowiskach: specjalista do spraw finansowo-księgowych, specjalista do spraw rachunkowości, specjalista do spraw sprawozdawczości finansowej, specjalista do spraw analiz finansowych, specjalista do spraw kalkulacji kosztów, analityk finansowy, doradca finansowy, doradca podatkowy. Ułatwiają uzyskanie uprawnień do prowadzenia biura rachunkowego.